Toppkandidatene i Nordland, Jonny Finstad og Margunn Ebbesen
Toppkandidatene i Nordland, Jonny Finstad og Margunn Ebbesen

Nordland

Vi bygger Nordland for fremtiden!

Nasjonal transportplan handler om å bygge det moderne Norge. De neste tolv årene skal vi bruke om lag 1000 milliarder kroner – en billion kroner – på bedre veier, raskere jernbane, tryggere kyststripe, et godt tilbud i luftfarten, mer vedlikehold, og et mer tilgjengelig kollektivtilbud. Slik at du kommer deg raskt frem og trygt hjem, uansett hvor du ferdes i Norge. 

- Et av de mest omfattende prosjektene i hele Nasjonal transportplan er "Ny by, ny flyplass" i Bodø. Den nye flyplassen og nye bydelen i Bodø er nå sikret finansiering, og det er en historisk og fantastisk god avgjørelse for Bodø by, sier stortingsrepresentant Margunn Ebbesen.

Hun er også glad for at hele Nordland skal "krympes" med nesten en halvtime:
- Vi går for byggestart på gigaprosjektet med nye tunneler gjennom Sørfold i første periode. Ikke bare er det viktig for næringslivet og trafikksikkerheten, men det gjør også at veilengden kortes kraftig inn og farten økes, fortsetter Ebbesen.

Første del av Hålogalandsveien skal settes i gang. Prosjektet skal gjennomføres som offentlig-privat samarbeid og omfatter strekningen fra Tjeldsundbrua, til Lødingen og videre til Langvassbukt. 

- Nå bedrer vi fremkommeligheten og redusere reisetiden mellom Sortland, Harstad og Evenes i det som er Nord-Norges største enkeltstående veiprosjekt noensinne. Hålogalandsveien vil knytte Nord-Norges mest folkerike region tettere sammen, og gjøre regionen vår enda bedre å bo i. Spesielt er jeg glad for at Veipakke Lofoten nå kommer, med alle de nærings- og boligmulighetene den medfører, sier toppkandidat for stortingsvalget Jonny Finstad.

Fakta om Nasjonal transportplan og regjeringens transportpolitikk: (Last ned pdf her)

 • Nasjonal transportplan (NTP) er den overordnede planen for hva som skal bygges og vedlikeholdes av veier, jernbanelinjer, kollektivtraseer, kystanlegg og lufthavner i Norge.
 • Planen gjelder for tolv år, fra 2018 til 2029, men har en horisont frem til 2050. Planen revideres hvert fjerde år. 
 • Høyre, FrP, KrF og Venstre har siden regjeringsskiftet i 2013 stått for en økning i midler til samferdsel på hele 50 prosent. Forfall er snudd til fornyelse og samferdselssektoren er reformert for å få mer ut av hver krone. Nå økes ambisjonsnivået ytterligere.

Fakta om NTP-prosjekter i Nordland:

I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det foreløpig fordelt 26 751 millioner kroner til prosjekter i Nordland. Enkelte sekkeposter som rassikring riksvei, programområdemidler, bysatsing utenom 50/50-ordningen etc. er ennå ikke fordelt mellom fylkene.

Under følger en oversikt over de største prosjektene.

Vei

Følgende veiprosjekter ligger inne i Nasjonal transportplan 2018-2029:

Nye prosjekter (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnads-overslag

Statlige
midler 2018-2023

Statlige
midler2024-2029

Annen finansiering 2018-2029**

E10/rv 85 Tjeldsund - Gullesfjordbotn - Langvassbukt, forberedende arbeider til OPS

300

300

 

 

E10/rv 85 Tjeldsund - Gullesfjordbotn - Langvassbukt*

8 400

4 415

2 985

1 000

E6 Megården - Mørsvikbotn

8 500

500

8 000

 

E6 Ballangen sentrum

90

90

 

 

E6 Helgeland nord, Krokstad sentrum - Bolna

450

 

450

 

E6 Sørelva – Borkamo

1 000

 

1 000

 

Rv 80 Sandvika - Sagelva

300

 

300

 

E10 Fiskebøl – Nappstraumen (start)

Stor usikkerhet

 

1 250

 

E10 Nappstraumen - Å

750

 

750

 

Sum

19 790

5 305

14 735

1 000

* Endelig kostnad er usikker da store deler av kostnaden er avhengig av kontrakten med et OPS-selskap

** Bompengefinansiering og tilskudd/refusjon

 

Igangsatte prosjekter som videreføres (i millioner kroner):

Prosjekt

Restbehov per 1.1.2018

Statlige
midler 2018-2023

Statlige
midler 2024-2029

Annen finansiering 2018-2029*

E6 Helgeland sør, veiutviklingskontrakt (fra store prosjekter)

508

508

 

 

E6 Helgeland sør, Kappskarmo - Brattåsen - Lien

1 721

1 567

 

154

E6 Helgeland nord

515

513

 

2

Rv 80 Hunstadmoen - Thallekrysset

960

350

 

610

E6 Hålogalandsbrua

148

148

 

 

Sum

3 852

3 086

 

766

* Bompengefinansiering og tilskudd/refusjoner

For mer info om prosjektene se http://www.vegvesen.no/vegprosjekter

 • E6 Helgeland nord, Krokstrand sentrum og Krokstrand-Bolna Dette er de to nordligste parsellene på E6 Helgeland nord som nå er under utbygging. På grunn av kostnadsøkninger har det vært aktuelt å benytte opsjon i kontrakten med entreprenør om å ta ut de to nordligste parsellene Krokstrand sentrum og Krokstrand-Bolna, jamfør blant annet Prop. 56 S (2016-2017). Det er satt av midler i siste seksårsperiode til gjennomføring av de to parsellene.

   

 • E10/rv 85/rv 83 Tjeldsund - Gullesfjordbotn – Langvassbukt Prosjektet forutsettes gjennomført som OPS-prosjekt, med oppstart i første seksårsperiode. Prosjektet ligger i Nordland og Troms, og er en del av forbindelsen mellom Lofoten/Vesterålen og E6. Veien er blant annet viktig for transport av fisk. Prosjektet omfatter ombygging av til sammen 82 km vei. Prosjektet vil føre til at E10 fra Tjeldsund bru til Gullesfjordbotn blir kortet inn med om lag 30 km. Statlig reguleringsplan for prosjektet er under arbeid.

   

 • E6 Megården-Mørsvikbotn Strekningen er 53 km og har 16 tunneler. Tunnelene og mellomliggende strekninger tilfredsstiller ikke dagens krav til sikkerhet og fremkommelighet. Mange av tunnelene er i tillegg så smale at det er vanskelig for tunge kjøretøy å møtes. Strekningen bygges ut som tofelts vei med fartsgrense 90 km/t. Veien legges i helt ny trase mellom Sommerset og Mørsvikbotn, med kryssing av Leirfjorden med en om lag 800 m lang hengebru. På resten av strekningen bygges E6 ut i dagens korridor med nye tunneler.

 

Vedlikehold og fornying

Regjeringen er i ferd med å snu trenden med et stadig økende vedlikeholdsetterslep på riksveinettet. 2015 var et merkeår, da etterslepet ble redusert for første gang på flere tiår. Vedlikehold og fornying er høyt prioritert i ny Nasjonal transportplan. Regjeringen legger opp til å bruke 14,5 milliarder kroner årlig på fornying, drift og vedlikehold m.m. av riksvei i 12-årsperioden. Dette vil komme Nordland til gode. Med dette bevilgningsnivået vil rundt en tredjedel av vedlikeholdsetterslepet fjernes.

Programområder og utbedringsstrekninger

Regjeringen legger opp til å bruke 36,9 milliarder kr i planperioden til såkalte programområdetiltak. Det er mindre tiltak på veinettet som f.eks. gang- og sykkelstier, utbedring og utskifting av bruer, bygging av midtrekkverk, tiltak mot utforskjøringsulykker, støyreduserende tiltak, bygging av døgnhvileplasser og rasteplasser og universell utforming av blant annet holdeplasser og knutepunkt.

Programområdetiltakene skal konkretiseres i Statens vegvesens handlingsprogram for 2018-2023. Dette vil først være klart tidlig i 2018.

Jernbane

Følgende jernbaneprosjekter ligger inne i Nasjonal transportplan 2018-2029:

 • Nordlandsbanen I planperioden legges det opp til bygging av kryssingsspor på Nordlandsbanen og mindre terminaltiltak for å styrke godstransporten med bane i korridoren. Fornyelse av signalanlegg ERTMS planlegges utbygget i 2022–2023.

   

 • Ofotbanen I samarbeid med svenske myndigheter har Jernbaneverket utredet muligheten for utbygging av dobbeltspor på Ofotbanen for å øke kapasiteten. Kapasitetsutfordringene er størst på svensk side, og disse må løses før det gjøres tiltak på norsk side. Det er så langt ikke prioritert fra svensk side i planperioden. Jernbanedirektoratet har et nært samarbeid med Trafikverket om utvikling av banen og regjeringen vil ta initiativ til gjennomføring av en konsekvensutredning av strekningen på norsk side.

   

 • Godspakken

  Regjeringen vil sette av betydelige ressurser for å effektivisere godstransporten og legge til rette for en omlegging i mer miljøvennlig retning. På jernbane legges det opp til en satsing på 18 milliarder kroner i planperioden. Godspakken på jernbane inneholder terminaltiltak, kapasitetsøkende tiltak som bygging/forlenging av kryssingsspor og banekoblinger. Prosjektet dekker flere fylker.

  Vedlikehold og fornying

  Regjeringen er i ferd med å snu trenden med et stadig økende vedlikeholdsetterslep på Jernbanen. Vedlikehold og fornying er høyt prioritert i ny Nasjonal transportplan. Regjeringen legger opp til å bruke 126 milliarder kroner på vedlikehold og fornying av jernbanen i 12-årsperioden, inkludert ERTMS. Dette vil komme Nordland til gode. Dette bevilgningsnivået vil, sammen med antatte gevinster fra jernbanereformen legge til rette for at om lag tredjedel av vedlikeholdsetterslepet fjernes.

  Planlegging
  Det settes av 18,76 milliarder kroner til planlegging (reguleringsplan, detaljplan) av nye investeringsprosjekter på jernbanen i planperioden.

  For utbyggingen av strekningene definert som InterCity skal Jernbanedirektoratet og Bane NOR SF styre prosjektporteføljen etter målsetninger for det fremtidige persontogtilbudet til og fra Oslo. For utbygging av tiltak i Godspakken og Rutemodell 2027 legger Samferdselsdepartementet opp til at Jernbanedirektoratet sammen med Bane NOR SF og godsnæringen eller andre relevante aktører prioriterer utbyggingsrekkefølgen for tiltakene ut fra hensynet til fremdrift, effekter, effektiv ressursutnyttelse og nytte for samfunnet.

  Kyst

  Følgende kystprosjekter ligger inne i Nasjonal transportplan 2018-2029:

  Nye prosjekter (i millioner kroner):

  Prosjekt

  Kostnads-overslag

  Statlige midler 2018-2023

  Statlige midler 2024-2029

  Andenes fiskerihavn

  470

  235

  235

  Risøyrenna Andøy

  50

   

  50

  Røst fiskerihavn

  157

   

  157

  Værøy fiskerihavn

  400

  400

  Innseiling Mo i Rana

  65

   

  65

  Sum

  1 142

  235

  907

   

  Igangsatte prosjekter som videreføres (i millioner kroner):

  Prosjekt

  Kostnads-overslag

  Statlige midler 2018-2023

  Statlige midler 2024-2029

  Innseiling Bodø 2

  100

  100

   

   

 • Innseiling Bodø 2 Pågående prosjekt som ferdigstilles i 2018.

   

 • Andenes fiskerihavn Andøy kommune er en av Nordlands største fiskerikommuner og Andenes havn har kort avstand til rike fiskefelter. Moloanlegget på Andenes er et av de lengste moloanleggene i Nord-Europa, med en samlet lengde på knapt 3 km, der 609 m er ny molo.

 

Vedlikehold og fornying

Regjeringen vil videreutvikle og modernisere den eksisterende infrastrukturen, slik at den risikoreduserende effekten optimaliseres og drifts- og vedlikeholdskostnadene reduseres.

Det akkumulerte vedlikeholdsetterslepet for navigasjonsinnretninger og fyrbygninger ble beregnet til 1,7 milliarder kroner i 2015. Regjeringen har som mål å lukke dagens vedlikeholdsetterslep, for å sikre god tilgjengelighet og driftstilstand på navigasjonsinnretningene.

Vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinfrastrukturen fjernes i første del av planperioden og vesentlige deler av vedlikeholdsetterslepet på moloer dekkes inn i løpet av planperioden. Innretninger som er særlig viktig for sikker navigasjon og innretninger med dårlig tilstandsgrad prioriteres.

 

Fornying og modernisering av innretningene gir videre redusert vedlikeholdsbehov og – kostnader, økt driftssikkerhet, bedre mulighet til å raskt å oppdage og utbedre skader og større presisjon i navigasjonsveiledningen.

 

Luftfart

Følgende luftfartsprosjekter ligger inne i Nasjonal transportplan 2018-2029:

Nye prosjekter (i millioner kroner):

Prosjekt

 

Kostnads-overslag

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

Annen finansiering 2018-2029

Flytting av Bodø lufthavn

5 200

(inkl. 200 til flytting rednings-helikopter)

2 200

200

2 800*

 

Bygging av ny lufthavn i Mo i Rana

2 090

 

1 470

600**

Sum

7 290

2 200

1 670

3 400

*    Bidrag fra Avinor og gevinst fra salg av statens lufthavnarealer

** Lokale bidrag

 

 • Bodø lufthavn

  Flytting av lufthavnen i Bodø vil gi regionen en ny og moderne lufthavn, og samtidig frigi sentrumsnære arealer til nødvendig byutvikling. Dagens lufthavn i Bodø trenger en oppgradering, blant annet trengs en ny rullebane. Det statlige bidraget på 2,4 milliarder kroner inkluderer 200 millioner kroner i flyttekostnader for den offentlige redningshelikoptertjenesten. Resten av finansieringen skal dekkes av Avinor og inntekter fra salg av dagens lufthavnarealer.

   

 • Ny lufthavn i Mo i Rana

  Det er satt av 1,47 milliarder kroner til bygging av ny lufthavn i Mo i Rana i siste seksårsperiode. Samlet investeringskostnad er beregnet til 2,090 milliarder kroner. Resterende beløp dekkes gjennom lokale bidrag på opp mot 600 millioner kroner. Det legges opp til å starte arbeidet i løpet av første del av planperiode med lokale midler.

   

 • Ny lufthavn Lofoten

En lufthavn på Gimsøya i Vågan kommune vil ikke få tilfredsstillende værmessig tilgjengelighet. Avinor har startet arbeidet med en regional analyse om fremtidens lufthavnstruktur i Lofoten, Ofoten og Vesterålen. Arbeidet skal etter planen være avsluttet våren 2018. Samferdselsdepartementet vil avvente resultatet av dette arbeidet og komme tilbake til Stortinget med saken. 

Les mer på Samferdselsdepartementets nettsider

Hva synes du om NTP, eller har du spørsmål? Send dine innspill til: innspill@hoyre.no