10 ting regjeringen har gjort for Hedmark

For Høyre har det alltid vært viktig å støtte opp om mennesker for at flest mulig skal kunne forsørge seg selv og bidra til samfunnet. I nesten seks år har Høyre i regjering tatt mange initiativer for å få til dette.

Sterkere høyskole

Høgskolen i Innlandet er styrket med flere studieplasser og ansatte.

Utbygging av infrastruktur

E6-strekningen Kolomoen – Moelv blir ferdigstilt på rekordtid i 2021

Flere politifolk

Innlandet politidistrikt har fått 134 ansatte i politiet siden oktober 2013.

Bedre riksveier

Byggingen av riksvei 3/25 er godt i gang og ventes åpnet for trafikk høsten 2020.

Forsvaret rustes opp

Forsvarets bygg og anleggsprosjekter blir rustet opp i Hedmark. Blant annet skal skytebanene på Terningsmoen oppgraderes og utvikles.

Heimevernet og Hæren styrkes

Heimevernets treningsmengde i Hedmark økes og aktiviteten i Hæren økes.

Kunnskap og mestring i skolen

Hedmark har fått øremerkede midler til flere lærere på 1-10. trinn

Norsk helsearkiv

Norsk helsearkiv blir et landsdekkende arkiv for sykehussektoren og står klart i 2019 på Tynset. Helsearkivet skal ha 58 ansatte.

Nytt Anno-museumsbygg

Det gis totalt 90 millioner kroner til et helt nytt Anno-museumsbygg i massivtre på Glomdalsmuseets område

Nytt studium

Det er opprettet et helt nytt og spennende studium på Høgskolen i Innlandet i Virtual Reality (VR) og Augmented Reality

Vi tror på Hedmark

Høyre har fått gjennomslag for politikken sin fordi vi samarbeider med andre og har respekt for dem vi samarbeider med. Høyre skal fortsette å være kritiske til det som ikke fungerer i samfunnet og fortsette å reformere.

Når vi sier at vi skal investere i mennesker, må vi legge til rette for de som skaper sin egen arbeidsplass slik at de kan bruke tiden på å skape enda flere jobber.

Gå til Innlandet Høyre