vei

Bedre veier

For å bygge sterke bomiljø er vi avhengig av bedre og tryggere veier.

Veiene er livsnerven for å knytte regioner og landsdeler sammen, for verdiskaping i næringslivet og bedre hverdag for familiene. Det handler om å få varer og personer effektivt frem, trygt og til rett tid. 

Dette ønsker Høyre å gjøre i ditt fylke og din kommune:

 • Prioritere drift og vedlikehold av fylkesveiene.
 • Legge til rette for trygg skolevei ved å bygge ut gang- og sykkelveier rundt skolene.
 • Etablere tiltak som får ned administrasjonskostnadene , og bruke pengene på fylkesveier.
 • Etablere plan for hvordan vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene skal reduseres, slik at vi kan stå fremst i køen når staten innfører ordningen for medfinansiering.
 • Kartlegge flaskehalser, og ta initiativ til å fjerne dem.
 • Bruke nye løsninger som offentlig-privat samarbeid (OPS) for å bygge mer effektivt.
 • Være pådriver for bedre veier og økt mobilitet i egen kommune, og overfor fylkeskommunen og staten.
 • Sørge for profesjonell planmyndighet i kommunen.
 • Sørge for godt samarbeid med både tiltakshaver og fagmyndigheter i utforming av kommunedelplaner og reguleringsplaner.
 • Vedta kommunedelplan i riktig tid for å komme med i NTPs første seksårsperiode og reguleringsplan i riktig tid for å komme med i diskusjonen om bevilgninger over Statsbudsjettet.
 • Sørge for hyppig snøbrøyting og godt vintervedlikehold, inkludert forebyggende tiltak og brøyteberedskap. 
 • Sørge for måteholden bruk av bompenger for å finansiere tiltakene og som trafikkregulerende tiltak bare når det er nødvendig.