Vår visjon

Vår visjon er at Sund skal væra det beste nærområde til Bergen å leva og bu i! Vi vil arbeide hardt for å stå ved vår visjon; Sund – Best i vest

Våre hovedsaker

Skule, barnehage, familie og nærmiljø

Arbeide for god og ansvarleg gjennomføring av dei resterande vedtekne endringane i skulestrukturen i Sund som omfattar bygging av ny skule i Spildepollen.

Helse og sosial

Arbeide for å vidareutvikle heimetenestene slik at den enkelte kan få valfridom til å bu i eigen heim så lenge som mogeleg.

Samferdsel

Arbeide for effektiv trafikkavvikling til/frå Bergen og arbeide for eit sørleg fastlandssamband.

Økonomi

Arbeide for at alle investeringar gjev meirverdi i kvalitet og/eller finansierer seg sjølv gjennom produktivitetsauke.

Se vår politikk
Kari-Anne Landro, Ordfører, Sund
Kari-Anne Landro
Ordfører, Sund

Sund kommune

Hordaland

Kontakt

Per Rune Eikeseth
Leder
Telefon: +4793219898

Våre folk