10 ting regjeringen har gjort for Oppland

For Høyre har det alltid vært viktig å støtte opp om mennesker for at flest mulig skal kunne forsørge seg selv og bidra til samfunnet. I nesten seks år har Høyre i regjering tatt mange initiativer for å få til dette.

Bedre og tryggere veier

Regjeringen har satt i gang omfattende utbygging på både E6, Rv4 og E16. E6 er nå inne i Nye Veiers portefølje. Særlig Valdres, Hadeland og Gudbrandsdalen har fått midler til utbedring.

Nye togsett

Gjøvikbanen har fått splitter nye Flirt togsett og ny transformator. Dette gir de reisende en bedre opplevelse, og er positivt for kapasiteten på linjen.

Forskning og innovasjon

Næringslivet i Oppland – særlig miljøene rundt NCE på Raufoss har fått over 200 millioner i næringsrettet støtte fra Næringsdepartementet og Innovasjon Norge

Skape flere trygge jobber

Reduksjoner i formuesskatt, redusert selskapsskatt og trygg økonomisk styring har ført til rekordlav ledighet og høyere sysselsetting i Oppland og i landet for øvrig.

Fjellpolitikk

Regjeringen har igangsatt arbeid med forenkling av utmarksforvaltningen, forvaltning av fjellet og fjellstyrenes rolle. Dette er viktig for arealpolitikken og forvaltningen av nasjonalparkene. I tillegg har det kommet særskilte midler til arktisk landbruk og fjellandbruk.

Nytt storsykehus ved Mjøsbrua

Regjeringen har gitt tilslutning til nytt storsykehus ved Mjøsbrua! Dette vil bli viktig i utviklingen av det totale pasienttilbudet i og rundt de store mjøsbyene.

Cyberforsvar

Satsing på Cyberforsvarets lokaliteter i Innlandet. Dette er viktig for både nasjonal sikkerhet og for Innlandets fortsatte posisjon innen forsvar og forsvarsindustri.

Flere studentboliger

Både NTNU på Gjøvik og Høyskolen på Lillehammer har fått flere studentboliger. Senest i mars 2019 ble det klart at 230 nye boliger skal bygges på Gjøvik.

Ungdoms-OL

Gjennomføringen av ungdoms-OL på Lillehammer satt Oppland på kartet, sysselsatte og medførte til flere viktige kultur og infrastruktur-prosjekter i og rundt Gudbrandsdalen.

Kultur og museumspolitikk

Regjeringen har over flere statsbudsjett gitt bevilgninger til Både Valdresmusea, Mjøsmuseet og Lillehammer museum.

Vi tror på Innlandet

Høyre har fått gjennomslag for politikken sin fordi vi samarbeider med andre og har respekt for dem vi samarbeider med. Høyre skal fortsette å være kritiske til det som ikke fungerer i samfunnet og fortsette å reformere.

Når vi sier at vi skal investere i mennesker, må vi legge til rette for de som skaper sin egen arbeidsplass slik at de kan bruke tiden på å skape enda flere jobber.

Gå til Innlandet Høyre