10 ting regjeringen har gjort for Hordaland

For Høyre har det alltid vært viktig å støtte opp om mennesker for at flest mulig skal kunne forsørge seg selv og bidra til samfunnet. I nesten seks år har Høyre i regjering tatt mange initiativer for å få til dette.

Styrket Bergensbanen

Regjeringen har bevilget 160 millioner til nye, topp moderne togsett på Vossebanen. Det er 66 år siden de forrige togsettene ble oppgradert.

I tillegg ligger NTP opp til det største løftet av Bergensbanen siden byggingen, blant annet gjennom dobbeltspor på strekningen Arna-Stanghelle og bygging av nye Ulriken tunnel.

Sotrasambandet

Regjeringen har satt av midler til ny firefelts bro med både gang- og sykkelvei. Dagens vei har varierende standard, og dette har vært et viktig samferdselsprosjekt – både for innbyggerne og næringslivet.

Byggestart er i slutten av 2019, og utbyggingskostnadene er beregnet til 10 milliarder kroner.

Havbruksfondet

I tillegg fikk store havbrukskommuner som Austevoll 40 millioner kroner. Det viser at regjeringen satser på havbruket!

Havbruksfondet ble opprettet av regjeringen i 2016. Utbetalingene skjer årlig, og i fjor fikk Hordaland over 57 millioner kroner gjennom havbruksfondet.

2349 lærere er blitt bedre

Regjeringen har gitt 2 439 lærere i Hordaland videreutdanning. Lærere som har tatt videreutdanning mener elevene deres lærer mer, og at de selv har blitt mer engasjerte og bedre til å undervise

Å videreutdanne flere lærere er et viktig tiltak for å sikre at flere elever får tidlig og god oppfølging.

Haakonsvern

Det gjøres investeringer for nærmere 3,5 milliarder kroner på Haakonsvern. Investeringene går til nye vedlikeholdsfasiliteter for de nye ubåtene med tilhørende kaianlegg, og oppgradering av ei eksisterende kai.

Norge har kjøpt fire nye ubåter fra Tyskland for til sammen 30 milliarder kroner, og de skal ha tilholdssted på Haakonsvern.

Elektrifisering av Bergen

Bergen Havn får 50 millioner kroner for å bygge ut landstrøm ved cruisekaiene på Skolten og Bontelabo.

Det er den største enkeltbevilgningen som er gjort til landstrøm i Norge, og den første av sitt slag til cruiseskip. I tillegg er det gitt midler til 80 nye el-busser i Bergen. Hordaland får dermed den mest moderne elbuss-parken i landet.

Hordaland får mest i NTP

Hordaland er den foreløpige vinneren i fylkeskampen om bevilgninger til vei, sjø og bane.

Oversikten viser at det foreløpig er fordelt 53,2 milliarder kroner til prosjekter i Hordaland, i Nasjonal transportplan.

Flere, nye studentboliger

Staten tar 1/3 av regningen – begrenset oppad til 230 millioner kroner.

Bybanen i Bergen

Innenfor byvekstavtalen er det for 2019 lagt til grunn 335 millioner kroner til tiltak for kollektivtrafikk, sykkel og gange langs riksveiene, 962 millioner kroner i statlig tilskudd til Bybanen til Fyllingsdalen og 200 millioner kroner i belønningsmidler

Protonsente rpå Haukeland universitetssykehus

Prosjektet har en samlet låne- og tilskuddsramme på 1296 millioner 2018-kroner

Vi tror på Vestland

Høyre har fått gjennomslag for politikken sin fordi vi samarbeider med andre og har respekt for dem vi samarbeider med.

Når vi sier at vi skal investere i mennesker, må vi legge til rette for de som skaper sin egen arbeidsplass slik at de kan bruke tiden på å skape enda flere jobber.

Gå til VestlandHøyre