Barn som ser i kamera.

Kunnskap og mestring i skolen

Hvor du bor eller hvilken familie du kommer fra skal ikke ha noe å si for hva du kan utrette på skolen. Vi må sørge for at alle elever opplever kunnskap og mestring i skolen.

Det er mye som har blitt bedre i norsk skole etter at Høyre kom i regjering. Elevene lærer mer, de er mer til stede, de får bedre karakterer i grunnskolen og flere fullfører og består videregående opplæring. For Høyre har det alltid vært viktig å skape en skole med muligheter for alle, uavhengig av bakgrunn

Dette skal vi ta tak i

Alle elever skal lære seg å lese, skrive og regne skikkelig. Dette er grunnleggende ferdigheter alle trenger for å mestre andre deler av både skolen, samfunns- og privatlivet. Derfor har Høyre i regjering strammet inn plikten skolene har til å gi ekstra oppfølging til elever som strever med disse ferdighetene.

De første årene i barnehage og skole er viktige for barna. Det er da de skal lære seg alfabetet, knekke lesekoden og oppleve mestring og læringsglede de kan ha med seg videre i skoleløpet. Da er det viktig at barnehage og skole kan møte og fange opp alle barn med forskjellige utfordringer. Det kan vi få til ved å ansette flere pedagoger i barnehagen, tilby etter- og videreutdanning for ansatte i barnehage og skole, etablere flere universitetsbarnehager og –skoler og jobbe for at alle skoler blir dysleksivennlige.

Alle elever skal møte lærere med fordypning i fagene de underviser i. Læreren er den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring i skolen. Nettopp derfor har Høyre vært opptatt av å stille krav til kompetanse, gi flere muligheten til faglig påfyll, ny femårig lærerutdanning og nye karriereveier for lærere.

I august 2015 innførte vi krav til fordypning i norsk, engelsk og matematikk for lærere som skal undervise i disse fagene. Skoleeiere har frem til 2025 med å gi lærere som trenger det nødvendig etterutdanning, og vi er på god vei til å nå det målet. Høyre har et mål om at lærerne skal ha fordypning i alle fag de underviser i. Da er det viktig at skoleeier kartlegger hvilken kompetanse lærerne har i dag og lager en plan for hvordan de kan gi flere det påfyllet dem trenger.

Strenge regler for mobilbruk i skolen. Skolen skal forberede elevene på et liv i et gjennomdigitalisert samfunn. Det stiller store krav til hvordan skolene bruker digitale verktøy i undervisningen, men også hvordan skolene stiller krav til elevenes bruk av mobiler og andre verktøy når undervisningen ikke krever dette.

Digitale ferdigheter er noe alle skal lære. Det omfatter veldig mye mer enn å kunne forstå den enkle bruken av en datamaskin eller en smarttelefon. Når det digitale ikke er en del av undervisningen blir det en distraksjon. Derfor kan det være nødvendig å gjennomgå ordensreglementet og se an behovet for å innføre strengere regler for mobilbruk.

Konkrete tiltak for elever med høyt fravær i grunnskolen. Elever som er mye borte fra barne- og ungdomsskolen går glipp av mange timer, dager og uker med viktig undervisning. Undervisning som kan være helt avgjørende for at du opplever både faglig og sosial mestring. Fraværstall fra 10.trinn viser at 9 000 av elevene har mer enn 15 dager fravær i løpet av et skoleår. Da er det viktig å gi foresatte god informasjon om forventninger til nærvær og ha god dialog når en elev er borte fra skolen for å komme til bunns i hva fraværet skyldes.

Utvikle tilbud til elever med utfordringer etter fullført ungdomsskole slik at de har forutsetninger for å klare seg gjennom videregående oppæring. I dag er det mange elever som går ut av ungdomsskolen med så svake resultater at de har utfordringer med å mestre videregående på en god måte. Ungdommer med dårlige forutsetninger til å fullføre videregående trenger tettere og bedre oppfølging. Mange får ikke den hjelpen de trenger i dag. Sånn kan vi ikke ha det. Derfor vil vi utvikle et alternativt tilbud til disse elevene. Det kan være forberedende kurs, mulighet til å ta fag opp igjen før videregående starter, tilby et 11.skoleår, kombinasjonsklasser eller tilrettelegge opplæring i arbeidslivet. 

Aktuelt

Jenter som smiler til en datamaskin

Fravær i ungdomsskolen

En elev på 10.trinn har normalt seks dager og fem timer fravær. En elev i videregående har typisk tre dager og ni timer fravær. 


Les mer