Toppkandidatene i Troms, Kent Gudmundsen og Regina Alexandrova

Troms

Vi bygger Troms for fremtiden!

Nasjonal transportplan handler om å bygge det moderne Norge. De neste tolv årene skal vi bruke om lag 1000 milliarder kroner – en billion kroner – på bedre veier, raskere jernbane, tryggere kyststripe, et godt tilbud i luftfarten, mer vedlikehold, og et mer tilgjengelig kollektivtilbud. Slik at du kommer deg raskt frem og trygt hjem, uansett hvor du ferdes i Norge. 

- Etter år med snakk blir det omsider byggestart på E8 i Ramfjorden så snart planene er ferdige. Det er gode nyheter for framkommeligheten, trafikksikkerheten og bomiljøet i Ramfjorden, som nå endelig kommer i NTP, sier Høyres stortingsrepresentant Kent Gudmundsen. 

- I tillegg får Tromsø bymiljøavtale, som vil kunne bli et stort løft for kollektivtrafikken i Tromsø, sier Gudmundsen.

E6 Kvænangsfjellet er også med i første del av Nasjonal transportplan.

- Det er bevilget 1,6 milliarder kroner til E6 Kvænangsfjellet de neste årene, og det gjør at denne veien blir en trygg helårsvei, slik at landet ikke blir delt i to når fjellet er stengt. Jeg har stor tro på at dette betyr en endelig slutt for stengninger og kolonnekjøring vil det forhåpentligvis bli slutt på, sier toppkandidat til stortingsvalget, Regina Alexandrova.

Fakta om Nasjonal transportplan og regjeringens transportpolitikk:

Nasjonal transportplan (NTP) er den overordnede planen for hva som skal bygges og vedlikeholdes av veier, jernbanelinjer, kollektivtraseer, kystanlegg og lufthavner i Norge.
Planen gjelder for tolv år, fra 2018 til 2029, men har en horisont frem til 2050. Planen revideres hvert fjerde år. 
Høyre, FrP, KrF og Venstre har siden regjeringsskiftet i 2013 stått for en økning i midler til samferdsel på hele 50 prosent. Forfall er snudd til fornyelse og samferdselssektoren er reformert for å få mer ut av hver krone. Nå økes ambisjonsnivået ytterligere.

Fakta om NTP-prosjekter i Troms:

I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det foreløpig fordelt 10 075 millioner kroner til prosjekter i Troms. Enkelte sekkeposter som rassikring riksvei, programområdemidler, bysatsing utenom 50/50-ordningen etc. er ennå ikke fordelt mellom fylkene.

Under følger en oversikt over de største prosjektene.

Bysatsing

Regjeringen legger opp til en betydelig satsing på kollektiv-, gange- og sykkeltiltak i de ni største byområdene, deriblant Tromsø, i perioden 2018–2029. Det er satt av om lag 66,4 milliarder kroner til bymiljøavtaler, byvekstavtaler og Belønningsordningen. I denne rammen inngår midler til kollektiv-, sykkel og gangetiltak langs riksvei, statlig delfinansiering av store kollektivprosjekter i de fire største byområdene (50/50-ordningen), stasjons- og knutepunktsutvikling langs jernbanen og belønningsmidler.

Statlig bidrag i avtalene avklares gjennom forhandlinger med byområdene og fastsettes av Stortinget i de ordinære budsjettprosessene.

Tromsø kommune og Troms fylkeskommune har belønningsavtale for perioden 2015-2018 på totalt 275,55 millioner kroner. I 2018, som er avtalen siste år, er det avtalefestet en utbetaling på 64,5 millioner kroner. Belønningsordningen skal fases ut som egen ordning, men midlene videreføres i bymiljøavtalene og byvekstavtalene. Belønningsmidler vil inngå i forhandlingene om en kommende byvekstavtale for Tromsø.

Vei

Følgende veiprosjekter ligger inne i Nasjonal transportplan 2018-2029:

Nye prosjekter (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnads-overslag

Statlige
midler2018-2023

Statlige
midler 2024-2029

Annen finansiering 2018-2029**

E10/rv 85 Tjeldsund - Gullesfjordbotn - Langvassbukt, forberedende arbeider til OPS

300

300

 

 

E10/rv 85 Tjeldsund - Gullesfjordbotn - Langvassbukt*

8 400

4 415

2 985

1 000

E8 Sørbotn – Laukslett

2 200

1 300

150

750

E8 Adkomst Tromsø havn, Breivika

175

130

 

45

E6 Kvænangsfjellet

1 100

1 100

 

 

Rv 862 Tverrforbindelsen

1 600

 

620

980

E6 Nordkjosbotn – Hatteng (start)

1 300

 

800

 

E6 Olderdalen – Langslett (start)

1 000

 

250

 

E6 Grasnes

500

 

500

 

E6 Kvænangsfjellet sør

500

 

500

 

Sum

17 075

7 245

5 805

2 775

*Endelig kostnad er usikker da store deler av kostnaden er avhengig av kontrakten med et OPS-selskap

** Bompengefinansiering og tilskudd/refusjon

 

Igangsatte prosjekter som videreføres (i millioner kroner):

Prosjekt

Restbehov per 1.1.2018

Statlige
midler 2018-2023

Statlige
midler 2024-2029

Annen finansiering 2018-2029

E6 Sørkjosfjellet

101

101

 

 

E6 Indre Nordnes - Skardalen

495

495

 

 

Sum

596

596

 

 

 * Bompengefinansiering og tilskudd/refusjoner

For mer info om prosjektene se http://www.vegvesen.no/vegprosjekter

  • E10/rv 85/rv 83 Tjeldsund - Gullesfjordbotn – Langvassbukt Prosjektet forutsettes gjennomført som OPS-prosjekt, med oppstart i første seksårsperiode. Prosjektet ligger i Nordland og Troms, og er en del av forbindelsen mellom Lofoten/Vesterålen og E6. Veien er blant annet viktig for transport av fisk. Prosjektet omfatter ombygging av til sammen 82 km vei. Prosjektet vil føre til at E10 fra Tjeldsund bru til Gullesfjordbotn blir kortet inn med om lag 30 km. Statlig reguleringsplan for prosjektet er under arbeid. Prioriteringen forutsetter at det er tilslutning til et opplegg med delvis bompengefinansiering.

     

  • E8 Sørbotn-Laukslett Omfatter bygging av ny tofelts vei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt i ny trase på østsiden av Ramfjorden. Prioriteringen forutsetter at det er tilslutning til et opplegg med delvis bompengefinansiering.

     

  • E6 Kvænangsfjellet Omfatter bygging av en tunnel i Nordreisa og Kvænangen kommuner. I tillegg heves veilinjen. Dette vil sikre bedre fremkommelighet og regularitet vinterstid.


Vedlikehold og fornying

Regjeringen er i ferd med å snu trenden med et stadig økende vedlikeholdsetterslep på riksveinettet. 2015 var et merkeår, da etterslepet ble redusert for første gang på flere tiår. Vedlikehold og fornying er høyt prioritert i ny Nasjonal transportplan. Regjeringen legger opp til å bruke 14,5 milliarder kroner årlig på fornying, drift og vedlikehold m.m. av riksvei i 12-årsperioden. Dette vil komme Troms til gode. Med dette bevilgningsnivået vil rundt en tredjedel av vedlikeholdsetterslepet fjernes.

 

Programområder og utbedringsstrekninger

Regjeringen legger opp til å bruke 36,9 milliarder kroner i planperioden til såkalte programområdetiltak. Det er mindre tiltak på veinettet som f.eks. gang- og sykkelstier, utbedring og utskifting av bruer, bygging av midtrekkverk, tiltak mot utforkjøringsulykker, støyreduserende tiltak, bygging av døgnhvileplasser og rasteplasser og universell utforming av blant annet holdeplasser og knutepunkt.

 

Programområdetiltakene skal konkretiseres i Statens vegvesens handlingsprogram for 2018-2023. Dette vil først være klart tidlig i 2018.

 

Kyst

Følgende kystprosjekter ligger inne i Nasjonal transportplan 2018-2029:

Nye prosjekter (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnads-overslag

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

Innseiling Senjahopen

139

39

100

Engenes fiskerihavn

101

 

101

Vannavalen fiskerihavn

39

 

39

Sum

279

39

240

 

  • Innseiling Senjahopen Tiltaket omfatter utdyping i innseilingen til -11 meter, utdyping i havneområdet ved industrikaier til -9 m og utdyping ved fiskeriserviceanlegg til -5 m. Tiltaket vil gi tilgang til større fartøy og bedre regularitet i dårlig vær.

Vedlikehold og fornying

Regjeringen vil videreutvikle og modernisere den eksisterende infrastrukturen, slik at den risikoreduserende effekten optimaliseres og drifts- og vedlikeholdskostnadene reduseres.

Det akkumulerte vedlikeholdsetterslepet for navigasjonsinnretninger og fyrbygninger ble beregnet til 1,7 milliarder kroner i 2015. Regjeringen har som mål å lukke dagens vedlikeholdsetterslep, for å sikre god tilgjengelighet og driftstilstand på navigasjonsinnretningene.

Vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinfrastrukturen fjernes i første del av planperioden og vesentlige deler av vedlikeholdsetterslepet på moloer dekkes inn i løpet av planperioden. Innretninger som er særlig viktig for sikker navigasjon og innretninger med dårlig tilstandsgrad prioriteres.

Fornying og modernisering av innretningene gir videre redusert vedlikeholdsbehov og – kostnader, økt driftssikkerhet, bedre mulighet til å raskt å oppdage og utbedre skader og større presisjon i navigasjonsveiledningen.

Les mer på Samferdselsdepartementets nettsider


Hva synes du om NTP, eller har du spørsmål? Send dine innspill til: innspill@hoyre.no