Buss

Sømløse hverdagsreiser

Hverdagsreisen handler om å sørge for god og sikker fremkommelighet for både innbyggere og varer. 
Målet er å legge til rette for sømløse reiser. Bruk av teknologi og utbygging av infrastruktur skal gi enkle overganger mellom ulike reisemidler og gjøre hverdagsreisen enklere, tryggere og grønnere.

Dette ønsker høyre å gjøre i ditt fylke og din kommune:
 • Sørge for bedre samarbeid mellom transportselskapene i fylkene, slik at f.eks. busser og tog korresponderer bedre
 • Ta i bruk ny teknologi og intelligente trafikksystemer  for å bidra til mer effektiv trafikkavvikling, slik som informasjon til reisende om forventet reisetid, ledig parkering, kollektivavganger, stenginger, ulykker og omkjøring
 • Kartlegge flaskehalser og ta initiativ til å fjerne dem.
 • Legge til rette for trygg skolevei ved å bygge ut gang- og sykkelveier.
 • Tenke nytt om kollektivløsninger og gjøre det enklere for innbyggerne å sette fra seg bilen oftere.
 • Legge til rette for mer individualiserte kollektivløsninger ved å ta i bruk ny teknologi som HentMeg-løsningen i Sauda.
 • Legge til rette for flere ladestasjoner/-punkter til elbiler og elsykler i bo-, arbeids- og parkeringsområder.
 • Koordinere areal- og transportpolitikken i forbindelse med utvikling av attraktive bo- og næringsområder.
 • Bruke de mulighetene som ligger i ny teknologi for å skape mer effektiv transport.
 • Vurdere bruk av bompenger for å finansiere tiltakene under forutsetning av at:
  o Det er sammenheng mellom de som betaler og de som får nyte godt av prosjektene som bompengene finansierer
  o Bompengene finansierer og fremskynder prosjekter som er ønsket lokalt 
  o Bompenger brukes med måte, er tilpasset lokal enighet og ligger på et rimelig nivå som innbyggerne opplever som akseptabelt
  o Bompenger kun brukes som trafikkdempende tiltak når det er strengt nødvendig