10 ting regjeringen har gjort for Telemark

For Høyre har det alltid vært viktig å støtte opp om mennesker for at flest mulig skal kunne forsørge seg selv og bidra til samfunnet. I nesten seks år har Høyre i regjering tatt mange initiativer for å få til dette.

Nye og bedre veier

Ny E18 gjennom Telemark vil bety mye for fremkommelighet, trafikksikkerhet og redusert reisetid.

I 2019 åpnes omlag 40 kilometer ny firefelts vei på strekningen E18 Rugtvedt-Dørdal. Konkurransen om bygging av ny Grenlandsbru og komplettering av av Kjørholt og Bamble tunneler er i gang.

E134 Gvammen - Århus, Hjartdal og Seljord

Den nye veien vil korte ned veien mellom Hjartdal og Seljord med om lag 11 kilometer. Anleggsarbeidene startet i desember 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i desember 2019.

Prosjektet omfatter bygging av 11,6 ny vei, hvor 9,4 kilometer er i tunnel. I 2019 er det lagt opp til å bruke 490 millioner på prosjektet.

Mer jernbane

Porsgrunn -Farriseidet (Eidangerparsellen) 22,5 km med dobbeltspor mellom Porsgrunn og Larvik reduserer reisetid med 20 min. Prislapp 7,4 mrd, sto ferdig september 2018.

Notodden flyplass

Vi gir statlig støtte på 15 millioner kroner, og sikrer drift av den ikke-statlige flyplassen.

Mobbeombud

Telemark vil få 500 tusen kroner i statlige midler til ny ordning med fylkesvis mobbeombud.

Forskning og innovasjon

Siden regjeringen tiltrådte i 2013 er det blitt en dobling i bevilgningene til næringsrettet forskning og innovasjon. I statsbudsjettet for 2019 er det bevilget mer enn 9,7 milliarder til dette

I 2017 fikk prosjekter fra Telemark 197,4 millioner i lån og tilskudd fra Innovasjon Norge og 16,6 millioner i forskning og utvikling direkte til bedrifter i Telemark gjennom Forskningsrådet.

Næringsutvikling

Yara Birkeland,verdens første selvkjørende containerskip skal frakte gjødsel fra Yaras fabrikker i Porsgrunn til havnene i Brevik og Larvik. Statlig støtte gjennom Enova 133 mill. Skipet blir bygget av VARD i Brevik.

Flom- og skredsikring

Regjeringen har bevilget mye til forebygging av flom- og skredskader. I 2019 vil sikringstiltak i Telemark bli særlig prioritert, herunder sikringstiltak for å redusere faren for kvikkleireskred i Skien kommune.

Mer kultur

Regjeringen foreslår også å bevilge 3,1 millioner til Vinje kommune og Nynorsk kultursenter til ombygging og påbygging av gamle Vinje skule for å sikre større lokaler til Vinjesenteret. Telemarkskanalene får 4 millioner til rehabilitering og vedlikehold av de vassdragstekniske anleggene

I 2019 skal det bevilges 10 millioner kroner til Telemark museum, til oppføring av nybygg i Brekkeparken i Skien som vil gi museet et helårsåpent museumstilbud.

Vi tror på Telemark

Høyre har fått gjennomslag for politikken sin fordi vi samarbeider med andre og har respekt for dem vi samarbeider med. Høyre skal fortsette å være kritiske til det som ikke fungerer i samfunnet og fortsette å reformere.

Når vi sier at vi skal investere i mennesker, må vi legge til rette for de som skaper sin egen arbeidsplass slik at de kan bruke tiden på å skape enda flere jobber.

Gå til Telemark Høyre