Toppkandidatene i Buskerud, Trond Helleland, Anders Werp og Kristin Ørmen Johnsen

Buskerud

Vi bygger Buskerud for fremtiden!

Nasjonal transportplan handler om å bygge det moderne Norge. De neste tolv årene skal vi bruke om lag 1000 milliarder kroner – en billion kroner – på bedre veier, raskere jernbane, tryggere kyststripe, et godt tilbud i luftfarten, mer vedlikehold, og et mer tilgjengelig kollektivtilbud. Slik at du kommer deg raskt frem og trygt hjem, uansett hvor du ferdes i Norge. 

- I over hundre år har Ringeriksbanen vært planlagt. Nå går vi fra planlegging til gjennomføring. I neste stortingsperiode vil vi kunne sette spaden i jorden for bygging av både Ringeriksbanen og E16 til Hønefoss. Det vil ha enormt positive konsekvenser for utviklingen av Ringerike, Hallingdal og resten av Buskerud, sier Trond Helleland, stortingsrepresentant for Buskerud og parlamentarisk leder i Høyre. 

- I tillegg får vi satt spaden i jorda på ny Riksvei 23 fra Dagslett til Linnes og videre utbygging til E18 er tatt med Dette har svært mange trafikanter i hele vår region sett frem til, sier Helleland.

Fakta om Nasjonal transportplan og regjeringens transportpolitikk:

 • Nasjonal transportplan (NTP) er den overordnede planen for hva som skal bygges og vedlikeholdes av veier, jernbanelinjer, kollektivtraseer, kystanlegg og lufthavner i Norge.
 • Planen gjelder for tolv år, fra 2018 til 2029, men har en horisont frem til 2050. Planen revideres hvert fjerde år. 
 • Høyre, FrP, KrF og Venstre har siden regjeringsskiftet i 2013 stått for en økning i midler til samferdsel på hele 50 prosent. Forfall er snudd til fornyelse og samferdselssektoren er reformert for å få mer ut av hver krone. Nå økes ambisjonsnivået ytterligere.

Fakta om NTP-prosjekter i Buskerud:

I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det foreløpig fordelt 41 350 millioner kroner til prosjekter i Buskerud. Enkelte sekkeposter som rassikring riksvei, programområdemidler, bysatsing utenom 50/50-ordningen etc. er ennå ikke fordelt mellom fylkene.

Under følger en oversikt over de største prosjektene.

Bysatsing

Regjeringen legger opp til en betydelig satsing på kollektiv-, gange- og sykkeltiltak i de ni største byområdene, deriblant Buskerudbyen, i perioden 2018–2029. Det er satt av om lag 66,4 milliarder kroner til bymiljøavtaler, byvekstavtaler og Belønningsordningen. I denne rammen inngår midler til kollektiv-, sykkel og gangetiltak langs riksvei, statlig delfinansiering av store kollektivprosjekter i de fire største byområdene (50/50-ordningen), stasjons- og knutepunktsutvikling langs jernbanen og belønningsmidler.

Statlig bidrag i avtalene avklares gjennom forhandlinger med byområdene og fastsettes av Stortinget i de ordinære budsjettprosessene.

For Buskerudbyen vil inneværende belønningsavtale for perioden 2014-2017 kunne løpe ut før det blir inngått en byvekstavtale. I en mellomfase åpnes det derfor for at byområdet kan søke om ny belønningsavtale. Det vil ikke være til hinder for å inngå en byvekstavtale på et senere tidspunkt.

Vei

Følgende veiprosjekter ligger inne i Nasjonal transportplan 2018-2029:

Nye prosjekter (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnads-overslag

Statlige
midler 2018-2023

Statlige
midler 2024-2029

Annen finansiering 2018-2029*

E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum

2 550

1 100

 

1 450

Rv 23 Oslofjordforbindelsen

4 500

380

1 250

2 870

Rv 282 Holmenbrua

760

380

 

380

Rv 23 Linnes – kryss E18

1 030

 

680

350

E134 Strømsåstunnelen, nytt tunnelløp (start)

1 600

 

200

200

E16 Skaret - Hønefoss

8 600

 

5 400

3 200

E134 Saggrenda – Elgsjø, (start)

2 000

 

250

150

Sum

21 040

1 860

7 780

8 600

* Bompengefinansiering og tilskudd/refusjoner

Igangsatte prosjekter som videreføres (i millioner kroner):

Prosjekt

Restbehov per 1.1.2018

Statlige
midler 2018-2023

Statlige
midler 2024-2029

Annen finansiering 2018-2029*

Rv 23 Dagslett - Linnes

1 715

706

 

1 009

E134 Damåsen - Saggrenda

2 061

1 327

 

734

E16 Bjørum - Skaret

4 125

2 165

 

1 960

Sum

7 901

4 198

 

3 703

* Bompengefinansiering og tilskudd/refusjoner

For mer info om prosjektene se http://www.vegvesen.no/vegprosjekter

 

 • E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum

  Prosjektet omfatter bygging av om lag 12 km tofelts vei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Deler av dagens vei er smal og svingete, og trafikken går under en lav jernbanebru. Prosjektet medfører at gjennomgangstrafikken føres utenom Jevnaker sentrum.

   

 • Rv 23 Oslofjordforbindelsen

  Rv 23 Oslofjordforbindelsen er en alternativ veiforbindelse mellom E6 i Follo i Akershus og E18 ved Lier/Drammen i Buskerud, utenom Oslo. Første byggetrinn ble åpnet for trafikk i 2000. I forbindelse med konseptvalgutredningen for kryssing av Oslofjorden har Statens vegvesen utredet bygging av bru og en ny tunnelløsning som mulige alternativer til nytt tunnelløp parallelt med eksisterende tunnelløp. Det er ennå ikke tatt stilling til endelig konseptvalg på Oslofjordtunnelen.

   

  I planen er det satt av midler tilsvarende anleggskostnad for bygging av nytt tunnelløp med oppstart i første planperiode. Dersom endelig konseptvalg viser seg å bli vesentlig dyrere, må det legges til grunn en oppstart i perioden 2024-2029 med ferdigstillelse etter 2029. Prioritering er betinget av at det blir tilslutning til opplegg om delvis bompengefinansiert utbygging.

   

 • E16 Skaret - Hønefoss

  Forutsatt tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av den videre utbyggingen av E16 fra Skaret til Hønefoss, legges det opp til anleggsstart med bompenger i første seksårsperiode. Strekningen planlegges utbygd til firefelts vei med fartsgrense 110 km/t. Ny vei på strekningen vil gi bedre framkommelighet og trafikksikkerhet og føre til en mer robust vei. Sammen med prosjektene Bjørum – Skaret og Sandvika – Wøyen vil ny vei mellom Skaret og Hønefoss gi sammenhengende firefelts vei mellom Sandvika og Hønefoss.

   

  Deler av Ringeriksbanen og E16 på strekningen Høgkastet – Hønefoss planlegges som et felles prosjekt mellom jernbanemyndighetene og Statens vegvesen, der Bane NOR SF har prosjektansvaret.

   

  Vedlikehold og fornying

  Regjeringen er i ferd med å snu trenden med et stadig økende vedlikeholdsetterslep på riksveinettet. 2015 var et merkeår, da etterslepet ble redusert for første gang på flere tiår. Vedlikehold og fornying er høyt prioritert i ny Nasjonal transportplan. Regjeringen legger opp til å bruke 14,5 milliarder kroner årlig på fornying, drift og vedlikehold m.m. av riksvei i 12-årsperioden. Dette vil komme Buskerud til gode. Med dette bevilgningsnivået vil rundt en tredjedel av vedlikeholdsetterslepet fjernes.

  Programområder og utbedringsstrekninger

  Regjeringen legger opp til å bruke 36,9 milliarder kroner i planperioden til såkalte programområdetiltak. Det er mindre tiltak på veinettet som f.eks. gang- og sykkelstier, utbedring og utskifting av bruer, bygging av midtrekkverk, tiltak mot utforkjøringsulykker, støyreduserende tiltak, bygging av døgnhvileplasser og rasteplasser og universell utforming av blant annet holdeplasser og knutepunkt.

  Programområdetiltakene skal konkretiseres i Statens vegvesens handlingsprogram for 2018-2023. Dette vil først være klart tidlig i 2018.

  Nytt i denne NTP-perioden er at det innenfor programområdene skal det settes av midler til utbedring av lengre strekninger, såkalt utbedringsstrekninger. I planperioden vil regjeringen

  prioritere utbedring av delstrekninger på rv 7 og rv 52.

   

  Jernbane

  Følgende jernbaneprosjekter ligger inne i Nasjonal transportplan 2018-2029:

  Nye prosjekter (i millioner kroner):

  Prosjekt

  Kostnads-overslag

  Statlige midler 2018-2023

  Statlige midler 2024-2029

  Drammen-Kobbervikdalen/Gulskogen

  9 596

  7 446

  2 150

  Ringeriksbanen

  20 613

  6 830

  13 783

  Sum

  30 209

  14 276

  15 933

  For mer info om prosjektene se Bane Nors hjemmeside

 • Drammen-Gulskogen/Kobbervikdalen

  Drammen-Kobbervikdalen vil sammen med Nykirke-Barkåker i Vestfold gi sammenhengende dobbeltspor til Tønsberg.  Dette skal i 2024 gi en reisetid på om lag 1 time og inntil fire tog i timen til Tønsberg.

  Dobbeltspor fra Drammen til Gulskogen er nødvendig for å kunne avvikle den samlede trafikken over Drammen stasjon på en effektiv måte. Infrastrukturen vil også gi tilstrekkelig hensetting, håndtere trafikk knyttet til driftsbase (parkering av tog, renhold, lett vedlikehold m.m.) og ha nødvendig restkapasitet (mulighet for forbikjøring, alternative kjøreveier o.l.) til avvikshåndtering

   

 • Ringeriksbanen Ringeriksbanen er en ny 40 km lang jernbaneforbindelse mellom dagens stasjoner i Hønefoss og Sandvika som vil etablere et helt nytt togtilbud mellom Oslo og Hønefoss. Forbindelsen vil bidra til å integrere bo- og arbeidsmarkedene i Oslo/Akershus og Ringerike.

   

  Byggestart vil være i 2021/22. Tiltaket skal gi reisetid på om lag 35 minutter mellom Oslo og Hønefoss, og muliggjøre to tog i timen i grunnrute, samt fjerntog. Parallelt med dette jernbaneprosjektet bygges firefelts veg på E16 mellom Skaret og Hønefoss.

   

 • Godspakken

Regjeringen vil sette av betydelige ressurser for å effektivisere godstransporten og legge til rette for en omlegging i mer miljøvennlig retning. På jernbane legges det opp til en satsing på 18 milliarder kroner i planperioden. Godspakken på jernbane inneholder terminaltiltak, kapasitetsøkende tiltak som bygging/forlenging av kryssingsspor og banekoblinger. Prosjektet dekker flere fylker.

 

Vedlikehold og fornying

Regjeringen er i ferd med å snu trenden med et stadig økende vedlikeholdsetterslep på Jernbanen. Vedlikehold og fornying er høyt prioritert i ny Nasjonal transportplan. Regjeringen legger opp til å bruke 126 milliarder kroner på vedlikehold og fornying av jernbanen i 12-årsperioden, inkludert ERTMS. Dette vil komme Buskerud til gode. Dette bevilgningsnivået vil, sammen med antatte gevinster fra jernbanereformen, legge til rette for at om lag tredjedel av vedlikeholdsetterslepet fjernes.

Planlegging
Det settes av 18,76 milliarder kroner til planlegging (reguleringsplan, detaljplan) av nye investeringsprosjekter på jernbanen i planperioden.

For utbyggingen av strekningene definert som InterCity skal Jernbanedirektoratet og Bane NOR SF styre prosjektporteføljen etter målsetninger for det fremtidige persontogtilbudet til og fra Oslo. For utbygging av tiltak i Godspakken og Rutemodell 2027 legger Samferdselsdepartementet opp til at Jernbanedirektoratet sammen med Bane NOR SF og godsnæringen eller andre relevante aktører prioriterer utbyggingsrekkefølgen for tiltakene ut fra hensynet til fremdrift, effekter, effektiv ressursutnyttelse og nytte for samfunnet.

 

Les mer på Samferdselsdepartementets nettsider 

Hva synes du om NTP, eller har du spørsmål? Send dine innspill til: innspill@hoyre.no