10 ting regjeringa har gjort for Sogn og Fjordane

For Høgre har det alltid vært viktig å støtte opp om menneske for at flest mogeleg skal kunne forsørgje seg sjølv og bidra til samfunnet. I nesten seks år har Høgre i regjering tatt mange initiativ for å få til dette.

Bedre vegar

Massiv vegbygging i og ved Jølster på E39 – ikkje minst strekninga Bjørset-Skei; og dernest Kjøsnesfjorden. Loftesnesbrui i Sogndal sentrum på riksveg 5.

E39 langt på veg fullført opp gjennom Gaular. Staten støtta opp om Førde-pakka. Meir asfalt på riksvegane i Sogn og Fjordane - samt redusert vedlikehaldsetterslep på riksveg.

Landbruk

Offensiv politikk som betyr optimisme og satsing/investeringsvilje blant bønder i fylket

Kunnskap og meistring i skulen

Samanslåing til Høgskulen på Vestlandet er blitt ein suksess; god vekst i søkartal og opning av fleire. Satsing på fagskular; avdelingar både i Førde og Måløy

Næringstiltaket Engebøprosjektet i Sunnfjord

Ja til næringstiltaket Engebøprosjektet i Sunnfjord (Naustdal mfl.) arbeidsplassar og gruvedrift; med sterke miljømessige krav

Stad skipstunnel

Vedteke del av Nasjonal Transportplan (NTP). Vart løyva midlar som del av statsbudsjettet for 2019.

Barnehus

Regjeringa har sørga for nye statlege arbeidsplassar i heile landet.

Etablering av barnehus i Førde

Kommunesamanslåing

Kommunesamanslåing har fungert bra, offensive kommunar. Sterkt forbetra kommuneøkonomi, berre ei ROBEK-kommune att

Grøne sertifikat

Auke i grøne sertifikat (Jølster Kraft fekk konsesjon)

Flytter statlege arbeidsplassar frå Oslo

NOREC (tidlegare Fredskorpset) – 40 statlege arbeidsplassar flytta frå Oslo til Førde

Grønne midlar

ENOVA-midlar/forskingsmiddel.

Vi trur på Sogn og Fjordane

Høgre har fått gjennomslag for politikken sin fordi vi samarbeider med andre og har respekt for dei vi samarbeider med. Høgre skal halde fram med å vere kritiske til det som ikkje fungerer i samfunnet og fortsette å reformere

Når vi seier at vi skal investere i menneske, må vi legge til rette for dei som skaper sin eigen arbeidsplass slik at dei kan bruke tida på å skape enda fleire jobbar.

Gå til Vestland Høgre