Et samfunn med muligheter for alle

Velferdssamfunnet skal alltid stille opp for de som trenger det mest, og de med de bredeste skuldrene skal bære den tyngste børen.

Vi ønsker et samfunn med små forskjeller, høy tillit og muligheter for alle. Inntekten eller utdanningen til foreldrene dine skal ikke påvirke hvilke muligheter du får senere i livet

Billigere barnehage og SFO til de som trenger det mest

Det er viktig at flere barn får mulighet til å gå i barnehage, fordi det legger et godt grunnlag for utvikling, inkludering, læring og språk.

Høyre i regjering har innført redusert foreldrebetaling, gratis kjernetid til de som tjener under 548 500 kroner, og en maksgrense slik at ingen betaler mer enn seks prosent av samlet inntekt for barnehage eller SFO.

Flere barn skal delta på fritidsaktiviteter

Barn som vokser opp i familier med en trang økonomi skal også bli inkludert. Derfor har vi en nasjonal tilskuddsordning, som hjelper disse familiene ved å tilby ulike aktiviteter som blant annet sommerferier og utlån av sportsutstyr.

Regjeringen har tredoblet pengene til denne ordningen, fra 100 millioner i 2014 til 310 millioner i 2020. Vi skal også utvide prøveprosjektet om et fritidskort for alle barn mellom seks og 18 år. Målet er å enten motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom.

Økt barnetrygd og høyere engangsstønad gir færre fattige barnefamilier

En investering i barn og deres familier er en investering for fremtiden. I 2019 ble barnetrygden økt for første gang på 20 år. Økningen vil gi en familie med to barn 2000 kroner mer i året, og vil innebære en økning på 3600 kroner for hvert barn opp til de har fylt 6 år.

Barnetrygden er en universell ordning, og gjelder derfor alle, uansett inntekt eller formue. I tillegg er engangsstønaden ved fødsel og adopsjon er økt fra 47 877 kroner i 2013 til 84 720 i 2020, og foreldrestipendet utvidet til å også gjelde personer som er ferdig med studiene, men ikke har fått mulighetene til å tjene opp vanlig permisjon ennå.

Et arbeidsliv med plass til alle

Inkluderingsdugnaden er en dugnad hvor staten, Nav og private aktører går sammen for å få personer med nedsatt funksjonsevne eller som av ulike grunner har fått et såkalt hull i CVen, tilbake i arbeid.

Her skal staten gå fremst som et godt eksempel, og har forpliktet seg til at minst fem prosent av alle nyansatte skal være blant denne gruppen. Vi har også gitt mer penger til arbeidstiltak, som individuell jobbstøtte, mentorordning og funksjonsassistanse. Regjeringen brukte 125 millioner kroner på inkluderingsdugnaden i 2019, og skal bruke 175 millioner i 2020.

Funksjonshemmede skal kunne leve selvstendige liv

Høyre i regjering har rettighetsfestet at personer med nedsatt funksjonsevne får en personlig assistent som bistår i hverdagen. Vi vil også sikre at personer med rettighetsfestet brukerstyrt personlig assistanse (BPA) får beholde denne også etter fylte 67 år.

Vi har også satt ned et utvalg som skal se på hvordan ordningen med BPA kan bli bedre. I 2020 kommer en stortingsmelding om utviklingshemmedes menneskerettigheter. Her vil BPA bli definert som et likestillingsverktøy.

Alle innvandrere skal være en del av det norske fellesskapet

Regjeringen jobber nå med et av de største integreringsløftene siden 2003, og har per november 2019 en ny integreringslov ute på høring.

Den nye loven stiller tydeligere krav til den enkelte flyktning, og til kommunene som har ansvaret for å gi nyankomne flyktninger den norskopplæringen og utdanning eller kvalifiseringen de trenger. Målet er at innvandrere skal få bedre forutsetninger for å komme seg ut i jobb, lære norsk og bli en del av det norske samfunnet.

Bedre behandling og kortere ventetider i helsevesenet

Et av Høyres viktigste valgløfter før vi tok over i 2013 var å rydde opp i helsevesenet. I 2019 er det nå 14 dager kortere ventetid i helsevesenet, og ventetiden er kuttet med 24 dager for ruspasienter og personer med psykiske lidelser.

Høyre i regjering har også sikret en bedre behandling av alvorlige diagnoser som kreft, psykisk helse og rus gjennom ulike pakkeforløp. Hittil i 2019 er det gitt tilskudd til totalt 590 psykologstillinger i 369 kommuner og bydeler. Dette er en økning på 411 stillinger siden 2013. Vi har også lovfestet at alle kommuner skal ha minst én psykolog fra 1. januar 2020.

NRK-finansiering blir mer sosial

Regjeringen fjerner NRK-lisensen. Nå skal NRK finansieres over skatteseddelen.

Dette gjør ordningen mer sosial. De som tjener mer, skal også betale mer til NRK, mens de som tjener lite, betaler mindre. En familie med to voksne vil ikke merke stor forskjell, men for de som enten bor alene, alene med barn eller mottar trygd, vil beløpet halveres. For minstepensjonister blir det gratis.

Foreldre med syke barn skal få den hjelpen de trenger

Vi trenger et samfunn som tar vare på familier som rammes av alvorlig sykdom eller funksjonsnedsettelser og foreldre med syke barn skal få slippe å kjenne på usikkerhet knyttet til egen økonomi.

Høyre har i regjering gjort flere endringer i ordningen for pleiepenger: Vi har myket opp på sykdomskravet, hevet aldersgrensen fra 12 til 18 år og begge foreldre kan nå ta ut pleiepenger samtidig. I tillegg kan man nå få pleiepenger fullt ut selv om man ikke er i arbeid og barnet har tilsyn om dagen. Dette gjør vi fordi foreldrene ofte er i beredskap eller i nattevåk om natten, og derfor trenger hvile.

Rusavhengige skal få hjelp, ikke straff

Høyre har stått i spissen for en rusreform, hvor vi overfører bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk fra justissektoren til helsetjenesten. Det er også viktig at rusavhengige selv kan velge hvilken hjelp de vil ha, uansett størrelsen på lommeboken.

Derfor har regjeringen innført fritt behandlingsvalg innen psykisk helsevern og rusbehandling. Det betyr at rusavhengige kan velge behandling også blant private aktører, og så tar staten regningen.

Tidlig innsats er nøkkelen for å hindre at fattigdom går i arv

Alle barn fortjener en god start, og tidlig innsats allerede fra barnehagen er viktig for at små problemer ikke skal vokse seg store. Barn som trenger ekstra hjelp må få denne hjelpen fra faglærte.

Høyre i regjering skal sikre at den beste spesialpedagogiske kompetansen kommer ut av kontoret og inn i klasserommet. Vi skal også innføre en oppfølgingsplikt i grunnskolen, for å følge opp elever med mye fravær. Over en tiårsperiode vil endringene regjeringen legger opp til gi rom for et kompetanseløft på mellom halvannen og to milliarder kroner.

Alle trenger en trygg og god bolig

Bostøtten er en treffsikker ordning som hjelper familier med svært lave inntekter til å håndtere boutgiftene sine bedre. Høyre har siden vi tok over i 2013 gjort flere endringer som har gjort bostøtten bedre og mer treffsikker.

Vi har blant annet fjernet barns inntekt som grunnlag for støtten, og i 2019 ble støtten økt slik at 18 000 barnefamilier får opptil 8000 kroner mer utbetalt. Endringene førte også til at rundt 1100 nye husstander får rett til bostøtte, hvorav 900 av disse er husstander med barn.

Flere varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA-plasser)

Med dagens regjering har antall VTA-plasser gått fra 9300 til 11 000. Denne omdisponeringen av midler vil gi flere muligheten til å ta del i arbeidslivet.

Dette er en historisk satsing på personer som av ulike grunner har havnet utenfor arbeidsplassen og på VTA-ordningen. Nå kan enda flere deltakere bli brakt ut av utenforskap og inn i et arbeidsfellesskap.

Alle trenger en trygg og god bolig

Samfunnets viktigste oppgave er å beskytte sine borgere. At mennesker blir utsatt for vold og overgrep er et kritisk samfunnsproblem, men vold og overgrep får først og fremst følger for den som rammes. Regjeringen har en samlet satsing mot vold og overgrep på over én milliard kroner.

I perioden 2017-2019 har regjeringen særlig styrket etterforskningen av vold og overgrep, samt overgrep på internett. I tillegg har vi tredoblet bevilgningene til barnehusene siden 2013. Det innebærer at både kapasiteten og kompetansen er økt. Strafferammene for grov mishandling i nære relasjoner er økt fra seks til 15 år. Det er også etablert støttesentre for kriminalitetsutsatte i alle landets tolv politidistrikt.