tbane

Enklere å reise kollektivt

Høyre ønsker å øke andelen reisende som velger kollektivtransport.

Hverdagsreisende til og fra arbeid skal prioriteres. Høyre ønsker å arbeide for å utvikle et godt kollektivtilbud i alle deler av landet. Dette er viktig for å sikre bedre fremkommelighet og færre køer, og for å nå klimamålsettinger og bedre bymiljø.

Dette ønsker Høyre å gjøre på ditt hjemsted:

 • Sørge for økt kundefokus for å gjøre kollektivtransporten mer attraktiv.
 • Ta i bruk smartere og mer fleksible løsninger som gjør kollektivtransport mulig for enda flere.
 • Bruke ny teknologi for å gi kollektivkundene et bedre tilbud.
 • Etablere sanntids reiseplanlegger og elektronisk billettering i alle deler av landet.
 • Ta i bruk stordataanalyser for å kartlegge reisebehov og tilpasse tilbud.
 • Legge til rette for mer individualiserte kollektivløsninger ved å ta i bruk ny teknologi som HentMeg-løsningen i Sauda.
 • Etablere samarbeid mellom de ulike transportaktørene for sømløse kollektivreiser.
 • Bidra til tett samarbeid mellom de ulike transportaktørene som jernbane, buss, trikk, båt og ferge for sømløse kollektivreiser (der det er relevant).
 • Samle bestillerfunksjonen for ferge- og hurtigbåttjenester og legge til rette for rask utskifting av den eldre delen av ferge- og hurtigbåtflåten.
 • Prioritere jobbreisende med rimeligere månedskort ved prising av kollektivtjenester. 
 • Videreutvikle drosjenæringen som en viktig del av kollektivtransporten og med et sterkt kundeperspektiv.
 • Legge til rette for at flere kan gå og sykle, ved blant annet å etablere sykkelparkering i nærheten av relevante holdeplasser og stasjoner.
 • Prøve ut ordninger med rimelige lokalbilletter i bysoner. 
 • Være aktiv pådriver i forhandlingen av byvekstavtaler (der dette er relevant).
 • Legge til rette for innfartsparkeringer (såkalt Park & Ride).
 • Sørge for transporteffektiv arealplanlegging med fortettet utbygging rundt kollektivknutepunkt.