En mann og en sykepleier

Kvalitet og valgfrihet i omsorgen

Å få god og riktig hjelp når man trenger det, er viktig for både trygghet og livskvalitet. Det viktigste i helsetjenesten er ikke systemet, men pasienten.

Med Høyre i regjering har mye blitt bedre i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har fått et kraftig løft. Vi har lagt til rette for 14 600 flere og bedre heldøgns omsorgsplasser innen eldreomsorgen, og økt det statlige tilskuddet til disse betraktelig. Alle kommuner skal ha psykologkompetanse innen 2020, og det er gitt statlig tilskudd for å få dette til. Vi har lagt frem en opptrappingsplan som hittil har styrket rusfeltet med 1,8 milliarder kroner. 

Samtidig varierer kvaliteten i tjenestene fra kommune til kommune. De som trenger hjelp faller fort mellom flere stoler fordi systemet settes foran pasienten, og for få kommuner tilbyr reelle valgmuligheter.

Dette skal vi ta tak i:

Alle fortjener en verdig alderdom

Derfor har regjeringen lagt frem kvalitetsreformen for eldre «Leve hele livet». Vi går til valg på å forbedre eldres måltider, økt aktivitet og fellesskap, trygg helsehjelp og bedre sammenheng i tjenestene. Eldre på sykehjem bør få tilbud om minst en times aktivitet daglig med bakgrunn i egne interesser, ønsker og behov. 

Det blir stadig flere eldre i samfunnet. I 2040 vil det være mer enn 1,4 millioner mennesker over 65 år i Norge. Flere lever lengre, både med og uten sykdom. Mange ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, og det skal vi legge til rette for. Flere kommuner må tilby forebyggende hjemmebesøk for å sørge for at de eldre får den hjelpen de trenger. Vi vil også ta i bruk velferdsteknologi for å sikre at eldre kan bo hjemme lengre, som for eksempel trygghetsalarm, digital nattilsyn, multidose-dispensere, e-låser og digital avstandsoppfølging. 

Kvalitet og valgfrihet til alle

Brukerne av helsetjenesten vet selv best hvilket tilbud de trives med. Derfor må flere kommuner åpne for fritt brukervalg. Dette vil øke kvaliteten på helsetjenesten. 
Regjeringen har innført rett til brukerstyrt personlig assistent (BPA). Det handler om å gi mennesker med funksjonsnedsettelser mulighet til å delta i samfunnet på lik linje med sine medmennesker. Nå vil vi også fjerne den øvre aldersgrensen på 67 år, og la BPA være et likestillingsverktøy uavhengig av alder. Vi vil også jobbe for mer fleksibilitet i helsetjenestene, der avlastnings- og velferdsbehov i større grad tilpasses den enkelte og deres familie.  

Trygge og gode helsetjenester i kommunene er viktig

Vi må bli flinkere til å fange opp og forebygge psykiske plager. Da må vi ha gode og trygge helsetjenester som fanger opp de som har behov for hjelp. Derfor har regjeringen har lovfestet at alle kommuner skal ha psykolog innen 2020. Vi må også sørge for at alle kommuner får på plass Raskere psykisk helsehjelp, et lavterskeltilbud for personer over 16 år med lettere psykiske problemer.