Toppkandidatene i Oslo

Oslo

Vi bygger Oslo for fremtiden!

Nasjonal transportplan handler om å bygge det moderne Norge. De neste tolv årene skal vi bruke om lag 1000 milliarder kroner – en billion kroner – på bedre veier, raskere jernbane, tryggere kyststripe, et godt tilbud i luftfarten, mer vedlikehold, og et mer tilgjengelig kollektivtilbud. Slik at du kommer deg raskt frem og trygt hjem, uansett hvor du ferdes i Norge. 

- Oslo får sine kollektivdrømmer oppfylt. Vi sørger for at Fornebubanen omsider kommer på plass, og det skal bygges en ekstra t-banetunnel gjennom Oslo. I tillegg skal det bygges en ny jernbanetunnel som vil åpne opp for mer effektiv togtransport i og rundt Oslo. I sum er disse prosjektene ideelle for å få til et enda bedre kollektivtilbud i en av Europas raskest voksende byer, sier Nikolai Astrup, stortingsrepresentant for Oslo og leder i Transportkomiteen på Stortinget.

På toppen av dette kommer flere milliarder til tiltak for gange, sykkel, buss og trikk.
- Aldri har statens direkte bidrag til å løse flokene i kollektivsystemet i Oslo vært større! Dette kommer i tillegg til tiltak hvor store investeringer i vei også utløser byutviklingsmuligheter og mer gange, sykkel, buss og trikk, slik som E6 Manglerudprosjektet, sier Astrup.

Fakta om Nasjonal transportplan og regjeringens transportpolitikk:

 • Nasjonal transportplan (NTP) er den overordnede planen for hva som skal bygges og vedlikeholdes av veier, jernbanelinjer, kollektivtraseer, kystanlegg og lufthavner i Norge.
 • Planen gjelder for tolv år, fra 2018 til 2029, men har en horisont frem til 2050. Planen revideres hvert fjerde år. 
 • Høyre, FrP, KrF og Venstre har siden regjeringsskiftet i 2013 stått for en økning i midler til samferdsel på hele 50 prosent. Forfall er snudd til fornyelse og samferdselssektoren er reformert for å få mer ut av hver krone. Nå økes ambisjonsnivået ytterligere.

Fakta om NTP-prosjekter i Oslo:

I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det foreløpig fordelt 35 700 millioner kroner til prosjekter i Oslo. Enkelte sekkeposter som rassikring riksvei, programområdemidler, bysatsing utenom 50/50-ordningen etc. er ennå ikke fordelt mellom fylkene.

Under følger en oversikt over de største prosjektene.

Bysatsing

Regjeringen legger opp til en betydelig satsing på kollektiv-, gange- og sykkeltiltak i de ni største byområdene, deriblant Oslo og Akershus, i perioden 2018–2029. Det er satt av om lag 66,4 mrd. kr til bymiljøavtaler, byvekstavtaler og Belønningsordningen. I denne rammen inngår midler til kollektiv-, sykkel og gangetiltak langs riksvei, statlig delfinansiering av store kollektivprosjekter i de fire største byområdene (50/50-ordningen), stasjons- og knutepunktsutvikling langs jernbanen og belønningsmidler. I planperioden er det lagt til grunn et statlig bidrag på 50 prosent av kostnadene for kollektivprosjektene Fornebubanen og ny metrotunnel i Oslo og Akershus.

Statlig bidrag i avtalene avklares gjennom forhandlinger med byområdene og fastsettes av Stortinget i de ordinære budsjettprosessene.

Bymiljøavtale for Oslo og Akershus er fremforhandlet lokalt. Avtalen vil bli inngått når den er ferdig behandlet politisk.

Vei

Følgende veiprosjekter ligger inne i Nasjonal transportplan 2018-2029:

Nye prosjekter (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnads-overslag

Statlige
midler 2018-2023

Statlige
midler 2024-2029

Annen finansiering 2018-2029*

E6 Manglerudprosjektet (start)

13 000

 

400

700

* Bompengefinansiering og tilskudd/refusjoner

For mer info om prosjektene se http://www.vegvesen.no/vegprosjekter

 

 • E6 Manglerudprosjektet Prosjektet innebærer at E6 mellom Klemetsrud og Ryen bygges ut med kollektivfelt i begge retninger. Mellom Abildsø og Ulven/Alna er E6 forutsatt lagt i tunnel under Manglerud. E6 Manglerudtunnelen er en del av Oslopakke 3, og prioriteringen er derfor betinget av tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av prosjektet. Det forutsettes bompenger både fra Oslopakke 3 og en egen bompengeordning.

   

  Vedlikehold og fornying

  Regjeringen er i ferd med å snu trenden med et stadig økende vedlikeholdsetterslep på riksveinettet. 2015 var et merkeår, da etterslepet ble redusert for første gang på flere tiår. Vedlikehold og fornying er høyt prioritert i ny Nasjonal transportplan. Regjeringen legger opp til å bruke 14,5 milliarder kroner årlig på fornying, drift og vedlikehold m.m. av riksvei i 12-årsperioden. Dette vil komme Oslo til gode. Med dette bevilgningsnivået vil rundt en tredjedel av vedlikeholdsetterslepet fjernes.

   

  Programområder og utbedringsstrekninger

  Regjeringen legger opp til å bruke 36,9 milliarder kr i planperioden til såkalte programområdetiltak. Det er mindre tiltak på veinettet som f.eks. gang- og sykkelstier, utbedring og utskifting av bruer, bygging av midtrekkverk, tiltak mot utforkjøringsulykker, støyreduserende tiltak, bygging av døgnhvileplasser og rasteplasser og universell utforming av blant annet holdeplasser og knutepunkt.

  Programområdetiltakene skal konkretiseres i Statens vegvesens handlingsprogram for 2018-2023. Dette vil først være klart tidlig i 2018.

   

  Jernbane

  Følgende jernbaneprosjekter ligger inne i Nasjonal transportplan 2018-2029:

  Nye prosjekter (i millioner kroner):

  Prosjekt

  Kostnads-overslag

  Statlige midler 2018-2023

  Statlige midler 2024-2029

  Ny regiontogtunnel i Oslo

  17 500/40 100*

  643

  15 887

  R2027 Østlandet

  10 415

  4 690

  5 725

  Sum

  27 915/50 515

  5 333

  21 612

  * 40,1 milliarder kroner er kostnadsoverslaget til summen av jernbanetiltak i den anbefalte konseptet i konseptvalgutredningen (KVU Oslonavet). 17,5 milliarder kroner er kostnadsanslaget til jernbanetunnel Oslo S – Lysaker alene.

  Igangsatte prosjekter som videreføres (i millioner kroner):

  Prosjekt

  Kostnads-overslag

  Statlige midler 2018-2023

  Statlige midler 2024-2029

  Follobanen

  26 000

  11 647

   

  Oslo Omformerstasjon

  475

  475

   

  Robustiserende tiltak i Oslo-området

  Mange mindre tiltak ferdigstilles

  80

   

  Sum

  26 475

  12 202

   


  For mer info om prosjektene se
  Bane Nors hjemmeside

 • KVU Oslo-navet: Ny regiontogtunnel i Oslo

  Konseptvalgutredningen for Oslo-navet anbefaler blant annet at jernbaneinfrastrukturen i Oslo bygges ut med en ny jernbaneforbindelse fra Oslo S i øst til Lysaker i vest, med en avgreining til Bislett og ny tunnel for lokaltog/S-bane videre over Sagene til Alna. Det er ikke tatt stilling til endelig konsept for Oslo-navet. Regjeringen legger likevel til grunn en oppstart av arbeidet med ny regiontogtunnel fra Oslo S til Lysaker i planperioden.

   

 • R2027 Østlandet:

  Jernbanedirektoratets nye rutemodell, Rutemodell 2027 Østlandet, gir en økning i den totale kapasiteten på jernbanenettet i Osloområdet, og gjør det bl.a. mulig å hente ut større effekt av Follobanen. Den gir også betydelig frekvensøkning til de største stasjonene på Østlandet. Den nye rutemodellen krever en omlegging av hvordan togene kjører inn til Oslo S, og en annen fordeling av kapasiteten i Oslotunnelen enn i dag. Rutemodell 2027 Østlandet er en relativt moderat investering som antas å gi store forbedringer i tilbudet for mange av de reisende på Østlandet, med en betydelig økning i frekvens på mange forbindelser og redusert vente- og reisetid. Realisering av tiltakene antas å være et viktig bidrag til å nå målet om nullvekst i persontransport med bil i byområdene.

   

 • Godspakken Regjeringen vil sette av betydelige ressurser for å effektivisere godstransporten og legge til rette for en omlegging i mer miljøvennlig retning. På jernbane legges det opp til en satsing på 18 milliarder kroner i planperioden. Godspakken på jernbane inneholder terminaltiltak, kapasitetsøkende tiltak som bygging/forlenging av kryssingsspor og banekoblinger. Prosjektet dekker flere fylker.

 

Vedlikehold og fornying

Regjeringen er i ferd med å snu trenden med et stadig økende vedlikeholdsetterslep på Jernbanen. Vedlikehold og fornying er høyt prioritert i ny Nasjonal transportplan. Regjeringen legger opp til å bruke 126 milliarder kroner på vedlikehold og fornying av jernbanen i 12-årsperioden, inkludert ERTMS. Dette vil komme Oslo til gode. Dette bevilgningsnivået vil, sammen med antatte gevinster fra jernbanereformen, legge til rette for at om lag tredjedel av vedlikeholdsetterslepet fjernes.

Planlegging
Det settes av 18,76 milliarder kroner til planlegging (reguleringsplan, detaljplan) av nye investeringsprosjekter på jernbanen i planperioden.

For utbyggingen av strekningene definert som InterCity skal Jernbanedirektoratet og Bane NOR SF styre prosjektporteføljen etter målsetninger for det fremtidige persontogtilbudet til og fra Oslo. For utbygging av tiltak i Godspakken og Rutemodell 2027 legger Samferdselsdepartementet opp til at Jernbanedirektoratet sammen med Bane NOR SF og godsnæringen eller andre relevante aktører prioriterer utbyggingsrekkefølgen for tiltakene ut fra hensynet til fremdrift, effekter, effektiv ressursutnyttelse og nytte for samfunnet.


Les mer på Samferdselsdepartementets nettsider

Hva synes du om NTP, eller har du spørsmål? Send dine innspill til: innspill@hoyre.no