Grønn transport og bedre veier

Høyre vil gjøre hverdagsreisene enklere, tryggere og grønnere. Vi fortsetter tidenes satsing på samferdsel fordi det lønner seg for samfunnet, innbyggerne – og miljøet.

Høyre prioriterer samferdsel fordi bedre og tryggere veier er viktig for folk, og for næringslivet. Et effektivt transportnett er viktig for at folk skal kunne bo og arbeide der de ønsker. Et effektivt kollektivtilbud er viktig for at folk skal ønske å sette fra seg bilen oftere.

Samtidig må vi ta grep for å møte klimaendringene. Da må vi ha flere grønne kjøretøy, og nye og bedre veier som får ned utslippene. Vi trenger mer nullutslippsteknologi i den norske bilparken, og satsing på fylkesveinettet, som gir veier med bedre sikkerhet og lavere utslipp. 

Samferdselsbudsjettet er økt med over 75 prosent etter at Høyre kom i regjering. Blå regjering har snudd forfall til fornyelse på de store veiene i hele landet, og vi har sørget for den mest ambisiøse byggeperioden for jernbanen siden 1962. Da vi tok over i 2013 startet tidenes storbysatsing med til å ruste opp kollektiv-transporten.

Bevilgningene til kollektiv, sykkel og gange i storbyene er mer enn femdoblet siden vår regjering tok over. Men vi har fremdeles jobb igjen å gjøre. Derfor er det viktig å fortsette å prioritere samferdsel, og fornye transportsektoren ved å jobbe smartere og ta i bruk nye og bedre løsninger.

 

Dette går Høyre  til valg på:

  • Gjøre hverdagsreisene enklere, tryggere og grønnere
  • Føre en offensiv klimapolitikk for å få ned utslippene i transportsektoren
  • Gjøre det enklere å reise kollektivt 
  • Forbedre kvaliteten på fylkesveiene
  • Bruke offentlig innkjøpsmakt til å stimulere teknologisk utvikling i transportsektoren
 

Les mer