10 ting regjeringen har gjort i Sør-Trøndelag

For Høyre har det alltid vært viktig å støtte opp om mennesker for at flest mulig skal kunne forsørge seg selv og bidra til samfunnet. I nesten seks år har Høyre i regjering tatt mange initiativer for å få til dette.

Nye og bedre veier

Ny og sammenhengende E6 - vei fra Ulsberg i sør til Åsen i nord. 110 km/t standard, og fire felt store deler av strekningen. E6 er Trøndelags hovedtransportåre.

Satsing på Forsvaret

Nye F35 rulles ut på Ørland, det er store investeringer som gir store ringvirkninger i lokalsamfunnet. Lagring av materiale på Værnes.

Flere politifolk

Trøndelag har siden oktober 2013 fått 141 nye stillinger i Politiet.

Flom- og skredsikring

Sikringstiltak i Trøndelag vil bli prioritert i 2018, herunder sikring mot kvikkleireskred i Klæbu og Melhus, Stjørdal og Meråker kommuner. Av disse får Trøndelag 72,4 millioner kroner til å sikre fylkesveiene.

Kunnskap og mestring i skolen

I 2018 fikk 606 lærere i Trøndelag tilbud om videreutdanning. Dette innebærer en økning på 67 % flere lærere som tar videreutdanning fra 2014 til 2018.

Teknologi og kunnskapsløft

Høyre har gitt mer enn 10 milliarder mer til forskning de siste seks årene. Gjennom satsing på forskning, blant annet Ocean Space Center på Tyholt og NTNU, skapes morgendagens arbeidsplasser og vi kan utnytte potensialet i havrommet.

Forskning

Mye midler til økt forskning og bedriftsnær forskning bl.a. gjennom skatteinsentivordning Kapitalfunn og utrednings- og tilretteleggingsmidler (UT-midler) til landbruket.

Utviklingskonsesjoner innen havbruk

Har medført stor innovasjon i havbruksnæringen.

Kreativt Norge

Kreativt Norge åpnet i Trondheim høsten 2017 som en del av regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring. Målet er å bidra til økte inntekter fra kunstnerisk virksomhet og styrke støtteapparatet rundt kunstnerne i hele landet.

For å sikre en helhetlig og målrettet kunstnerpolitikk, fungerer Kreativt Norge også som sekretariat for Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde.

Nybygg for Saemien Sijte

Regjeringen har bevilget 6 millioner kroner til nybygg for det sørsamiske museet.

Vi tror på Trøndelag

Høyre har fått gjennomslag for politikken sin fordi vi samarbeider med andre og har respekt for dem vi samarbeider med. Høyre skal fortsette å være kritiske til det som ikke fungerer i samfunnet og fortsette å reformere.

Når vi sier at vi skal investere i mennesker, må vi legge til rette for de som skaper sin egen arbeidsplass slik at de kan bruke tiden på å skape enda flere jobber.

Gå til Trøndelag Høyre