Syv gode grunner til å stemme Høyre i Kristiansand

1. Vi vil inkludere flere

Høyre vil ta kampen mot utenforskapet i Kristiansand. På kort sikt må vi skape en raus, inkluderende kommune som spiller på lag med frivilligheten, lag og foreninger. Vi vil styrke fritidsfondet, gjøre det gratis for frivilligheten å bruke kommunale bygg, og sikre at alle barn får delta på fritidsaktiviteter. På lang sikt vil det viktigste være flere i jobb. Gjennom støtte til sosiale entreprenører, god næringsutvikling og samarbeid med industrien vil Høyre føre en politikk som gir muligheter for alle. 

2. Rask og trygg hjelp når du trenger det

Vi skal sørge for en politikk som setter kvaliteten på tjenesten først. Uavhengig av hvem som tilbyr helsetjenesten du trenger skal du vite at du får tilgang til rask og trygg hjelp. Enten det er fastlegetjenesten, hjemmehjelp, legevakt eller brukerstyrt personlig assistanse skal Kristiansand være en kommune som leverer gode tjenester til våre innbyggere. Høyre vil se på muligheten for at private kan bygge og drifte det neste sykehjemmet i kommunen, satse på rask psykisk helsehjelp og utvide fritt brukervalg til også å gjelde hjemmesykepleien.

3. En kunnskapsskole som gir muligheter for alle

Vi skal ha en skole som setter den enkelte elev i sentrum. En skole som fanger opp både de som trenger ekstra hjelp og de som vil ha større utfordringer. Høyres mål er en kristiansandskole som gir muligheter for alle uavhengig av bakgrunn, og der ingen går ut av skolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. Høyre vil at kristiansandskolen skal være i landstoppen på læringsresultater og lavt fravær, og bidra til at 9 av 10 skal fullføre videregående skole innen 2030. Da må vi våge å stille krav til elever, lærere, ledere og undervisningen. Høyre ønsker å styrke laget rundt eleven gjennom å ha flere yrkesgrupper inn i skolen, og vil at alle lærere skal ha kompetanse i fagene de underviser i.

4. Vi skal kutte utslippene, ikke utviklingen

Kristiansand Høyre ønsker å føre en offensiv klimapolitikk. Men vi kan ikke føre en politikk som stopper utviklingen av samfunnet. Ved å stille strenge utslippskrav til kommunalt eide selskaper og innkjøp av tjenester skal vi stimulerer til bruk av klimavennlig teknologi. Vi skal legge til rette for fremtidens grønne industrietableringer, og vi skal posisjonere Kristiansand for industrieventyret som følger av havvindutbyggingen i Nordsjøen. Høyre vil sette krav til at alle skip som er i havna over 24 timer skal kobles til landstrøm, vi vil kreve nullutslipp for kollektivtrafikken og vi vil bruke offentlige anskaffelser som et verktøy for å stimulere til bruk av klimavennlig teknologi.

5. På lag med de som skaper jobber

Kristiansand skal være en JA-kommune. Høyre skal alltid lete etter løsninger når noen ønsker å etablere seg i Kristiansand, og vi skal legge til rette for nyetableringer ved å alltid ha tilgjengelig areal for industrietableringer. Vi ønsker å legge til rette for god sentrumsutvikling ved å utvikle Lagmannsholmen, fjerne lokale restriksjoner på skjenketidene og skape et levende bybilde.

6. Gjøre Kristiansand til førstevalget for nyetablerere

Høyre vil jobbe for god utbyggingstakt av boliger for å unngå høy boligprisvekst. Vi vil aktivt søke å redusere kommunale avgifter og eiendomsskatt for å sikre Kristiansand sin konkurranseevne. Vi vil skape en dynamisk by med et levende kulturliv, bredt spekter av arrangementer og attraktive byrom.

7. Vi skal få Kristiansand tilbake på den nasjonale scenen

Husker du den tiden da Kristiansand og Sørlandet fikk gjennomslag for våre viktigste saker? Med Høyre tilbake i ordførerstolen vil vi igjen sette Kristiansand på kartet, og få igjennom vår landsdels viktigste saker. Med valgseier i Kristiansand i 2023 og Høyre tilbake i regjering i 2025 ligger alt til rette for at vi igjen kan vinne frem med våre prioriterte saker.