Toppkandidatene i Akershus

Akershus

Vi bygger Akershus for fremtiden!

Nasjonal transportplan handler om å bygge det moderne Norge. De neste tolv årene skal vi bruke om lag 1000 milliarder kroner – en billion kroner – på bedre veier, raskere jernbane, tryggere kyststripe, et godt tilbud i luftfarten, mer vedlikehold, og et mer tilgjengelig kollektivtilbud. Slik at du kommer deg raskt frem og trygt hjem, uansett hvor du ferdes i Norge. 

- I Akershus kan vi glede oss over storstilt veibygging i alle himmelretninger. Nå fullføres E18 med siste del gjennom Ås og Ski, slik at hele E18 får fullgod standard fra Oslo til Sverige, sier Nils Aage Jegstad, stortingsrepresentant fra Akershus.

- Vi prioriterer E18 vestover gjennom Bærum og Asker. I NTP legges det til grunn sammenhengende utbygging av E18 med start fra Lysaker om få år. Det vil utløse enorme muligheter til å utvikle disse byområdene og løse opp i kø og kaos som det er i dag, sier Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

- I tillegg vil en ny firefeltsveg over Glomma i Fet fjerne en stor flaskehals på Romerike og åpne nye muligheter for næringsutvikling og boligvekst, sier stortingsrepresentant Tone W. Trøen.

I løpet av de neste ti årene vil også tog- buss- og banetilbudet forbedres kraftig i Akershus. Blant annet vil det blir 10-minuttsavganger fra Ski, Lillestrøm og Asker, store forbedringer på de øvrige banestrekningene og Fornebubanen vil være realisert.

Fakta om Nasjonal transportplan og regjeringens transportpolitikk:

 • Nasjonal transportplan (NTP) er den overordnede planen for hva som skal bygges og vedlikeholdes av veier, jernbanelinjer, kollektivtraseer, kystanlegg og lufthavner i Norge.
 • Planen gjelder for tolv år, fra 2018 til 2029, men har en horisont frem til 2050. Planen revideres hvert fjerde år. 
 • Høyre, FrP, KrF og Venstre har siden regjeringsskiftet i 2013 stått for en økning i midler til samferdsel på hele 50 prosent. Forfall er snudd til fornyelse og samferdselssektoren er reformert for å få mer ut av hver krone. Nå økes ambisjonsnivået ytterligere.

Fakta om NTP-prosjekter i Akershus:

I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det foreløpig fordelt 25 978 millioner kroner til prosjekter i Akershus. Enkelte sekkeposter som rassikring riksvei, programområdemidler, bysatsing utenom 50/50-ordningen etc. er ennå ikke fordelt mellom fylkene.

Under følger en oversikt over de største prosjektene.

Bysatsing

Regjeringen legger opp til en betydelig satsing på kollektiv-, gange- og sykkeltiltak i de ni største byområdene, deriblant Oslo og Akershus, i perioden 2018–2029. Det er satt av om lag 66,4 milliarder kroner til bymiljøavtaler, byvekstavtaler og Belønningsordningen. I denne rammen inngår midler til kollektiv-, sykkel og gangetiltak langs riksvei, statlig delfinansiering av store kollektivprosjekter i de fire største byområdene (50/50-ordningen), stasjons- og knutepunktsutvikling langs jernbanen og belønningsmidler. I planperioden er det lagt til grunn et statlig bidrag på 50 prosent av kostnadene for kollektivtransportprosjektene Fornebubanen og ny metrotunnel i Oslo og Akershus. Det er satt av 6 milliarder kroner til Fornebubanen og 8,7 milliarder kroner til metrotunnel i statlige midler til dette.

Statlig bidrag i avtalene avklares gjennom forhandlinger med byområdene og fastsettes av Stortinget i de ordinære budsjettprosessene.

Bymiljøavtale for Oslo og Akershus er fremforhandlet lokalt. Avtalen vil bli inngått etter at den er ferdig behandlet politisk.

Vei

Følgende veiprosjekter ligger inne i Nasjonal transportplan 2018-2029:

Nye prosjekter (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnads-overslag

Statlige
midler 2018-2023

Statlige
midler 2024-2029

Annen finansiering 2018-2029*

E18 Retvet – Vinterbro

7 200

1 285

3 315

2 600

E18 Lysaker - Strand

9 100

2 250

 

6 850

E18 Strand - Ramstadsletta - Slependen

12 500

940

1 860

9 700

Rv 23 Oslofjordforbindelsen

4 500

380

1 250

2 870

Rv 22 Bru over Glomma

2 500

 

1 200

1 300

E16 Slomarka - Herbergåsen – Nybakk (start)

7 100

 

300

800

E18 Slependen - Drengsrud (start)

15 500

 

550

2 000

Sum

58 400

4 855

8 475

26 120

* Bompengefinansiering og refusjoner/tilskudd

Igangsatte prosjekter som videreføres (i millioner kroner):

Prosjekt

Restbehov per 1.1.2018

Statlige
midler 2018-2023

Statlige
midler 2024-2029

Annen finansiering 2018-2029*

E16 Sandvika - Wøyen

1 439

62

 

1 377

E16 Bjørum - Skaret

4 125

2 165

 

1 960

E6 Flyplasskrysset, refusjon

142

142

 

 

E6 Minnesund - Skaberud, refusjon

260

260

 

 

Sum

5 966

2 629

 

3 337

* Bompengefinansiering og refusjoner/tilskudd

For mer info om prosjektene se http://www.vegvesen.no/vegprosjekter

 • E18 Retvet – Vinterbro Nå skal denne strekningen i Akershus på hovedveien mellom Oslo og Stockholm bygges. Prosjektet ligger i Ski og Ås kommuner. Det skal bygges om lag 17 km firefelts vei. Fra Retvet til Nygård legges veien i ny trasé. Videre til Vinterbro skal veien følge eksisterende trasé. Det er planlagt to lengre tunneler på strekningen og kryssing av jernbanen. Vinterbrokrysset skal bygges om for å bedre trafikksikkerheten og trafikkavviklingen på Vinterbrosletta (E6). Det er også planlagt et nytt planskilt kryss ved Holstad.

  Prosjektet er forutsatt fullført i siste del av planperioden, og det er forutsatt tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering.

 • E18 Vestkorridoren (Lysaker – Strand – Ramstadsletta – Slependen – Drengsrud) E18 Vestkorridoren er et Oslopakke 3-prosjekt, og det forutsettes bompenger fra både Oslopakke 3 og en egen bompengeordning. Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging. Det vises også omtale av E18 Vestkorridoren i Prop. 86 S (2016-2017). Lysaker – Strand (Bærum kommune)

  Strekningen mellom Lysaker og Strand er om lag 2,5 km. Ny E18 vil få tre gjennomgående kjørefelt i retning fra Oslo til Slependkrysset. I retning mot Oslo blir det to felt. I prosjektet inngår høystandard busstrasé, sykkelvei, ny diagonal mellom Gjønnes og E18, Bærumsdiagonalen og ny tverrforbindelse til Fornebu. Bærumsdiagonalen har som formål å redusere trafikken på lokalveier, avlaste boligområder og sikre økt framkommelighet for bussen. Prosjektet reduserer antall personer utsatt for støy og lokal luftforurensning og legger til rette for byutvikling, særlig på Fornebu og Lysaker.

   

  Strand – Ramstadsletta – Slependen

  Strekningen Strand – Ramstadsletta – Slependen er om lag 7 km. Ny E18 vil gå i tunneler forbi Høvik og Sandvika. Forbi Sandvika vil det bli anlagt en ny lokalvei med rundkjøringer og lyskryss. Dagens E18 vil bli bygget om til lokalvei forbi Høvik. I tillegg kommer bussvei og sykkelekspressvei på hele strekningen. E16 vil bli knyttet til E18 med ramper i retning til/fra Oslo i tunnelen forbi Sandvika. Prosjektet vil gi et mer robust transportsystem med økt samfunnssikkerhet. I tillegg vil områdets attraktivitet og bruksmulighet vil øke og tilgjengeligheten for myke trafikanter forbedres, og det vil bli mulig med tettstedsutvikling i Sandvika.

  I den lokalt reviderte avtalen om Oslopakke 3 har lokale myndigheter lagt til grunn at strekningen mellom Lysaker og Strand skal bygges ut som en første etappe av E18 Vestkorridoren. Forslag til reguleringsplan for strekningen mellom Lysaker – Ramstadsletta er til kommunal behandling i Bærum. Statens vegvesen påpeker at en stopp mellom etappe 1 (Strand) og strekningen videre fra Strand til Ramstadsletta vil medføre behov for en rekke tiltak som medfører ulemper for naboene og trafikantene, og som i tillegg påfører prosjektet merkostnader. Regjeringen vil derfor understreke at det legges til grunn en utbygging fra Strand uten opphold, slik at fordyrende løsninger unngås. Regjeringen går inn for en helhetlig og sammenhengende utbygging av E18. Samferdselsdepartementet vil be Vegdirektoratet om å gjennomgå utbyggingsstrategien for strekningen mellom Lysaker – Strand – Ramstadsletta på nytt, og komme tilbake til departementet med saken.

  Slependen – Drengsrud
  Prosjektet E18 Slependen – Drengsrud i Akershus innebærer en videreføring utbyggingen fra Lysaker til Slependen. Det settes av statlige midler til oppstart av prosjektet i siste del av planperioden.

   

 • Rv 23 Oslofjordforbindelsen

  Rv 23 Oslofjordforbindelsen er en alternativ veiforbindelse mellom E6 i Follo i Akershus og E18 ved Lier/Drammen i Buskerud, utenom Oslo. Første byggetrinn ble åpnet for trafikk i 2000. I forbindelse med konseptvalgutredningen for kryssing av Oslofjorden har Statens vegvesen utredet bygging av bru og en ny tunnelløsning som mulige alternativer til nytt tunnelløp parallelt med eksisterende tunnelløp. Det er ennå ikke tatt stilling til endelig konseptvalg på Oslofjordtunnelen.

   

  I planen er det satt av midler tilsvarende anleggskostnad for bygging av nytt tunnelløp med oppstart i første planperiode. Dersom endelig konseptvalg viser seg å bli vesentlig dyrere, må det legges til grunn en oppstart i perioden 2024-2029 med ferdigstillelse etter 2029. Prioritering er betinget av at det blir tilslutning til opplegg om delvis bompengefinansiert utbygging.

   

 • E16 Slomarka - Herbergåsen – Nybakk

I siste del av planperioden legges det opp til å bruke statlige midler til forberedende arbeider og ev. anleggsstart på prosjektet E16 Slomarka – Herbergåsen – Nybakk i Hedmark og Akershus. Prosjektet forutsettes gjennomført som ett samlet prosjekt i stedet for to delparseller som tidligere forutsatt. Kostnadsoverslaget har økt betydelig i forhold til det som ble lagt til grunn i Nasjonal transportplan 2014–2023 og dette har hatt betydning for at prosjektet nå er skjøvet ut i tid, sammenlignet med forrige transportplan.

 

Vedlikehold og fornying

Regjeringen er i ferd med å snu trenden med et stadig økende vedlikeholdsetterslep på riksveinettet. 2015 var et merkeår, da etterslepet ble redusert for første gang på flere tiår. Vedlikehold og fornying er høyt prioritert i ny Nasjonal transportplan. Regjeringen legger opp til å bruke 14,5 milliarder kroner årlig på fornying, drift og vedlikehold m.m. av riksvei i 12-årsperioden. Dette vil komme Akershus til gode. Med dette bevilgningsnivået vil rundt en tredjedel av vedlikeholdsetterslepet fjernes.

Programområder og utbedringsstrekninger

Regjeringen legger opp til å bruke 36,9 milliarder kroner i planperioden til såkalte programområdetiltak. Det er mindre tiltak på veinettet som f.eks. gang- og sykkelstier, utbedring og utskifting av bruer, bygging av midtrekkverk, tiltak mot utforkjøringsulykker, støyreduserende tiltak, bygging av døgnhvileplasser og rasteplasser og universell utforming av blant annet holdeplasser og knutepunkt.

Programområdetiltakene skal konkretiseres i Statens vegvesens handlingsprogram for 2018-2023. Dette vil først være klart tidlig i 2018.

Jernbane

Følgende jernbaneprosjekter ligger inne i Nasjonal transportplan 2018-2029:

Nye prosjekter (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnads-overslag

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

Venjar-Eidsvoll-Langset

4 707

4 377

330

R2027 Østlandet

10 415

4 690

5 725

Sum

15 122

9 067

6 055

 

Igangsatte prosjekter som videreføres (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnads-overslag

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

Follobanen

26 000

11 027

620

Stasjonsutbedringer Kongsvingerbanen

451

451

 

Sum

26 451

11 478

620

 

For mer info om prosjektene se Bane Nors hjemmesider.

 

 • Dovrebanen: Venjar-Eidsvoll-Langset

  Utbygging av strekningen Venjar – Langset er nødvendig for å realisere full tilbudsforbedring til Hamar. Når strekningen er bygget ut vil det gi sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Åkersvika sør for Hamar. Dette gir vesentlig høyere kapasitet på strekningen. Antallet togavganger kan økes betydelig, det blir færre forsinkelser og reisetiden for persontog mellom Oslo og Hamar reduseres med om lag 15 minutter. Det er vedtatt reguleringsplan for prosjektet.

   

 • R2027 Østlandet

  Jernbanedirektoratets nye rutemodell, Rutemodell 2027 Østlandet, gir en økning i den totale kapasiteten på jernbanenettet i Osloområdet, og gjør det blant annet mulig å hente ut større effekt av Follobanen. Den gir også betydelig frekvensøkning til de største stasjonene på Østlandet. Den nye rutemodellen krever en omlegging av hvordan togene kjører inn til Oslo S, og en annen fordeling av kapasiteten i Oslotunnelen enn i dag. Rutemodell 2027 Østlandet er en relativt moderat investering som antas å gi store forbedringer i tilbudet for mange av de reisende på Østlandet, med en betydelig økning i frekvens på mange forbindelser og redusert vente- og reisetid. Realisering av tiltakene antas å være et viktig bidrag til å nå målet om nullvekst i persontransport med bil i byområdene.

   

 • Godspakken

Regjeringen vil sette av betydelige ressurser for å effektivisere godstransporten og legge til rette for en omlegging i mer miljøvennlig retning. På jernbane legges det opp til en satsing på 18 milliarder kroner i planperioden. Godspakken på jernbane inneholder terminaltiltak, kapasitetsøkende tiltak som bygging/forlenging av kryssingsspor og banekoblinger. Prosjektet dekker flere fylker.

 

Vedlikehold og fornying

Regjeringen er i ferd med å snu trenden med et stadig økende vedlikeholdsetterslep på Jernbanen. Vedlikehold og fornying er høyt prioritert i ny Nasjonal transportplan. Regjeringen legger opp til å bruke 126 milliarder kroner på vedlikehold og fornying av jernbanen i 12-årsperioden, inkludert ERTMS. Dette vil komme Akershus til gode. Dette bevilgningsnivået vil, sammen med antatte gevinster fra jernbanereformen, legge til rette for at om lag tredjedel av vedlikeholdsetterslepet fjernes.

Planlegging
Det settes av 18,76 milliarder kroner til planlegging (reguleringsplan, detaljplan) av nye investeringsprosjekter på jernbanen i planperioden.

For utbyggingen av strekningene definert som InterCity skal Jernbanedirektoratet og Bane NOR SF styre prosjektporteføljen etter målsetninger for det fremtidige persontogtilbudet til og fra Oslo. For utbygging av tiltak i Godspakken og Rutemodell 2027 legger Samferdselsdepartementet opp til at Jernbanedirektoratet sammen med Bane NOR SF og godsnæringen eller andre relevante aktører prioriterer utbyggingsrekkefølgen for tiltakene ut fra hensynet til fremdrift, effekter, effektiv ressursutnyttelse og nytte for samfunnet.

 

Luftfart

 • Oslo lufthavn Ny terminal (T2) skal åpnes 27. april 2017. Avinor vil videre få behov for å øke kapasiteten for flyginger inn og ut av Schengen-området i planperioden. Utover i planperioden vil det ifølge Avinor bli behov for fase to av terminal 2.


Les mer på Samferdselsdepartementets nettsider

Hva synes du om NTP, eller har du spørsmål? Send dine innspill til: innspill@hoyre.no