Politikk

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med. Eller 

Kristiansand Høyres viktigste grep for å sikre at byen skal bli stadig bedre å bo i er:

 • Å sørge for at kommunens tjeneste- og velferdstilbud har høy kvalitet
 • Å bidra til valgfrihet og muligheter slik at vi kan skape det beste for våre nærmeste
 • At næringslivet har de beste vilkårene for nyskaping og vekst 


Samtidig som Høyre vil styrke de områdene som Kristiansand kommune selv har ansvaret for, vil vi bidra til at byen og landsdelen utvikles videre i et godt samspill med næringslivet, frivillige organisasjoner, fylkeskommunen, statlige etater, universitetet og forskningsmiljøene, kulturinstitusjonene, Cultiva, Sørlandets kompetansefond og andre sentrale aktører. Gjennom å skape brede partnerskap kan ambisiøse mål for byen og landsdelen virkeliggjøres.

 Kristiansand har som den største kommunen på Sørlandet et særlig ansvar for å bidra til en positiv utvikling i landsdelen. I godt samspill med øvrige kommuner, fylkeskommunene og regional stat vil Høyre at Kristiansand skal bidra til vekst og bærekraftig utvikling i Agder. Et målrettet arbeid for å sikre at Sørlandet får en synlig plass også i nasjonal politikk er en del av dette.

Kristiansand Høyre vil at Kristiansand skal ha en konstruktiv og åpen tilnærming i den pågående prosessen om kommunereform. Kristiansand må fremstå som en raus by som ønsker å ta nabokommunenes behov på alvor. Det er viktig at man kan gi gode svar på spørsmål om hvordan behovet for lokal identitet, tilhørighet og demokrati kan ivaretas ved kommunesammenslåinger. Når det er sagt, mener Kristiansand Høyre at den beste løsningen for en ny kommunestruktur hvor Kristiansand inngår, er at de kommunene som i dag utgjør Knutepunkt Sørlandet går sammen til en stor kommune. Dette vil sørge for at Kristiansand-regionen kan forbli en motor for landsdelen, og at vi opprettholder en kritisk størrelse sett i nasjonal målestokk, som igjen vil gjøre det lettere for landsdelen som helhet og nå frem med våre behov ovenfor nasjonale myndigheter.


Kunnskap og utdanning er en grunnleggende forutsetning for at hver og en av oss skal være i stand til å stå på egne ben og forsørge oss selv.

Kristiansandskolen skal løfte alle elever til å kunne realisere sine drømmer og ambisjoner uavhengig av sosial bakgrunn. Vår skole og våre oppvekstsvilkår skal kunne måle seg med de beste Norge.

Vi vil satse mer på læring og kunnskap i barnehagen for å sikre at alle barn som vokser opp i Kristiansand får like muligheter. Vår ambisjon er at alle barn som begynner på skolen har et godt språklig fundament uavhengig av kulturell bakgrunn.

I Kristiansand skal alle barn og unge oppleve barnehage og skole med et godt oppvekst- og læringsmiljø. Det skal være nulltoleranse for mobbing, og det skal settes i gang tidlig innsats som retter seg mot barn og unge som lider av omsorgssvikt, psykososiale problemer og frafall i skolen.

3.1 Tidlig innsats

Høyre vil:

 • Gi et godt barnehagetilbud som kan legge et grunnlag for å redusere forskjeller i grunnleggende språkferdigheter. 
 • Styrke helsestasjoner og skolehelsetjenesten.     
 • Prioritere lese- og skriveferdigheter gjennom hele skoleløpet.     
 • Arbeide for muligheten for sommerskole før skolestart.  
 • Avvikle den kommunale forsøksordningen med kontantstøtte

3.2 Barnehage

En god barnehage er et viktig tilbud for barn og foreldre i Kristiansand. I barnehagen skal barna oppleve trivsel, lek, læring og mestring. Barnehagen er det første trinnet
i utdanningsløpet. Kristiansand Høyre ønsker å styrke barnehagen gjennom Fliksatsingen (Forskningsbasert læringsmiljø i Kristiansandbarnehagen og skolen) som gir et bedre læringsmiljø. Barnehagen er en viktig arena for å sikre barn har samme læringsgrunnlag ved skolestart.

Høyre vil:

 • Sørge for at læring i barnehagen danner grunnlag for at barna lykkes i skolen. Innsats mot frafall i videregående skole, begynner allerede i barnehagen.
 • Gi barnehagene større mulighet og ressurser i arbeidet med språkopplæring og språkstimulering.
 • Ha  flere ansatte med barnefaglig kompetanse
 • Styrke ledelseskompetansen gjennom blant annet deltagelse i nasjonalt ledelsesprogram for barnehagestyrere.
 • Rekruttere tospråklige personale for å støtte minoritetsspråklige barn
 • Innføre gratis kjernetid i barnehage for familier med spesielle behov.

3.3 Skole

En god skolegang gjør elevene i stand til å kunne skape seg den fremtiden de selv ønsker. Kristiansand Høyre vil arbeide for at Kristiansandskolen skal bli en av de beste i landet. Kristiansandskolen skal skape muligheter for alle, gi alle elever den beste faglige og personlige oppfølgningen og et godt utbytte av sin skolegang. Det er viktig at dagens elever blir rustet til morgendagens samfunn.

Gjennom å videreføre satsingen på FLIK, vil vi fortsette utvikling av et bedre læringsmiljø.

Lærerne er skolens viktigste ressurs. Kristiansandskolen skal være et attraktivt sted å arbeide, slik at vi tiltrekker oss de beste lærerne og skolelederne.

Frafall i skolen har store kostnader for den enkelte elev og for samfunnet. Et godt læringsmiljø som motiverer og utnytter potensialet i hver enkelt elev er avgjørende for å redusere frafall i skolen.

Høyre vil:

 • Samarbeide med skoleledere og lærere for å iverksette målrettede tiltak for å heve kvaliteten i Kristiansandsskolen.
 • Fortsatt satse betydelig på etter- og videreutdanning av lærer og skoleledelse gjennom kompetanseutvikling og vurdere å gjøre etterutdannelse obligatorisk for skoleledere og pedagogisk personale.
 • Kartlegge læringsresultater gjennom hele skoleløpet og sikre full åpenhet om resultater på skolenivå.
 • Bruke resultater fra kartleggingsprøver og nasjonale prøver som grunnlag for hvordan skolene kan lære av hverandre, og danne faggrupper mellom forskjellige skoler for å utveksle erfaringer.
 • I større grad bruke sentrale ressurser i sektoren til å kartlegge beste praksis, og formidle dette til hele Kristiansandskolen. Dette vil bidra til å utjevne forskjellene mellom skolene.
 • Styrke realfagene
 • Fange opp lese- og skrivevansker i barneskolen raskere ved å gi lærerne økt kompetanse på området.
 • Legge til rette for mer tilrettelagt pedagogikk i barneskolen etter kjønn og modenhet, gjerne gjennom mer utendørs og praktisk undervisning. 
 • Innføre valgfritt skriftlig sidemål i ungdomsskolen.
 • Arbeide for å tilby sommerskole for unge som ønsker et interessant pedagogisk tilbud i deler av sin sommerferie.
 • Styrke samarbeidet med frivillig sektor for å sikre bedre leksehjelp og andre aktiviteter etter skoletid.
 • Gi større muligheter for arbeidstrening til skoletrøtte ungdomsskoleelever gjennom utplassering i arbeidslivet.
 • Arbeide aktivt mot mobbing. Alle skolene skal en strategi for å bekjempe mobbing. Alle ansatte i skolen skal ha kompetanse om hvordan man forebygger, avdekker og bekjemper mobbing. Ved skolebytte må det være mobberen og ikke den som blir mobbet som skal bytte skole.
 • Styrke IKT satsingen gjennom å øke den digitale kompetansen hos læreren. Påse at digitale verktøy skal være et supplement for læreren for å øke lærings- utbyttet i fagene. IKT i skolen skal også bidra til å styrke elevenes digitale dømmekraft.
 • Gjøre ordningen med fritt skolevalg i grunnskolen mer kjent.
 • Gjennom langsiktig planlegging oppnå en mer rasjonell skolestruktur. Dette vil frigi ressurser til mer innhold i skolen.
 • Samarbeidet mellom skolen, næringslivet og kulturlivet styrkes for å stimulere til entreprenørskap og kreativitet.
 • Fortsette satsingen og støtten til Kristiansand International School (KIS) for å sikre gode forutsetninger for rekruttering av kompetent internasjonal arbeidskraft i byen.
 • Styrke rådgivningstjenesten i skolen for å bidra til at ungdom velger klokt i forhold til sine evner, interesser og fremtidige jobbmuligheter.
 • Sikre bedre helhet i utdanningssystemet ved å overta ansvaret for de videregående skolene i byen dersom statlig politikk åpner for dette.
 • Kurse ansatte for å kunne avdekke seksuelle overgrep

3.4 Tjenester for barn og unge

Alle barn som bor i Kristiansand har rett til en trygg oppvekst. Barnevernet skal være der for barn og familier som trenger hjelp. Uansett om det gjelder tiltak
i hjemmet, fosterhjem eller institusjoner, skal barnevernet møte brukerne med verdighet. Skolehelsetjenesten og helsestasjoner spiller også en viktig rolle. 

Høyre vil:

 • Fokuseres på tidlig innsats rettet mot barn og ungdom relatert til omsorgssvikt, psykososiale problemer og avbrudd i videregående skole.
 • Bedre lavterskeltilbud og forebyggende tilbud til unge, som skolehelsetjeneste og helsestasjoner
 • Øke tilstedeværelse av helsesøster i barne- og ungdomsskolen, for blant annet å møte utfordringer med psykisk helse.
 • Sikre barnevernstjenesten gode arbeidsvilkår.
 • Gjøre det å enklere å koordinere tiltak til fattige barn gjennom økt samarbeid
 • mellom offentlige etater.
 • Tilrettelegge for fritidsaktiviteter for utsatt ungdom i helger og sommerferier, gjerne i samarbeid med frivillige organisasjoner.
 • Styrke helsestasjonene, familiens hus og familiesentrene, slik at familier med små barn kan få nødvendig oppfølgning og støtte.

Kristiansand skal være en god kommune for alle. Sykdom, uførhet eller tap av arbeidsinntekt kan inntre e, og innbyggerne skal oppleve trygghet og verdighet i møte med kommunen i disse situasjonene.
 
Det grunnleggende elementet i kommunens arbeid skal være respekten for enkeltindividet. Tilbudet til dem som trenger hjelp og støtte skal være av høy kvalitet. Vi mener at selvstendighet og verdighet blir til gjennom å bidra og delta i samfunnet. Våre hjelpetilbud skal hjelpe est mulig til aktivisering, utdanning og arbeid. 

Vi som bor i Kristiansand skal være trygge på at vi får den nødvendige helsehjelp og oppfølging når vi har behov for det. Det gjelder gjennom hele livet enten det er barn som har sykdom eller utvikler skader, voksne som blir syke og i alderdommen. Arbeid og egen inntekt styrker selvfølelsen, verdigheten og gir oss muligheten til å skape vår egen fremtid. Den viktigste støtten Kristiansand kommune kan gi den enkelte som står utenfor arbeidslivet, er å tilby aktivisering, utdanning og arbeid. Kristiansand Høyre vil arbeide for å realisere planene for en ny helsebydel på Eg i Kristiansand. Sentralt i en slik helsebydel blir å samle Sykehuset, pasienthotell, psykiatribygget, forskningsbygg og ulike private og offentlige helserelaterte virksomheter. 

På sikt kan det også bli aktuelt å legge helserelaterte utdanningsløp, både innenfor den videregående skolen og høyskole/universitet til en slik helsebydel. Tett samarbeid med Universitetet i Agder og fylkeskommunen vil være for å kunne virkeliggjøre disse planene. Det er viktig at det er pasientenes behov som settes i sentrum og at det er den medisinsk faglige kvaliteten som avgjør hvordan fremtidens sykehusstruktur på Agder skal bli i fremtiden. Vi mener det er gode argumenter som taler til fordel for at et nytt storsykehus på Agder, tar utgangspunkt i en videreutvikling av dagens sykehus på Eg. 

4.1 En verdig alderdom
 
Aldring er ikke det samme som å bli pleietrengende. Mange eldre ønsker å klare seg selv i sitt eget hjem så lenge som mulig. Eldreomsorgen skal være tilpasset enkeltmenneskets ønsker og behov. Det er et selvstendig mål at est mulig kan bo hjemme. Gode tilpassede hjemmebaserte tjenester gjør det mulig å bo hjemme gjennom hele livet. Vi vil videreføre de gode tiltakene vi har i dag og videreutvikle og ta i bruk både nye former for omsorg og pleie som for eksempel alternative boformer og ny teknologi. Vi ønsker at det i fremtiden skal være et samspill mellom offentlige, private og ideelle tjenestetilbydere slik at den enkelte kan velge hvem som skal yte tjenesten. 

Skal Kristiansand kommune være i stand til å løse utfordringene i fremtiden, må vi sikre oss riktig kompetanse og nok helsepersonell. Kristiansand kommune skal være en attraktiv arbeidsplass og tilby interessante stillinger og arbeidsoppgaver som tiltrekker deg kompetente fagfolk. Kristiansand Høyre ønsker at alternative turnusløsninger testes ut, og at de søm ønsker det skal tilbys heltidsstillinger. 

Kristiansand har etablert en ordning med ambulerende akutt-team i hjemmetjenesten som gjør hjemmebesøk for å vurdere hvilke behov pasienten må få dekket for fortsatt å kunne bo hjemme. Vi vil prioritere at denne tjenesten forsterkes/utvides for å bedre kommunikasjonen og samarbeidet med sykehus, legevakt og fastlege for å redusere antall sykehusinnleggelser. Fastlegene er sentrale i arbeidet med å koordinere de ulike hjelpeinstansene og kommunen må i samarbeid med fastlegene utarbeide en plan for hvordan dette kan skje på en god måte. Hjelpemiddelsentralen er en viktig medspiller når behovene er kartlagt og tiltakene skal gjennomføres. 
Høyre vil: 
Gi sykehjemmene og hjemmetjenesten større frihet til å utvikle og spesialisere seg, for å styrkes valgmulighetene for brukerne.
Legge til rette for at frivillige og private organisasjoner kan tilby tjenester i hjemmehjelpen og på sykehjem 
Forsterke og utvide innovasjonsarbeid innenfor helse- og omsorgssektoren i kommunen og ta i bruk ny teknologi.
Styrke legetjenestene på sykehjemmene.
Ta initiativ til, i samarbeid med fastlegene, å videreutvikle koordineringen og bedre samarbeidet mellom de ulike hjelpe instansen/tiltak til pasientene.
Legge til rette for at frivillige og private organisasjoner kan tilby tjenester i hjemmehjelpen og på sykehjem, eventuelle tilleggstjenester også mot betaling. 
Forsterke arbeidet med forebygging og ha økt fokus på folkehelse ved å gjøre fysisk aktivitet lett tilgjengelig gjennom Grønn Resept og andre lavterskel helsetilbud under mottoet sunn aldring. 
Følge virkningene av samhandlingsreformen nøye og ta grep og kreve endringer i rammebetingelsene der hvor reformen ikke strekker til. 
Legge til rette for flere selveide boliger med livsløpsstandard og muligheter for fellesaktiviteter og servicetilbud.
Arbeide aktivt for en utvikling av spesialisthelsetjenesten som sikrer byens befolkning det best tilgjengelige helsetilbudet.
Vektlegge viktige sosiale og aktiviserende tilbud i det forebyggende helsearbeidet og eldresentrene.

4.2 En bedre rusomsorg
Rusomsorg begynner med forebygging og holdningsskapende arbeid. Det forutsetter et godt samarbeid mellom hjem, skole, barnevern, politi, idrett og kulturliv. Rusforebyggende arbeid blant ungdom er spesielt viktig.

Ruspasienter som er motiverte opplever i dag ofte lang ventetid og opplever å bli kasteball mellom de offentlige instansene. Rusavhengige må få tilbud om behandling og rehabilitering når de er motivert for det. For oss er det viktig å se hele mennesket bak en person som sliter med enten rus, psykiatri eller begge deler. Når rusmisbrukerne er ferdige med behandlingen er det viktig at de får en god og tilpasset bolig i et rusfritt miljø, og at de får den nødvendige hjelp til å bli selvhjulpne.

Høyre vil:
Arbeide for at kommunen skal ha ansvaret for hele rusomsorgen.
Sørge for sømløs overgang fra avrusing til rehabilitering.
Styrke døgnåpent mottakssenter for rusavhengige.
Styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner i rusomsorgen.
Legge til rette for at Legemiddelassistert rehabilitering prioriteres spesielt.

4.3 Psykisk helse

Psykiske sykdom har store kostnader for den enkelte, pårørende og for samfunnet. Aktivisering og deltagelse i samfunnet vil for mange være den beste forebyggingen av psykisk sykdom. Lavterskeltilbud innenfor psykisk helse for barn og ungdom forebygger frafall i skolen og reduserer faren for rusmisbruk og psykiske symptomer. Tidlig behandling kombinert med bedre oppfølging er avgjørende for å forebygge psykiske lidelser. 

Kristiansand Høyre vil:
Sørge for at intensjonen i opptrappingsplanen for psykiatrien følges.
Styrke samarbeidet og ettervernet på tvers av rusbehandling og psykisk helsevern.
Styrke lavterskeltilbudet i skolehelsetjenesten ved å øke tilstedeværelsen av helsesøstre