elektrisk bil

Overgang til utslippsfri transport

Transportsektoren står for en tredel av utslippene i Norge.

Høyre vil bidra til utslippsfri transport ved å stimulere innbyggerne til positive miljøvalg og bruke kommunene og fylkeskommunenes innkjøpsmakt til å stimulere teknologisk utvikling i sektoren. Kommuner og fylkeskommuner har en stor mulighet til å påvirke miljøet.

Dette ønsker Høyer å gjøre på ditt hjemsted:

 • Ha en klimastrategi med konkrete forslag til utslippskutt i fylket.
 • Ved overordnede arealstrategier og fylkesdelplaner: Planlegge for lavere utslipp og infrastruktur for null- og lavutslippskjøretøy.
 • Sørge for at det blir etablert flere ladestasjoner for batterielektriske biler.
 • Etablere tilskuddsordninger til etablering av ladepunkter for elbiler i eksisterende borettslag og sameier.
 • Stille plankrav til nye utbygginger om å tilrettelegge for hjemmelading av elbiler, ladepunkter ved parkeringsplasser og kundeladeplasser ved næringsbygg. 
 • Legge til rette for at flere kan gå og sykle.
 • Stimulere til positive miljøvalg ved å bruke innkjøpsmakten og etablere relevante støtteordninger.
 • Innføre lav- eller nullutslippsstandard ved kjøp av alle nye tjenestebiler, dersom teknologien er tilgjengelig.
 • Tilrettelegge for nullutslippsteknologi i fergesektoren og sørge for tilstrekkelig kapasitet og hyppighet.
 • Sikre at bolig- og næringsutvikling i kommunene i størst mulig grad skjer i tilknytning til kollektivknutepunkt og kollektivårer.
 • Vurdere gradvis, forutsigbar og incentivbasert innføring av lavutslippssoner i storbyområder.
 • Etablere en parkeringspolitikk som stimulerer til bruk av miljøvennlige kjøretøy og legger til rette for attraktiv by- og tettstedsutvikling.
 • Prioritere utslippsfrie biler i parkeringspolitikken.
 • Bidra til å velge lav- og nullutslippsløsninger i kollektivtrafikken tilpasset lokale forhold, som for eksempel biogass, el, hydrogen og/eller hybrid.
 • Være aktiv pådriver i forhandlingen av byvekstavtaler (der dette er relevant).
 • Stille utslippskrav ved løyvetildelinger for drosjene.
 • Bruke Enova aktivt til finansiell støtte.