Årsmelding 2017

Det har vært et spennende 2017 så langt. Her følger årsmeldingen for Lillesand Høyre


Årsmelding for Lillesand Høyre 2017

Styret 2017 har bestått av:

Leder

Birger Gauslaa

Nestleder

Lene Holtskog

Kampanjeleder

Kari Lise Svaleng

Kasserer

Jo Hjerkinn

Sekretær

Cèline Juni Frostmann Walle

Medlem

Anne Rød Moen

Ordfører

Arne Thomassen

Gruppeleder

Kari Erdvik og Einar Holmer Hoven (fom.høsten)

Unge Høyres repr.

Jørgen Heimsæter

Vara

Dina Stendal

Vara

Cecilie Pedersen Hille

Vara

Odd Øystein Grødum

Vara

Einar Holmer Hoven (til høsten)

Revisor

Morten Arentz Grastvedt

Valgkomite:

Ragnar Langfeldt, Theis Pedersen, Siren Thorvaldsen

Styremøter:

Styret i Lillesand Høyre konstituerte seg 30. jan. -17 og det har vært avholdt tilsammen 5 styremøter hvor 45 saker har blitt behandlet. Gruppeleder og ordfører har jevnlig holdt oppdatering/debatt mht. viktige saker i utvalg og bystyret. Alle varamenn innkalles til styremøtene. Styreleder har stått for innkalling og sekretær har skrevet referat fra styremøtene. Unge Høyres representant på styremøtene har vært Jørgen Heimsæter.

Oppsummering av året

Etter å ha blitt valgt på årsmøtet 5. des. 2016 konstituerte lokalforeningen seg på første styremøte etter nyttår den 30. jan -17.

Årsmøtet innstilte i tillegg delegater til Aust Agder Høyres Fylkesårsmøte på Clarion Hotell Tyholmen i Arendal. Foruten de selvskrevne kandidatene, Arne Thomassen (ordfører), Kari Erdvik (gruppeleder) og Birger Gauslaa (styreleder), ble Hege Marie Holthe, Terje Legreid, Siren Thorvaldsen og Einar Holmer Hoven, valgt.

Ellers har 2017 vært preget av færre belastende saker enn året 2016. Stortingsvalget 2017 har vært viet stor oppmerksomhet og det samme har nyheten om at Arne Thomassen gir seg som ordfører etter denne bystyreperioden.

Av bystyresaker har ny rådmann, budsjett og skatteinntekter, utbyggingen av Kjetil Moes plass, sak om fjerning av boplikten og anleggsarbeidene i sentrum fått stor oppmerksomhet.

Når det gjelder stortingsvalget så hadde Lillesand Høyres egen ordfører, Arne Thomassen på 2. plass på Aust Agders liste over kandidater. Øverst stod Svein Harberg som hadde fått fornyet tillit under Aust Agder Høyres nominasjonsmøte.

Lillesand Høyres valgkamp var i stor grad organisert av kampanjeleder Kari Lise Svaleng. Takk til Kari Lise for en godt gjennomført jobb. Valgkampen startet med kickoff på Githmark gård den 9. juni. Det var på forhånd sendt ut innbydelse på epost til medlemmene våre. Takk til Bjørn Berntsen som var kveldens grillmester, og takk til Svein Olav Olsen som stod for gratis taxitransport til og fra arrangementet.

Valgkampens høydepunkt var statminister Erna Solbergs Lillesandsbesøk. Sammen med Kåre Willoch ble hun møtt av en stor mengde tilhørere da hun under ublide værforhold holdt sin apell på restaurant Beddingen.

Lillesand Unge Høyre må også få honnør for sin innsats i valgkampen. Det gror godt i de yngre rekker og foreningen har i år vært godt ledet av Jørgen Heimsæther. Heimsæter takker av etter ett år som leder, men går inn som nestleder i Aust Agder UH. Ny leder av Lillesand UH er Lasse Sundtoft. Lillesand Unge Høyre er nå blant de største og mest aktive lokallagene i hele Agderregionen.

Ordfører Arne Thomassen gikk tidligere dette året ut med nyheten om at han ikke ønsket gjenvalg etter denne bystyreperioden. Og styret i Lillesand Høyre nedsatte derfor en gruppe utgått av tidligere sentrale høyrerepresentanter som skulle arbeide med å finne ny(e) ordførerkandidat. Gruppen som ble nedsatt bestod av tidligere bystyrerepresentant og gruppeleder Ragnar Langfeldt, tidligere bystyrerepesentant Dina Stendahl, tidligere styreleder og bystyrerepresentant Johannes Vallesverd, tidligere leder av Lillesand UH Frida Glamsland og styremedlem og kampanjeleder Kari Lise Svaleng. Gruppen levert sin innstilling etter sommerferien.

Innledningsvis var gruppen innstilt på å komme opp med konkrete navnforlsag, men utover i prosessen landet gruppens medlemmer heller ned på å konkretisere hvilke egenskaper som burde vektlegges.

En spørreundersøkelse blant Lillesand Høyres medlemmer dannet følgene grunnlag:

 1. Kandidaten må ha gode samarbeidsevner/diplomatiske kvaliteter. Kandidaten må kunne samarbeide på tvers av parter og partier.
 2. Må kunne være synlig
 3. Må kunne takle press og kritikk og kunne være villig til å miste noen stemmer for å gjøre noe som på sikt vil være bra.
 4. Være pragmatisk der det trengs og prinsipiell der det trengs.
 5. Kandidaten bør være en person med lokal tilknytning og som identifiseres med hele Lillesand også Høvåg. Kandidaten må være godt kjent i hele kommunen.
 6. Kandidaten må være folkelig, ærlig og pålitelig type, kunne gi av seg selv og ha integritet i lokalsamfunnet
 7. Ledererfaring er gunstig men ikke viktigst
 8. Vedkommende bør kunne se muligheter, ha fremtidsvisjoner og ha en kremmerånd
 9. Vedkommende må kunne skape nettverk og markedsføre Lillesand på en god måte.
 10. Vedkommende må kunne se fremover slik at vi får tatt de gode sakene før de andre partiene.

Gruppen foreslo til slutt at videre arbeid med å utpeke ny ordførerkandidat legges til nominasjonskomiteen.

Når det gjelder bystyresaker så har Lillesand vært så heldige å fått på plass en ny dyktig rådmann. Guri Ulltveit-Moe overtok styringen etter at Jan Henning Windegård gikk av med alderspensjon i høst.

Det kan også kan det ser ut som om Lillesand Kommune kommer greit ut økonomisk dette året. Befolkningsveksten gir oss høyere statlige overføringer og skatteinngangen har vært god. På den negative siden ser vi at Lillesands gjeldsbyrde er voksende og at antall kommunale årsverk øker mer enn befolkningsveksten. Opposisjonens beskyldninger om posisjonens brutale kuttpolitikk i kommunal sektor kan derfor se ut til å ha et annet motiv enn å beskrive virkeligheten.

Når det gjelder Kjetil Moes Plass så klarte Høyre til slutt klarte å lande en omforent tverrpolitisk løsning i bystyret. Under Høyres gruppemøter grodde det frem en ide om å utrede mulighetene for en sentrumsnær parkeringsløsning under Kjetil Moes plass. En slik løsning kunne være med på å styrke næringslivet og tilgjengeligheten til sentrum og opposisjonen så nytten av en slik løsning. En mindre utbygging av de kommunale områdene i samarbeid med andre grunneiere i området ville i tillegg kunne skape både aktivitet og sørge for ivaretakelse av gode byrom.

Lillesand Høyre har gått til valg på å fjerne boplikten og under et medlemsmøte i vår var det et stort flertall for å følge opp programforpliktelsene. Lillesand Høyre fikk dette opp som sak i bystyret etter sommerferien, men Høyre fikk dessverre ikke flertall i bystyret for sitt syn.

Klimaendringene gir oss nye utfordringer og en direkte konsekvens av dette er behovet for økt kapasitet i Lillesand Kommunes avløpssystem. I skrivende stund preger arbeidet med ny overvannsledning og stengt innkjørsel til Lillesand sentrum bybildet. Arbeidet med ny overvannsledning skjer parallelt med arbeidet i Ole Olsen kvartallet og medfører derfor betydelig omdirigering av biltrafikk.

Arendalsuka:

Under Arendalsuka stilte bystyremedlemmer, styremedlemmer og medlemmer fra Lillesand Høyre på felles stand med andre representanter fra Aust Agder Høyre. Arendalsuka ble også i år en suksess. Betydningen av en tverrpolitisk arena som Arendalsuka er så stor at den har utviklet seg til å bli en særegen og viktig mediebegivenhet med massiv oppmerksomhet.

Orfører:

Arne Thomassen har foruten å være Lillesands ordfører også sittet i Høyres sentralstyre og vært fylkesleder for Aust Agder Høyre . Thomassen er svært sentral og populær og en god ambasadør for Lillesand. Han fremstår fortsatt som den mest profilerte og best kjente ordføreren på Sørlandet. En takk fra Lillesand Høyre for det arbeidet Thomassen har gjort for partiet og byen.

Gruppeleder:

Gruppeleder for Lillesand Høyres bystyregruppe har frem til i høst vært Kari Erdvik. Kari er en svært erfaren lokalpolitiker som har gjort en flott jobb med Høyres store bystyregruppe, men ønsket å takke av i høst. Kari ble erstattet at tidligere gruppeleder Einar Holmer Hoven.

Unge Høyre:

Unge Høyre i Lillesand har vært meget aktive i inneværende år og Lillesand Høyre er meget takknemlige for det arbeidet og den innsatsen Lillesand Unge Høyre legger ned. Lillesand Høyre har i tillegg vært en sentral faktor i årets valgkamp og hatt en tydelig medieprofil bla.gjennom sin leder Jørgen Heimsæter.

Økonomi:

Lillesand Høyre har styrket sin økonomi i løpet av 2017 og dette er en styrke med tanke på forestående lokalvalgkamp. For å styrke økonomien ytterligere er det flott om flere kunne tegne seg som H-partnere. Dette er en direkte økonomisk støtte til lokalforeningen.

For at Lillesand Høyre skal opprettholde eller øke sitt medlemstall er det viktig å rekruttere nye medlemmer. Flytting og missnøye rundt politisk forhold bidrar til årlige utmeldinger.

Medlemmer:

Medlemslistene, kontingentinnkreving og purringer håndteres av Regiser Høyre (sentralt). Register Høyre fikk utpå nyåret et nytt medlemssystem i winorg. Systemet er en betydelig oppgradering i forhold til tidligere og gir bedre oversikt over medlemsmassen samt utvidede muligheter for lokalforeningenes administrator.

Vi har i år fått 5 nye medlemmer og har nå tilsammen 159 medlemmer i lokallaget.

Men Register Høyre har i år også strøket medlemmer fra lokalforeningenes medemslister. Årsaken er manglende innbetaling av kontingent. Medlemmene hadde ikke selv meldt seg ut.

Styret i Lillesand Høyre foretok derfor en ringerunde til medlemmer som var strøket. Her er resultatet av ringerunden:

STRØKET

BEGRUNNELSE FOR UTMELDING

MERKNAD

2

Meldte seg inn igjen

1

Melder seg inn igjen etter nyttår

1

Død

8

Flyttet til annen kommune

Høyremedlemmer som flytter endrer lokallagstilknytning

1

Hadde adresse i annen kommune uten at dette var registrert i medlemsregister

1

Oppga å aldri hadde vært medlem.

(?)

19

 • Regjeringens politikk 6
 • Eiendomsskatten 1
 • Ingen spesiell grunn 7
 • Ikke oppnådd kontakt 5

Utmeldingnpga. regjeringens politikk: Kommunesammenslåing, FRP for stor plass, regjeringen bruker for mye penger, utflagging, regjeringen påla for mye frivillig arbeid.

33

SUM

OPPSUMMERING:

2017 har vært et viktig år for Høyre. Høyre gjorde et svært godt valg både lokalt, regionalt og nasjonalt. Høyre er nå Aust Agders største parti! Spenningen ble utløst med seier i årets stortingsvalget. Vi ser et Arbeiderparti som sliter med å finne saker som appellerer, mens Erna Solbergs posisjon synes stadig å bli styrket.

Lokallagene tenderer på generell basis å ha en nedgang i medlemsmassen. Dette gjelder også Lillesand Høyre. Medlemskontingenten har økt en del de siste årene og Register Høyre har begynt å stryke medlemmer som ikke har betalt kontingent. Om dette har hatt en betydning er for tidlig å si noe om.

Lillesand har fått ny rådmann og Ordfører Arne Thomassens ønsker å tre av etter denne bystyreperioden. Styret har derfor satt i gang en prosess hvor med tanke på å finne en erstatter for Arne i god tid før neste lokalvalg. Lokalforeningsleder Birger Gauslaa ønsker ikke å stille til gjenvalg som leder i Lillesand Høyre. Begrunnelsen for å tre tilbake er arbeidsbelastningen og hensynet til familien. Birger jobber som privatpraktiserende fysioterapeut på Evje og sitter i formannskapet og bystyret for Høyre.

Til slutt ble Lillesand Høyre ble nedstemt i bystyret da vi som programforpliktet prøvde å få fjernet boplikten. Dette er en sak som er viktig for Høyre og som nok vil bli sentral også neste periode.

Når det gjelder eiendomsskatten så har Høyre i inneværende periode vært en stødig garantist for ikke å øke den upopulære skatten. Vi har stått imot gjentatte forsøk fra opposisjonen som gjennomgående prøver å skape et inntrykk av Høyres økonomiske uansvarlighet. I følge deres virkelighetsbilde står og faller Lillesands økonomi kun på eiendomsskatten. Men Høyre har en bredere tilnærming og har valgt å stå fast ved hva vi har programforpliktet oss til; ikke å øke eiendomsskatten.

Styret i Lillesand Høyre

_______________________________

v./leder Birger Gauslaa