Toppkandidatene i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal

Vi bygger Møre og Romsdal for fremtiden!

Nasjonal transportplan handler om å bygge det moderne Norge. De neste tolv årene skal vi bruke om lag 1000 milliarder kroner – en billion kroner – på bedre veier, raskere jernbane, tryggere kyststripe, et godt tilbud i luftfarten, mer vedlikehold, og et mer tilgjengelig kollektivtilbud. Slik at du kommer deg raskt frem og trygt hjem, uansett hvor du ferdes i Norge. 

- Det virkelig store prosjektet i Nasjonal transportplan for Møre og Romsdal er E39 Møreaksen, som binder sammen Kristiansund, Molde og Ålesund. Nå vil vi få en tettere og mye mer konkurransedyktig region, og prosjektet vil gjøre hverdagen enklere for pendlere og andre reisende i Møre og Romsdal. En viktig del av dette er utviklingen av attraktive byregioner, sier stortingsrepresentant Helge Orten, som er førstekandidat til stortingsvalget for Høyre i Møre og Romsdal.

Han fremhever også satsingen på eksportvegen E136:

- Nå er det Romsdalen sin tur - og i første periode fjernes flaskehalsene der, sier Orten.

- På Nordmøre får vi på plass kjempeprosjektet E39 Betna-Stormyra, som fjerner de største flaskehalsene i transportåren nordover mot Trondheim. Etter at vi utvidet til tre ferger på fergesambandet Halsa-Kanestraum, har trafikken økt betydelig på denne strekningen og det er helt nødvendig å få på plass en moderne og trafikksikker vei, sier stortingskandidat Vetle Wang Soleim fra Smøla.

- Med E136 Breivika-Lerstad og E39 Vegsund-Breivika på plass betyr det at bypakke Ålesund endelig kan komme på plass. Samtidig er det gledelig at det kommer bytunnel i Volda for å løse flokene der, sier stortingskandidat  Marianne Synnes fra Ålesund.

Fakta om Nasjonal transportplan og regjeringens transportpolitikk:

 • Nasjonal transportplan (NTP) er den overordnede planen for hva som skal bygges og vedlikeholdes av veier, jernbanelinjer, kollektivtraseer, kystanlegg og lufthavner i Norge.
 • Planen gjelder for tolv år, fra 2018 til 2029, men har en horisont frem til 2050. Planen revideres hvert fjerde år. 
 • Høyre, FrP, KrF og Venstre har siden regjeringsskiftet i 2013 stått for en økning i midler til samferdsel på hele 50 prosent. Forfall er snudd til fornyelse og samferdselssektoren er reformert for å få mer ut av hver krone. Nå økes ambisjonsnivået ytterligere.

Fakta om NTP-prosjekter i Møre og Romsdal:

I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det foreløpig fordelt 14 484 millioner kroner til prosjekter i Møre og Romsdal. Enkelte sekkeposter som rassikring riksvei, programområdemidler, bysatsing utenom 50/50-ordningen etc. er ennå ikke fordelt mellom fylkene.

Under følger en oversikt over de største prosjektene.

Vei

Følgende veiprosjekter ligger inne i Nasjonal transportplan 2018-2029:

Nye prosjekter (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnads-overslag

Statlige
midler 2018-2023

Statlige
midler 2024-2029

Annen finansiering 2018-2029*

E39 Ørskogfjellet, krabbefelt

130

130

 

 

E39 Lønset – Hjelset

1 350

600

 

750

E39 Betna - Vinjeøra - Stormyra

2 100

2 100

 

 

E136 Stuguflaten - Rødstøl, krabbefelt

650

650

 

 

E136 Flatmark – Monge – Marstein

950

750

200

 

E136 Breivika - Lerstad

1 800

200

200

1 400

E39 Volda – Furene

900

 

600

300

E39 Vegsund – Breivika

2 800

 

1 000

1 800

E39 Møreaksen, Molde - Ålesund (start)

37 000

 

6 000

2 000

E39 Bolsønes – Årø

2 100

 

900

1 200

Bypakke Ålesund

160

 

160

 

E39 Skorgedalen

60

 

60

 

Rv 70 Flatvadura, øvre og nedre

150

 

150

 

Rv 70 Hoelsand

150

 

150

 

Sum

50 300

4 430

9 420

10 070

* Bompengefinansiering og tilskudd/refusjon

Igangsatte prosjekter som videreføres (i millioner kroner):

Prosjekt

Restbehov per 1.1.2018

Statlige
midler 2018-2023

Statlige
midler 2024-2029

Annen finansiering 2018-2029*

E39 Kvivsvegen, refusjon

44

44

 

 

Rv 70 Meisingset - Tingvoll

217

217

 

 

E136 Dølsteinfonna og Fantebrauta

45

45

 

 

Sum

306

306

 

 

* Bompengefinansiering og tilskudd/refusjoner

For mer info om prosjektene se http://www.vegvesen.no/vegprosjekter

 

 • E39 Betna – Vinjeøra – Stormyra Prosjektet omfatter ombygging av om lag 30 km av den 50 km lange strekningen til ny tofelts vei, dels i eksisterende trasé og dels i ny trasé. Store deler av strekningen har til dels svært lav standard med smal vei uten gul midtlinje, mange krappe svinger og mange avkjørsler. Strekningen er en flaskehals for tungtrafikk og busstrafikk mellom Møre og Trøndelag.

   

 • E39 Lønset – Hjelset Prosjektet omfatter bygging av tofelts vei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt på strekningen Lønset – Hjelset øst for Molde. Prioriteringen av dette prosjektet er betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging.

   

 • E136 Breivika – Lerstad Prosjektet omfatter utbygging av dagens vei til firefelts vei med kollektiv-/sambruksfelt. Mesteparten av strekningen er planlagt i tunnel/kulvert. Det forutsettes tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av prosjektet.

   

 • E39 Ålesund – Molde (Møreaksen) Prosjektet E39 Ålesund – Molde i Møre og Romsdal (Møreaksen) omfatter bygging av firefelts vei, i hovedsak i ny trasé. Fremtidig E39 vil krysse Romsdalsfjorden i en tunnel på om lag 16 km. Deretter vil den krysse over Julsundet på hengebru. Prosjektet vil gi ferjefri veiforbindelse mellom Ålesund og Molde. Det legges derfor opp til en etappevis utbygging der fjordkryssingene og veien gjennom Molde bygges først.

 

I prosjektet inngår omlegging av E39 i tunnel utenom Molde sentrum. Bygging og finansiering av denne tunnelen må ses i sammenheng med den planlagte bypakken for Molde, slik at det etableres en felles finansieringsløsning som sikrer god helhet i bompengeopplegget rundt byen.

 

Kostnadsoverslaget har økt vesentlig gjennom planprosessen. Det legges derfor opp til en prosjektgjennomgang for å se på mulige kostnadsreduksjoner. Forutsatt betydelige kostnadsreduksjoner kan det være aktuelt med anleggsstart med bompenger allerede i første seksårsperiode.

Vedlikehold og fornying

Regjeringen er i ferd med å snu trenden med et stadig økende vedlikeholdsetterslep på riksveinettet. 2015 var et merkeår, da etterslepet ble redusert for første gang på flere tiår. Vedlikehold og fornying er høyt prioritert i ny Nasjonal transportplan. Regjeringen legger opp til å bruke 14,5 milliarder kroner årlig på fornying, drift og vedlikehold m.m. av riksvei i 12-årsperioden. Dette vil komme Møre og Romsdal til gode. Med dette bevilgningsnivået vil rundt en tredjedel av vedlikeholdsetterslepet fjernes.

Programområder og utbedringsstrekninger

Regjeringen legger opp til å bruke 36,9 milliarder kroner i planperioden til såkalte programområdetiltak. Det er mindre tiltak på veinettet som f.eks. gang- og sykkelstier, utbedring og utskifting av bruer, bygging av midtrekkverk, tiltak mot utforkjøringsulykker, støyreduserende tiltak, bygging av døgnhvileplasser og rasteplasser og universell utforming av blant annet holdeplasser og knutepunkt.

Programområdetiltakene skal konkretiseres i Statens vegvesens handlingsprogram for 2018-2023. Dette vil først være klart tidlig i 2018.


Kyst

Følgende veiprosjekter ligger inne i Nasjonal transportplan 2018-2029:

Nye prosjekter (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnads-overslag

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

Innseiling indre Ålesund

46

46

 

Gjerdsvika fiskerihavn

100

100

 

Fosnavåg fiskerihavn

102

 

102

Gjøsund fiskerihavn

80

80

Sum

328

146

182

 

 • Innseiling til indre Ålesund Aspevågen Prosjektet ligger i Ålesund kommune i Møre og Romsdal. Hensikten med prosjektet er å bedre framkommeligheten og øke sikkerheten for alle sjøtrafikale grupper i Ålesund by sitt indre havnebasseng. Dette oppnås gjennom sprengning av åtte definerte grunner ned til varierende dybde fra -8 til -11 m.

   

 • Gjerdsvika fiskerihavn Formålet med utdypingen er å gjøre havnen tilgjengelig for store fraktefartøy. Dette vil bedre rammevilkårene for fiskebedriften lokalisert i havnen. Det er planlagt utdyping av innseilingen til -7 m og et større område innenfor moloene til -6 m. Det skal etableres 2 sjetéer som vil bli brukt til massedeponi og opparbeiding av nytt industriområde.

 

Vedlikehold og fornying

Regjeringen vil videreutvikle og modernisere den eksisterende infrastrukturen, slik at den risikoreduserende effekten optimaliseres og drifts- og vedlikeholdskostnadene reduseres.

Det akkumulerte vedlikeholdsetterslepet for navigasjonsinnretninger og fyrbygninger ble beregnet til 1,7 milliarder kroner i 2015. Regjeringen har som mål å lukke dagens vedlikeholdsetterslep, for å sikre god tilgjengelighet og driftstilstand på navigasjonsinnretningene.

Vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinfrastrukturen fjernes i første del av planperioden og vesentlige deler av vedlikeholdsetterslepet på moloer dekkes inn i løpet av planperioden. Innretninger som er særlig viktig for sikker navigasjon og innretninger med dårlig tilstandsgrad prioriteres.

Fornying og modernisering av innretningene gir videre redusert vedlikeholdsbehov og – kostnader, økt driftssikkerhet, bedre mulighet til å raskt å oppdage og utbedre skader og større presisjon i navigasjonsveiledningen.


Les mer på Samferdselsdepartementets nettsider

Hva synes du om NTP, eller har du spørsmål? Send dine innspill til: innspill@hoyre.no