Høyres toppkandidater i Sør-Trøndelag, Mari Holm Lønseth, Linda Hofstad Helleland og Guro Angell Gimse
Høyres toppkandidater i Sør-Trøndelag, Mari Holm Lønseth, Linda Hofstad Helleland og Guro Angell Gimse  

Sør-Trøndelag

Vi bygger Sør-Trøndelag for fremtiden!

Nasjonal transportplan handler om å bygge det moderne Norge. De neste tolv årene skal vi bruke om lag 1000 milliarder kroner – en billion kroner – på bedre veier, raskere jernbane, tryggere kyststripe, et godt tilbud i luftfarten, mer vedlikehold, og et mer tilgjengelig kollektivtilbud. Slik at du kommer deg raskt frem og trygt hjem, uansett hvor du ferdes i Norge. 

- Etter 30 år med diskusjon er det klart at godsterminalen i Trondheim flyttes ut av sentrum. Det betyr både at arbeidet for å flytte godstransport fra veg til bane styrkes, men ikke minst at Trondheim får frigjort indrefileten på Brattøra til byutvikling. Jeg er veldig glad for at diskusjonene er over, og at vi nå kan komme i gang med bygging, sier Linda Hofstad Helleland, Kulturminister og førstekandidat på Sør-Trøndelag Høyres stortingsliste.

Den nye godsterminalen vil plasseres på Torgård i Trondheim.

- Gjennom Nye Veier så har veibygging i Trøndelag gått fra stykkevis og delt til sammenhengende og helt. Trøndelag får endelig sikkerhet for at det blir bygd skikkelig E6 fra sør til nord i fylkene. Nye Veier vil gjennomføre en samlet utbygging for nær 30 mrd. kr og sikre at vi får en komplett utbygd E6 mye tidligere enn vi før kunne håpe på. Det er svært gledelig, fortsetter Helleland.

De første årene settes det i tillegg i gang elektrifisering og modernisering av Trønder- og Meråkerbanen opp til Steinkjer. 

- Dette er gode nyheter for hele regionen vår, og knytter Nord- og Sør-Trøndelag enda tettere sammen nå som vi blir ett fylke. I tillegg til å være et veldig godt miljøtiltak hvor dieseltog erstattes med elektriske tog, avslutter Helleland.

Fakta om Nasjonal transportplan og regjeringens transportpolitikk:

Nasjonal transportplan (NTP) er den overordnede planen for hva som skal bygges og vedlikeholdes av veier, jernbanelinjer, kollektivtraseer, kystanlegg og lufthavner i Norge.
Planen gjelder for tolv år, fra 2018 til 2029, men har en horisont frem til 2050. Planen revideres hvert fjerde år. 
Høyre, FrP, KrF og Venstre har siden regjeringsskiftet i 2013 stått for en økning i midler til samferdsel på hele 50 prosent. Forfall er snudd til fornyelse og samferdselssektoren er reformert for å få mer ut av hver krone. Nå økes ambisjonsnivået ytterligere.

Fakta om NTP-prosjekter i Sør-Trøndelag:

I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det foreløpig fordelt 18 330 millioner kroner til prosjekter i Sør-Trøndelag. Enkelte sekkeposter som rassikring riksvei, programområdemidler, bysatsing utenom 50/50-ordningen etc. er ennå ikke fordelt mellom fylkene.

Under følger en oversikt over de største prosjektene.

Bysatsing

Regjeringen legger opp til en betydelig satsing på kollektiv-, gange- og sykkeltiltak i de ni største byområdene, deriblant Trondheim, i perioden 2018–2029. Det er satt av om lag 66,4 milliarder kroner til bymiljøavtaler, byvekstavtaler og Belønningsordningen. I denne rammen inngår midler til kollektiv-, sykkel og gangetiltak langs riksvei, statlig delfinansiering av store kollektivprosjekter i de fire største byområdene (50/50-ordningen), stasjons- og knutepunktsutvikling langs jernbanen og belønningsmidler. I planperioden er det lagt til grunn et statlig bidrag på 50 prosent av kostnadene for trinn 1 av kollektivprosjektet Superbuss i Trondheim. Det er satt av 1,5 milliarder kroner i statlige midler til dette.

Statlig bidrag i avtalene avklares gjennom forhandlinger med byområdene og fastsettes av Stortinget i de ordinære budsjettprosessene.

Det ble inngått bymiljøavtale, inkludert belønningsmidler, med Trondheim i 2016, gjeldende til 2023.

 

Vei

Følgende veiprosjekter ligger inne i Nasjonal transportplan 2018-2029:

Nye prosjekter (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnads-overslag

Statlige
midler 2018-2023

Statlige
midler 2024-2029

Annen finansiering 2018-2029*

E6 Vindåsliene - Korporalsbrua

1 530

755

 

775

Rv 706 Sluppen bru med tilknytninger

1 100

100

700

300

E6 Skjerdingstad - Melhus sentrum

450

 

450

 

Sum

3 080

855

1 150

1 075

* Bompengefinansiering og tilskudd/refusjon

Igangsatte prosjekter som videreføres (i millioner kroner):

Prosjekt

Restbehov per 1.1.2018

Statlige
midler 2018-2023

Statlige
midler2024-2029

Annen finansiering 2018-2029*

E6 Jaktøya - Klett - Sentervegen

1 336

956

 

380

E6 Nordre avlastningsvei, refusjon

54

54

 

 

Sum

1 390

1 010

 

380

* Bompengefinansiering og tilskudd/refusjon

For mer info om prosjektene se http://www.vegvesen.no/vegprosjekter

 

 • E6 Vindåsliene- Korporalsbru Prosjektet omfatter bygging av tofelts vei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt på en om lag 7 km lang strekning i Sør-Trøndelag. Ny E6 vil bli om lag 1 km kortere enn dagens vei.

   

 • Rv 706 Sluppen bru med tilknytninger Prosjektet omfatter bygging av ny Sluppen bru med tilknytninger til veinettet på begge sider av Nidelva i Trondheim. I tillegg skal eksisterende bru bygges om til gang- og sykkelveibru. Prosjektet forutsettes delfinansiert med bompenger fra Miljøpakke Trondheim.

 

Vedlikehold og fornying

Regjeringen er i ferd med å snu trenden med et stadig økende vedlikeholdsetterslep på riksveinettet. 2015 var et merkeår, da etterslepet ble redusert for første gang på flere tiår. Vedlikehold og fornying er høyt prioritert i ny Nasjonal transportplan. Regjeringen legger opp til å bruke 14,5 milliarder kroner årlig på fornying, drift og vedlikehold m.m. av riksvei i 12-årsperioden. Dette vil komme Sør-Trøndelag til gode. Med dette bevilgningsnivået vil rundt en tredjedel av vedlikeholdsetterslepet fjernes.

 

Programområder og utbedringsstrekninger

Regjeringen legger opp til å bruke 36,9 milliarder kroner i planperioden til såkalte programområdetiltak. Det er mindre tiltak på veinettet som f.eks. gang- og sykkelstier, utbedring og utskifting av bruer, bygging av midtrekkverk, tiltak mot utforkjøringsulykker, støyreduserende tiltak, bygging av døgnhvileplasser og rasteplasser og universell utforming av blant annet holdeplasser og knutepunkt.

 

Programområdetiltakene skal konkretiseres i Statens vegvesens handlingsprogram for 2018-2023. Dette vil først være klart tidlig i 2018.

Nye Veier
Det settes av 61,7 milliarder kroner i NTP-perioden til utbygging av Nye Veier AS` portefølje. Etter vedtak i Stortinget skal selskapet planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde 530 km av riksveinettet. Nye Veier legger vekt på å redusere utbyggingskostnadene slik at prosjektene bygges ferdig raskere. Dette gjøres ved at entreprenør involveres tidlig i prosessen og med konkurranse på tekniske løsning. Reduksjon i omfang av nye konstruksjoner i og omkring veien og prosessinnovasjon, blant annet digitalisering.

Samferdselsdepartementet legger opp til at staten inngår flere nye veiutbyggingsavtaler med selskapet i perioden 2018-2022. I Nye Veier AS` foreløpige porteføljeprioriteringer er E6 Trøndelag ett av de aktuelle prosjektene.

Jernbane

Følgende jernbaneprosjekter ligger inne i Nasjonal transportplan 2018-2029:

Nye prosjekter (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnads-overslag

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen

3 585

3 585

 

R2027 Trønderbanen

358

 

358

Sum

3 943

3 585

358

 

Igangsatte prosjekter som videreføres (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnads-overslag

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

Leangen stasjon

 

150

150

 

For mer info om prosjektene se Bane Nors hjemmeside

 • Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen

  Elektrifisering og modernisering av strekningen Trondheim – Steinkjer og Meråkerbanen vil i planperioden gi reduserte reisetider med inntil 7 minutter og økt kapasitet på Trønderbanen, samt innfasing av nullutslippstog.

   

  Utover selve elektrifiseringen inkluderer prosjektet tiltak som er nødvendig for å kunne ta i bruk nytt og lengre materiell. Hovedbegrunnelsen for elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen er reduserte klimagassutslipp. Elektrifisering innebærer også reduserte drivstoffkostnader for operatørene, men i liten grad for godstrafikken da godstogene som går over Trønderbanen i all hovedsak skal videre til Nordlandsbanen.

   

  På Meråkerbanen vil togoperatørene (både gods og person) få lavere utgifter til drivstoff. På svensk side er banen allerede elektrifisert, og tiltaket vil dermed åpne for mer fleksibel bruk av materiell.

   

 • Rutemodell 2027 Trønderbanen

  I siste del av planperioden er det satt av midler til å realisere Rutemodell 2027 Trønderbanen. Rutemodellen innebærer noe redusert reisetid for togene mellom Trondheim og Steinkjer, og at det muliggjøres å kjøre tog etter en ny ruteplan på strekningen Steinkjer – Melhus med mulighet for økt frekvens i rushtiden.

   

 • Godspakken

  Regjeringen vil sette av betydelige ressurser for å effektivisere godstransporten og legge til rette for en omlegging i mer miljøvennlig retning. På jernbane legges det opp til en satsing på 18 milliarder kroner i planperioden. Godspakken på jernbane inneholder terminaltiltak, kapasitetsøkende tiltak som bygging/forlenging av kryssingsspor og banekoblinger. Prosjektet dekker flere fylker.

   

 • Logistikknutepunkt Trondheimsregionen

Det vil i siste del av planperioden være oppstart av nytt logistikknutepunkt Trondheim. Det arbeides videre med sikte på at dette skal lokaliseres på Torgård

 

Vedlikehold og fornying

Regjeringen er i ferd med å snu trenden med et stadig økende vedlikeholdsetterslep på Jernbanen. Vedlikehold og fornying er høyt prioritert i ny Nasjonal transportplan. Regjeringen legger opp til å bruke 126 milliarder kroner på vedlikehold og fornying av jernbanen i 12-årsperioden, inkludert ERTMS. Dette vil komme Sør-Trøndelag til gode. Dette bevilgningsnivået vil, sammen med antatte gevinster fra jernbanereformen legge til rette for at om lag tredjedel av vedlikeholdsetterslepet fjernes.

Planlegging
Det settes av 18,76 milliarder kroner til planlegging (reguleringsplan, detaljplan) av nye investeringsprosjekter på jernbanen i planperioden.

For utbyggingen av strekningene definert som InterCity skal Jernbanedirektoratet og Bane NOR SF styre prosjektporteføljen etter målsetninger for det fremtidige persontogtilbudet til og fra Oslo. For utbygging av tiltak i Godspakken og Rutemodell 2027 legger Samferdselsdepartementet opp til at Jernbanedirektoratet sammen med Bane NOR SF og godsnæringen eller andre relevante aktører prioriterer utbyggingsrekkefølgen for tiltakene ut fra hensynet til fremdrift, effekter, effektiv ressursutnyttelse og nytte for samfunnet.

 

Kyst

Følgende kystprosjekter ligger inne i Nasjonal transportplan 2018-2029:

Nye prosjekter (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnads-overslag

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

Gjennomseiling Leiaskjæra

90

 

90

 

Vedlikehold og fornying

Regjeringen vil videreutvikle og modernisere den eksisterende infrastrukturen, slik at den risikoreduserende effekten optimaliseres og drifts- og vedlikeholdskostnadene reduseres.

Det akkumulerte vedlikeholdsetterslepet for navigasjonsinnretninger og fyrbygninger ble beregnet til 1,7 milliarder kroner i 2015. Regjeringen har som mål å lukke dagens vedlikeholdsetterslep, for å sikre god tilgjengelighet og driftstilstand på navigasjonsinnretningene.

Vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinfrastrukturen fjernes i første del av planperioden og vesentlige deler av vedlikeholdsetterslepet på moloer dekkes inn i løpet av planperioden. Innretninger som er særlig viktig for sikker navigasjon og innretninger med dårlig tilstandsgrad prioriteres.

Fornying og modernisering av innretningene gir videre redusert vedlikeholdsbehov og – kostnader, økt driftssikkerhet, bedre mulighet til å raskt å oppdage og utbedre skader og større presisjon i navigasjonsveiledningen.

Les mer på Samferdselsdepartementets nettsider

Hva synes du om NTP, eller har du spørsmål? Send dine innspill til: innspill@hoyre.no