Toppkandidat i Oppland, Olemic Thommessen

Oppland

Vi bygger Oppland for fremtiden!

Nasjonal transportplan handler om å bygge det moderne Norge. De neste tolv årene skal vi bruke om lag 1000 milliarder kroner – en billion kroner – på bedre veier, raskere jernbane, tryggere kyststripe, et godt tilbud i luftfarten, mer vedlikehold, og et mer tilgjengelig kollektivtilbud. Slik at du kommer deg raskt frem og trygt hjem, uansett hvor du ferdes i Norge. 

- For Oppland betyr denne planen at vi får fullført de påbegynte utbyggingene på E6, Riksvei 4 og E16, og store, nye prosjekter kommer til. Nye Veier AS ligger an til å kunne ferdigstille sin portefølje raskere enn de tidligere har antydet, noe som betyr at E6 ferdigstilles forbi Lillehammer mye raskere enn vi hadde grunn til å tro før, sier Olemic Thommesen, stortingsrepresentant for Oppland.

- InterCity-tog til Lillehammer er i boks, og fullfinansiert. I tidligere planer har det manglet penger, men nå er det på plass. Dobbeltspor til Lillehammer vil stå ferdig senest 2034, men tilbudsforbedringene vil komme lenge før det. Allerede fra 2024 vil det være vesentlige tilbuds- og reisetidsforbedringer mellom Lillehammer og Oslo. I tillegg vil det i 2032 stå ferdig en ny jernbanetunnel gjennom Oslo, som vil åpne en flaskehals og gi et mye bedre togtilbud nordover til oss, sier Thommessen. 

Fakta om Nasjonal transportplan og regjeringens transportpolitikk:

 • Nasjonal transportplan (NTP) er den overordnede planen for hva som skal bygges og vedlikeholdes av veier, jernbanelinjer, kollektivtraseer, kystanlegg og lufthavner i Norge.
 • Planen gjelder for tolv år, fra 2018 til 2029, men har en horisont frem til 2050. Planen revideres hvert fjerde år. 
 • Høyre, FrP, KrF og Venstre har siden regjeringsskiftet i 2013 stått for en økning i midler til samferdsel på hele 50 prosent. Forfall er snudd til fornyelse og samferdselssektoren er reformert for å få mer ut av hver krone. Nå økes ambisjonsnivået ytterligere.

Fakta om NTP-prosjekter i Oppland:

I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det foreløpig fordelt 17 561 millioner kroner til prosjekter i Oppland. Enkelte sekkeposter som rassikring riksvei, programområdemidler, bysatsing utenom 50/50-ordningen etc. er ennå ikke fordelt mellom fylkene.

Under følger en oversikt over de største prosjektene.

Vei

Følgende veiprosjekter ligger inne i Nasjonal transportplan 2018-2029:

Nye prosjekter (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnads-overslag

Statlige
midler 2018-2023

Statlige
midler2024-2029

Annen finansiering 2018-2029*

E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum

2 550

1 100

 

1 450

Rv 4 Roa - Gran grense,
inkl Jaren - Amundrud

1 750

620

 

1 130

E6 Ringebu - Otta (Sjoa - Otta)

1 400

100

1 300

 

E6 Ringebu - Otta
(Ringebu - Frya) (start)

2 900

 

250

 

E16 Kvamskleiva

650

 

650

 

Sum

9 250

1 820

2 200

2 580

* Bompengefinansiering og tilskudd/refusjon

Igangsatte prosjekter som videreføres (i millioner kroner):

Prosjekt

Restbehov per 1.1.2018

Statlige
midler 2018-2023

Statlige
midler 2024-2029

Annen finansiering 2018-2029*

E16 Bagn - Bjørgo

733

733

 

 

E16 Øye - Eidsbru

376

376

 

 

E16 Varpe bru - Smedalsosen

100

100

 

 

E6 Frya - Sjoa

230

230

 

 

E6 Frya - Sjoa, refusjon

622

622

 

 

Rv 4 Lunner grense - Jaren og Lygna sør, refusjon

126

126

 

 

Sum

2 187

2 187

 

 

* Bompengefinansiering og tilskudd/refusjoner

For mer info om prosjektene se http://www.vegvesen.no/vegprosjekter

 • E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum Prosjektet omfatter bygging av om lag 12 km tofelts vei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Deler av dagens vei er smal og svingete, og trafikken går under en lav jernbanebru. Prosjektet medfører at gjennomgangstrafikken føres utenom Jevnaker sentrum.  Det er lokalpolitisk tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering.

   

 • Rv 4 Roa - Gran grense, inkl Jaren – Amundrud Prosjektet omfatter bygging av om lag 4 km firefelts vei i ny trasé på østsiden av dagens vei. I tillegg legges det opp til å utvide eksisterende vei på strekningen Jaren – Amundrud, slik at dette blir en tofelts vei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Prosjektet er en videreføring av utbyggingen på strekningene Lunner grense – Jaren og Lygna sør som fullføres i 2017. Det forutsettes tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av prosjektet.

   

 • E6 Ringebu – Otta På strekningen E6 Ringebu - Otta åpnet parsellen Frya – Sjoa i desember 2016. Av de gjenstående delene legges det opp til oppstart av parsellen Sjoa – Otta i slutten av første seksårsperiode. Parsellen omfatter bygging av tofelts vei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt på strekningen fra Sjoa til Otta i Sel kommune. For Parsellen Ringebu – Frya legges det opp til forberedende arbeider og eventuell anleggsstart i siste seksårsperiode. Det innebærer bygging av tofelts vei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.

   

 • E16 Kvamskleiva Prosjektet omfatter bygging av tunnel samt utbedring av tilstøtende vei på en skredutsatt strekning mellom Kvam og Hugavike i Vang kommune. Strekningen har høy skredfaktor.Vedlikehold og fornying

Regjeringen er i ferd med å snu trenden med et stadig økende vedlikeholdsetterslep på riksveinettet. 2015 var et merkeår, da etterslepet ble redusert for første gang på flere tiår. Vedlikehold og fornying er høyt prioritert i ny Nasjonal transportplan. Regjeringen legger opp til å bruke 14,5 milliarder kroner årlig på fornying, drift og vedlikehold m.m. av riksvei i 12-årsperioden. Dette vil komme Oppland til gode. Med dette bevilgningsnivået vil rundt en tredjedel av vedlikeholdsetterslepet fjernes.

 

Programområder og utbedringsstrekninger

Regjeringen legger opp til å bruke 36,9 milliarder kroner i planperioden til såkalte programområdetiltak. Det er mindre tiltak på veinettet som f.eks. gang- og sykkelstier, utbedring og utskifting av bruer, bygging av midtrekkverk, tiltak mot utforkjøringsulykker, støyreduserende tiltak, bygging av døgnhvileplasser og rasteplasser og universell utforming av blant annet holdeplasser og knutepunkt.

 

Programområdetiltakene skal konkretiseres i Statens vegvesens handlingsprogram for 2018-2023. Dette vil først være klart tidlig i 2018.

Nytt i denne NTP-perioden er at det innenfor programområdene skal det settes av midler til utbedring av lengre strekninger, såkalt utbedringsstrekninger. I planperioden vil regjeringen

prioritere utbedring av delstrekninger på E16 mellom Fagernes og Øye.

 

Nye Veier

Det settes av 61,7 milliarder kroner i NTP-perioden til utbygging av Nye Veier AS` portefølje. Etter vedtak i Stortinget skal selskapet planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde 530 km av riksveinettet. Nye Veier legger vekt på å redusere utbyggingskostnadene slik at prosjektene bygges ferdig raskere. Dette gjøres ved at entreprenør involveres tidlig i prosessen og med konkurranse på tekniske løsning. Reduksjon i omfang av nye konstruksjoner i og omkring veien og prosessinnovasjon, blant annet digitalisering.

I Oppland er E6 Kolomoen-Moelv en del av Nye Veier AS` portefølje.

 

Jernbane

Følgende jernbaneprosjekter ligger inne i Nasjonal transportplan 2018-2029:

Nye prosjekter (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnads-overslag

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

Ytre IC Dovrebanen

24 500

 

14 977

 

Igangsatte prosjekter som videreføres (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnads-overslag

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

Hove hensetting

 

226

 

 

For mer info om prosjektene se Bane Nors hjemmeside

 • Dovrebanen: ytre IC

  Utbyggingen av dobbeltspor mellom Hamar og Lillehammer planlegges med tanke på ferdigstillelse i 2034. Når sammenhengende dobbeltspor til Lillehammer er utbygd, vil reisetiden fra Oslo til Lillehammer og videre mot Trondheim reduseres med om lag 40 minutter. Prosjektet ligger i fylkene Hedmark og Oppland

   

 • Godspakken

Regjeringen vil sette av betydelige ressurser for å effektivisere godstransporten og legge til rette for en omlegging i mer miljøvennlig retning. På jernbane legges det opp til en satsing på 18 milliarder kroner i planperioden. Godspakken på jernbane inneholder terminaltiltak, kapasitetsøkende tiltak som bygging/forlenging av kryssingsspor og banekoblinger. Prosjektet dekker flere fylker.

 

Vedlikehold og fornying

Regjeringen er i ferd med å snu trenden med et stadig økende vedlikeholdsetterslep på Jernbanen. Vedlikehold og fornying er høyt prioritert i ny Nasjonal transportplan. Regjeringen legger opp til å bruke 126 milliarder kroner på vedlikehold og fornying av jernbanen i 12-årsperioden, inkludert ERTMS. Dette vil komme Oppland til gode. Dette bevilgningsnivået vil, sammen med antatte gevinster fra jernbanereformen, legge til rette for at om lag tredjedel av vedlikeholdsetterslepet fjernes.

Planlegging
Det settes av 18,76 milliarder kroner til planlegging (reguleringsplan, detaljplan) av nye investeringsprosjekter på jernbanen i planperioden.

For utbyggingen av strekningene definert som InterCity skal Jernbanedirektoratet og Bane NOR SF styre prosjektporteføljen etter målsetninger for det fremtidige persontogtilbudet til og fra Oslo. For utbygging av tiltak i Godspakken og Rutemodell 2027 legger Samferdselsdepartementet opp til at Jernbanedirektoratet sammen med Bane NOR SF og godsnæringen eller andre relevante aktører prioriterer utbyggingsrekkefølgen for tiltakene ut fra hensynet til fremdrift, effekter, effektiv ressursutnyttelse og nytte for samfunnet.

Les mer på Samferdselsdepartementets nettsider

Hva synes du om NTP, eller har du spørsmål? Send dine innspill til: innspill@hoyre.no