10 ting regjeringen har gjort for Oslo

For Høyre har det alltid vært viktig å støtte opp om mennesker for at flest mulig skal kunne forsørge seg selv og bidra til samfunnet. I nesten seks år har Høyre i regjering tatt mange initiativer for å få til dette.

Oslo i vekst

Med Høyre i regjering har Oslo møtt en helt annen forståelse for hovedstadens utfordringer enn noen gang tidligere.

Veksten i norsk økonomi, omleggingen av fordelingen til kommuner og fylkeskommuner og statlige vekst- og belønningsmidler viser at Oslo kommune hadde en realvekst på anslagsvis 5 mrd. 2017-kroner i perioden 2013-2017.

Fotografi fra SiT

Bedre kollektiv

I Oslo gir staten statlig kollektivstøtte til et samarbeid mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

De fire første årene med Høyre i regjering har området fått 1,32 milliarder kroner, fem ganger så mye, som under de rødgrønne.

Flere politifolk

Oslo har siden oktober 2013 fått 348 nye stillinger i politiet

Kortere ventetid i sykehuskø

Reduserte ventetider ved sykehusene.

I Oslo ble sykehuskøen redusert med mer enn 12 000 personer og ventetiden for behandling gikk ned med 17 dager i snitt, fra 2013-2017.

Fornebubanen og sentrumstunnel

Oslo har mottatt 50 prosent statlig finansiering av Fornebu-banen og ny sentrumstunnel.

Under den rødgrønne regjeringen fikk ikke Oslo én kr i støtte til store kollektivinvesteringer.

Foto: NSB/VY.

Flere lærere

I 2019 bevilget regjeringen 341 mill. kr til økt lærertetthet i grunnskolen i Oslo, 1.-10. trinn.

Etterutdanning av lærere

Siden 2014 har det blitt godkjent 1 804 søknader om etterutdanning i Oslo-skolen. Dette utgjør en prosentvis økning på 56 prosent fra 2014.

Mer enn dobbelt så mange lærere i Osloskolen får hvert år tilbud om etterutdanning enn da de rødgrønne styrte.

Områdesatsing og bedre lokalsamfunn

Ny områdesatsing i indre Oslo øst. Fornyelse av Groruddalsatsingen og satsingen i Oslo syd.

Satsingene skal styrke arbeidet på områdene nærmiljø og forebyggende arbeid, oppvekst og utdanning og sysselsetting I 2019 ble det bevilget 12,5 mill. kroner til områdesatsinger i Oslo Syd og Oslo indre øst.

Ny utbygging av Radiumhospitalet

90 mill. bevilget til nytt klinikkbygg på radiumhospitalet.

Oppussing av Nationaltheatret

Regjeringen bevilget 1,9 mrd. kr til oppussing av Nationaltheatret.

Vi tror på Oslo

Høyre har fått gjennomslag for politikken sin fordi vi samarbeider med andre og har respekt for dem vi samarbeider med. Høyre skal fortsette å være kritiske til det som ikke fungerer i samfunnet og fortsette å reformere.

Når vi sier at vi skal investere i mennesker, må vi legge til rette for de som skaper sin egen arbeidsplass slik at de kan bruke tiden på å skape enda flere jobber.

Gå til Oslo Høyre