Politikk

Stord Høgre byggjer sin politikk på tillit til det einskilde menneske, respekt og valfridom. Høgre vil ha eit samfunn som gjev alle høve til eit godt liv med fridom til å ta eigne val der ansvar og respekt for andre menneske og for fellesskapet står i fokus.

Våre hovedsaker

Livskraftig lokalsamfunn for alle

Stord Høgre arbeida for koordinator innafor kultur/idrett/friluftsliv, for å styrkje kommunikasjon, service og samarbeid innafor området.

Trygg oppvekst og gode skular

Stord Høgre meiner at kunnskap og kompetanse i skulen er noko av det viktigaste me kan gje born og ungdomar. Skulestrukturen til Stord kommune skal liggja fast.

Arbeid og næringsutvikling

Stord kommune skal vera ein offensiv samarbeidspartnar for næringslivet. Verksemder skal ha dei beste føresetnader for å kunne utvikla seg. Trygge arbeidsplassar er eit viktig mål for Stord Høgre.

Samferdsel og trafikktryggleik

Stord Høgre vil påvirka fylket og staten til å satsa på løysingar som gjev eit styrka samferdselstilbod, med fokus på auka tryggleik.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her