Toppkandidaten i Finnmark, Frank Bakke-Jensen

Finnmark

Vi bygger Finnmark for fremtiden!

Nasjonal transportplan handler om å bygge det moderne Norge. De neste tolv årene skal vi bruke om lag 1000 milliarder kroner – en billion kroner – på bedre veier, raskere jernbane, tryggere kyststripe, et godt tilbud i luftfarten, mer vedlikehold, og et mer tilgjengelig kollektivtilbud. Slik at du kommer deg raskt frem og trygt hjem, uansett hvor du ferdes i Norge. 

- Det er spesielt gledelig at ordentlig skredsikring langs E69 Skarvbergtunnelen nå kommer, slik vi kan unngå ulykker og forsinkelser for alle som ferdes til det høyeste nord langs E69, sier Europaminister og toppkandidat til høstens stortingsvalg, Frank Bakke-Jensen.

I tillegg vil det bli strekningsvise utbedringer langs Rv94 mellom Skaidi og Hammerfest.

- Det jeg kanskje gleder meg mest over er at E6 Kvænangsfjellet nå blir en trygg og effektiv helårsvei, og at dette skal løses i første periode av NTPen. På denne måten knytter vi regionen vår mye tettere sammen med resten av Norge, Europa og verden, sier Bakke-Jensen.

Fakta om Nasjonal transportplan og regjeringens transportpolitikk:

 • Nasjonal transportplan (NTP) er den overordnede planen for hva som skal bygges og vedlikeholdes av veier, jernbanelinjer, kollektivtraseer, kystanlegg og lufthavner i Norge.
 • Planen gjelder for tolv år, fra 2018 til 2029, men har en horisont frem til 2050. Planen revideres hvert fjerde år. 
 • Høyre, FrP, KrF og Venstre har siden regjeringsskiftet i 2013 stått for en økning i midler til samferdsel på hele 50 prosent. Forfall er snudd til fornyelse og samferdselssektoren er reformert for å få mer ut av hver krone. Nå økes ambisjonsnivået ytterligere.

  Fakta om NTP-prosjekter i Finnmark:

I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det foreløpig fordelt 2 782 millioner kroner til prosjekter i Finnmark. Enkelte sekkeposter som rassikring riksvei, programområdemidler, bysatsing utenom 50/50-ordningen etc. er ennå ikke fordelt mellom fylkene.

Under følger en oversikt over de største prosjektene.

Vei

Følgende veiprosjekter ligger inne i Nasjonal transportplan 2018-2029:

Nye prosjekter (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnads-overslag

Statlige
midler 2018-2023

Statlige
midler 2024-2029

Annen finansiering 2018-2029*

E69 Skarvbergtunnelen

765

765

Rv 94 Hammerfest sentrum

1 050

500

550

Rv 93 Kløfta (start)

970

210

Sum

2 785

765

710

550

* Bompengefinansiering og tilskudd/refusjoner

Igangsatte prosjekter som videreføres (i millioner kroner):

Prosjekt

Restbehov per 1.1.2018

Statlige
midler 2018-2023

Statlige
midler 2024-2029

Annen finansiering 2018-2029*

E6 Storsandnes - Langnesbukt

141

141

 

 

E6 Halselv - Møllnes

60

60

 

 

E6 Tana bru

302

302

 

 

E105 Elvenes - Hesseng

66

66

 

 

Sum

569

569

 

 

* Bompengefinansiering og tilskudd/refusjoner

For mer info om prosjektene se http://www.vegvesen.no/vegprosjekter

 • E69 Skarvbergtunellen Omfatter bygging av en ny og lengre tunnel for å sikre to punkter mot snø- og steinskred. Dagens tunnel er smal og tilfredsstiller ikke alle kravene i tunnelsikkerhetsforskriften. Denne vil bli stengt når ny tunnel åpnes for trafikk.

Vedlikehold og fornying

Regjeringen er i ferd med å snu trenden med et stadig økende vedlikeholdsetterslep på riksveinettet. 2015 var et merkeår, da etterslepet ble redusert for første gang på flere tiår. Vedlikehold og fornying er høyt prioritert i ny Nasjonal transportplan. Regjeringen legger opp til å bruke 14,5 milliarder kroner årlig på fornying, drift og vedlikehold m.m. av riksvei i 12-årsperioden. Dette vil komme Finnmark til gode. Med dette bevilgningsnivået vil rundt en tredjedel av vedlikeholdsetterslepet fjernes.

Programområder og utbedringsstrekninger

Regjeringen legger opp til å bruke 36,9 milliarder kroner i planperioden til såkalte programområdetiltak. Det er mindre tiltak på veinettet som f.eks. gang- og sykkelstier, utbedring og utskifting av bruer, bygging av midtrekkverk, tiltak mot utforkjøringsulykker, støyreduserende tiltak, bygging av døgnhvileplasser og rasteplasser og universell utforming av blant annet holdeplasser og knutepunkt.

Programområdetiltakene skal konkretiseres i Statens vegvesens handlingsprogram for 2018-2023. Dette vil først være klart tidlig i 2018.

Nytt i denne NTP-perioden er at det innenfor programområdene skal det settes av midler til utbedring av lengre strekninger, såkalt utbedringsstrekninger. I planperioden vil en

prioritere utbedring av delstrekninger rv 94 mellom Skaidi og Hammerfest

 

Kyst

Følgende veiprosjekter ligger inne i Nasjonal transportplan 2018-2029:

Nye prosjekter (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnads-overslag

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

Årviksand fiskerihavn

82

 

82

Kamøyvær fiskerihavn

35

 

35

Gamvik fiskerihavn

90

 

90

Vardø havn

34

 

34

Kjøllefjord fiskerihavn

232

 

232

Kiberg fiskerihavn

77

 

77

Havøysund fiskerihavn

90

 

90

Sum

640

 

640

 

Igangsatte prosjekter som videreføres (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnads-overslag

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

Mehamn fiskerihavn

53

50

 

Båtsfjord fiskerihavn

128

48

 

Sum

181

98

 

 

 • Mehamn fiskerihavn og Båtsfjord fiskerihavn Pågående prosjekter som ferdigstilles i 2018.

Vedlikehold og fornying

Regjeringen vil videreutvikle og modernisere den eksisterende infrastrukturen, slik at den risikoreduserende effekten optimaliseres og drifts- og vedlikeholdskostnadene reduseres.

Det akkumulerte vedlikeholdsetterslepet for navigasjonsinnretninger og fyrbygninger ble beregnet til 1,7 milliarder kroner i 2015. Regjeringen har som mål å lukke dagens vedlikeholdsetterslep, for å sikre god tilgjengelighet og driftstilstand på navigasjonsinnretningene.

Vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinfrastrukturen fjernes i første del av planperioden og vesentlige deler av vedlikeholdsetterslepet på moloer dekkes inn i løpet av planperioden. Innretninger som er særlig viktig for sikker navigasjon og innretninger med dårlig tilstandsgrad prioriteres.

 

Fornying og modernisering av innretningene gir videre redusert vedlikeholdsbehov og – kostnader, økt driftssikkerhet, bedre mulighet til å raskt å oppdage og utbedre skader og større presisjon i navigasjonsveiledningen

 

Luftfart

 • Ny lufthavn i Hammerfest

  Avinors værmålinger i Fuglenesdalen vil pågå fram til våren 2017. Avinor tar deretter sikte på å komme tilbake til Samferdselsdepartementet med forslag til videre prosess. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til Stortinget med saken.

   

 • Kirkenes lufthavn

Avinor er i gang med å planlegge en forlenging av rullebanen. Forlengelsen er planlagt ferdigstilt i 2019/2020.

Les mer på Samferdselsdepartementets nettsider 

Hva synes du om NTP, eller har du spørsmål? Send dine innspill til: innspill@hoyre.no