Bjørn Lødemel og Frida Melvær

Sogn og Fjordane

Me bygger Sogn og Fjordane for framtida!

Nasjonal transportplan handlar om å bygge det moderne Noreg. Dei neste tolv åra skal me bruke om lag 1000 milliardar – ein billion – kroner på betre vegar, raskare jarnbane, tryggare kyststripe, eit godt tilbod i luftfarta, meir vedlikehald og eit meir tilgjengeleg kollektivtilbod. Slik at du kjem deg raskt fram og trygt heim, uansett kvar du ferdast i Noreg. 

Etter tiår på tiår med planlegging og usikkerheit blir det endeleg bygging av Stad skipstunnel, og ein startar så snart planane er godkjende. Stad skipstunnel blir verdas første skipstunnel. Den vil gje tryggare og raskare sjøfart for kystnæringane og den vil legge til rette for å bygge ein sterk bu- og arbeidsregion på kysten av nordvestlandet.

- Eg er utrolig glad for at dette prosjektet endelig kan realiserast, seier stortingsrepresentant Bjørn Lødemel.

Det er også ei sterk satsing på E39 med nye delstrekningar som Myrmel-Lunde, Bogstunnel og utbetring av flaskehalsane mellom Byrkjelo og Sandane. Det kjem også planleggingsmidlar til strekninga mellom Bringeland og Vassenden i tillegg til at planarbeid på strekninga Byrkjelo-Grodås held fram.

- For meg er det ekstra gledelig at det blir lagt til rette for omfattande satsing på rassikring, mellom anna 1 milliard til forlenging av Kjøsnestunnelen. Vårt fylke har mange vegstrekningar som er utsette for ras, og ei kraftig satsing på rassikring av riksvegar og fylkesvegar vil gjere det tryggare og enklare å ferdast i Sogn og Fjordane, sier toppkandidat til stortingsvalet og ordførar i Askvoll, Frida Melvær.

Som ordførar i ei kystkommune er ho også glad for at det blir lagt til rette for havneutbygging i Flora og Bremanger i NTP.

Fakta om Nasjonal transportplan og regjeringa sin transportpolitikk:

 • Nasjonal transportplan (NTP) er den overordna plana for kva som skal byggast og vedlikehaldast av vegar, jarnbanelinjer, kollektivtrasear, kystanlegg og lufthamner i Noreg.
 • Plana gjeld for tolv år, frå 2018 til 2029, men har ein horisont fram til 2050.Plana vert revidert kvart fjerde år.
 • Høgre, FrP, KrF og Venstre har sidan regjeringsskiftet i 2013 stått for ei auke i løyvingar til samferdsle på heile 50 prosent. Forfall er snudd til fornying og samferdslesektoren er reformert for å få meir ut av kvar krone. No vert ambisjonsnivået auka ytterligare.

Fakta om NTP-prosjekt i Sogn og Fjordane:

I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det foreløpig fordelt 10 724 millioner kroner til prosjekter i Sogn og Fjordane. Enkelte sekkeposter som rassikring riksvei, programområdemidler, bysatsing utenom 50/50-ordningen etc. er ennå ikke fordelt mellom fylkene.

Under følger en oversikt over de største prosjektene.

Vei

Følgende veiprosjekter ligger inne i Nasjonal transportplan 2018-2029:

Nye prosjekter (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnads-overslag

Statlige
midler 2018-2023

Statlige
midler 2024-2029

Annen finansiering 2018-2029*

E39 Myrmel - Lunde

500

280

220

 

Rv 5 Kjøsnesfjorden

1 100

1 100

 

E39 Bogstunnelen - Gaular grense

1 100

1 100

 

E39 i Sogn og Fjordane, strekningsvise tiltak (Byrkjelo - Sandane)

1 000

 

E39 Skjersura

700

700

 

E39 Våtedalen

1 300

1 300

 

E16 Nærøydalen (Hylland - Sleen)

1 700

1 700

 

Sum

6 400

1 380

6 020

 

* Bompengefinansiering og tilskudd/refusjon

Igangsatte prosjekter som videreføres (i millioner kroner):

Prosjekt

Restbehov per 1.1.2018

Statlige
midler 2018-2023

Statlige
midler 2024-2029

Annen finansiering 2018-2029

E39 Dregebø - Gryås og Birkeland - Sande N

10

10

 

 

E39 Bjørset - Skei

517

517

 

 

E16 Varpe bru - Smedalsosen

100

100

 

 

E16 Smedalsosen - Borlaug

14

14

 

 

Rv 5 Loftesnesbrua

108

108

 

 

Rv 13 Vik - Vangsnes

548

548

 

 

Sum

1 297

1 297

 

 

* Bompengefinansiering og forskudd/refusjoner

For mer info om prosjektene se http://www.vegvesen.no/vegprosjekter

 

 • E39 Myrmel-Lunde Strekningen er smal og har dårlig bæreevne. Det er boligbebyggelse på strekningen, mange avkjørsler og fartsgrense 60 km/t. På deler av strekningen er det planer om å legge veien i tunnel.

   

 • E39 Strekningsvise utbedringer Byrkjelo – Sandane

  E39 i Sogn og Fjordane, strekningen Byrkjelo – Sandane, omfatter utbedring av de verste flaskehalsene på dagens E39 i Gloppen kommune. Konseptet er imidlertid ikke avklart, kostnadsanslaget er derfor usikkert.

   

 • Rv 5 Kjøsnesfjorden Veien langs Kjøsnesfjorden er sterkt utsatt for skred, og dermed stenginger på grunn av skred og skredfare. Prosjektet er på 6,5 km og skal gi nær 100 % skredsikker vei mellom Fjærlandstunnelen og Skei.

   

 • E39 Våtedalen Prosjektet omfatter bygging av tunnel for å sikre fem skredpunkter i Jølster kommune. Alle punktene har høy skredfaktor.

   

 • E39 Bogstunnelen-Gaular grense Formålet med planarbeidet er å fastlegge fremtidig veiløsning for E39 med tilknytninger. Veibredden på E39 varierer og tilfredsstiller ikke gjeldende krav.

   

 • E16 Nærøydalen Formålet med prosjektet er å sikre E16 i Nærøydalen mot skred og å erstatte eksisterende tunneler i Stalheimskleivi, som ikke tilfredsstiller kravene i Tunnelsikkerhetsforskriften.

   

 • E39 Skjersura

Prosjektet omfatter bygging av tunnel for å skredsikre Skjersura i Jølster kommune.

Vedlikehold og fornying

Regjeringen er i ferd med å snu trenden med et stadig økende vedlikeholdsetterslep på riksveinettet. 2015 var et merkeår, da etterslepet ble redusert for første gang på flere tiår. Vedlikehold og fornying er høyt prioritert i ny Nasjonal transportplan. Regjeringen legger opp til å bruke 14,5 milliarder kroner årlig på fornying, drift og vedlikehold m.m. av riksvei i 12-årsperioden. Dette vil komme Sogn og Fjordane til gode. Med dette bevilgningsnivået vil rundt en tredjedel av vedlikeholdsetterslepet fjernes.

 

Programområder og utbedringsstrekninger

Regjeringen legger opp til å bruke 36,9 milliarder kr i planperioden til såkalte programområdetiltak. Det er mindre tiltak på veinettet som f.eks. gang- og sykkelstier, utbedring og utskifting av bruer, bygging av midtrekkverk, tiltak mot utforkjøringsulykker, støyreduserende tiltak, bygging av døgnhvileplasser og rasteplasser og universell utforming av blant annet holdeplasser og knutepunkt.

 

Programområdetiltakene skal konkretiseres i Statens vegvesens handlingsprogram for 2018-2023. Dette vil først være klart tidlig i 2018.

Nytt i denne NTP-perioden er at det innenfor programområdene skal det settes av midler til utbedring av lengre strekninger, såkalt utbedringsstrekninger. I planperioden vil regjeringen

prioritere utbedring av delstrekninger på rv 52.

 

Kyst

Følgende kystprosjekter ligger inne i Nasjonal transportplan 2018-2029:

Nye prosjekter (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnads-overslag

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

Gjennomseiling Stad skipstunnel

2 699

1 504

1 195

Gjennomseiling Bremanger

50

 

50

Florø havn

80

 

80

Kalvåg fiskerihavn

98

98

Sum

2 927

1 504

1 423

 

 • Gjennomseiling Stad skipstunnel Stadhavet, utenfor vestspissen av Norge, er det mest værutsatte og farligste havstykket vi har langs norskekysten. Stad-halvøya ligger i Sogn og Fjordane, på grensen mot Møre og Romsdal. En kombinasjon av havstrømmer og undersjøisk topografi skaper spesielt komplekse bølgeforhold som er vanskelige å forutse. Svært høye bølger kommer fra ulike kanter samtidig og kan skape kritiske situasjoner for fartøy som skal passere Stad. Tunnelen blir 1700 m lang, 50 m fra bunn til tunneltak og 36 m mellom tunnelveggene. Tunnelen dimensjoneres for de største hurtigruteskipene. Byggetiden er beregnet til 3–4 år. Prosjektet forventes å redusere ventetid, og det legges til rette for at hurtigbåtforbindelse blir etablert mellom Bergen og Ålesund. Prosjektet vil gi større forutsigbarhet og framkommelighet for godstransport forbi Stad. Det er lagt opp til at prosjektet kan starte opp i løpet av første del av planperioden.

Vedlikehold og fornying

Regjeringen vil videreutvikle og modernisere den eksisterende infrastrukturen, slik at den risikoreduserende effekten optimaliseres og drifts- og vedlikeholdskostnadene reduseres.

Det akkumulerte vedlikeholdsetterslepet for navigasjonsinnretninger og fyrbygninger ble beregnet til 1,7 milliarder kroner i 2015. Regjeringen har som mål å lukke dagens vedlikeholdsetterslep, for å sikre god tilgjengelighet og driftstilstand på navigasjonsinnretningene.

Vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinfrastrukturen fjernes i første del av planperioden og vesentlige deler av vedlikeholdsetterslepet på moloer dekkes inn i løpet av planperioden. Innretninger som er særlig viktig for sikker navigasjon og innretninger med dårlig tilstandsgrad prioriteres.

Fornying og modernisering av innretningene gir videre redusert vedlikeholdsbehov og – kostnader, økt driftssikkerhet, bedre mulighet til å raskt å oppdage og utbedre skader og større presisjon i navigasjonsveiledningen.

Les mer på Samferdselsdepartementets nettsider

Kva synes du om NTP, eller har du spørsmål? Send dine innspel til: innspill@hoyre.no