Barn og familie ved stranda

Kommuner hvor vi trives

Høyre går til valg på gode kommuner hvor innbyggerne trives. Da trenger vi lønnsomme arbeidsplasser og positive ja-kommuner som ønsker næringsliv og utvikling velkommen.

Høyre skal være en garantist for gode kommuner og lokalsamfunn hvor folk trives og vil bo. Vi trenger et samfunn der flest mulig er i jobb, der innbyggerne føler seg inkludert og der vi innfrir klimamålene.  

Det er positivt at flere lever lenger og kan forbli en ressurs både i arbeidsliv og frivilligheten. Færre yrkesaktive per pensjonist setter likevel kommunens tjenester under press. Det betyr at vi må tenke nytt for å bevare gode velferdstjenester av høy kvalitet. 

Vi trenger innovasjon, digitalisering og ny teknologi for å få bedre og mer effektive tjenester. Digitalisering vil også frigjøre ressurser som i stedet kan brukes på blant annet skole og helse. 

Mennesket foran systemet

Høyre setter alltid mennesket foran systemet. Kommunens ansvar er å tilby gode, tjenester tilpasset innbyggerne og et godt sikkerhetsnett. Høyre ønsker åpenhet og mangfold i tjenestetilbudet, som barnehager og sykehjem, slik at alle kan få friheten til å velge det tilbudet som passer best for seg og sin familie.  Derfor ønsker vi alle gode krefter, ideelle, private og offentlige velkommen for å kunne løse velferdsutfordringene i samspill.

Å stille krav er å bry seg

I et inkluderende samfunn jobber alle som kan jobbe.  Arbeid er en verdi i seg selv: Det skaper tilhørighet og gjør mennesker i stand til å leve av eget arbeid fremfor ytelser. 

Mennesker som står utenfor arbeidslivet må inviteres inn. Kommunen må ta et ansvar for å inkludere flere inn i arbeidsliv og aktivitet. Kommunene må delta i inkluderingsdugnaden på lik linje med staten. Høyre vil utvide aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottaker til å gjelde personer også over 30 år. 

For at innvandringen skal være vellykket, krever det god integrering. Integreringspolitikken skal reformeres, både nasjonalt og lokalt. Vi må stille krav om at innvandrere kommer seg i aktivitet som utdanning eller arbeid. Bedre språkopplæring og krav om norskkunnskaper er avgjørende. Å stille krav er å bry seg. 

Et godt samfunn skapes nedenfra, av familien, frivilligheten og nabolaget. Frivilligheten og kulturlivet gir lokalsamfunnene identitet og bidrar til inkludering. 
Høyre går til valg på sterke kommuner som kan skape gode lokalsamfunn hvor folk trives og vil bo.