Årsmøte 29. november

Vi har årsmøte på Lillesand Rådhus 29. november klokka 19:00.

Dagsordenn
n
n
Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden
n
Sak 2 Spørsmål om åpent/lukket møte
n
Sak 3 Valg av ordstyrer og referent
n
Sak 4 Valg av to til å skrive under protokollen
n
Sak 5 Styrets beretning med rapport fra sideforeningene
n
Sak 6 Orientering om den politiske situasjonen i kommunen
n
Sak 7 Rapport fra kommunestyregruppen
n
Sak 8 Valgkomiteens innstilling på valg av:
n
Leder: Otto Randøyn
n
n
Styremedlemmer: Céline Juni Frostmann Walle, Kari Erdvikn
n
n
Sak 9 Valg av valgkomité for neste årsmøten
n
n
Sak 10 Fylkesårsmøte 1. – 2. februar 2019:
n
Valg av delegater m/vara til fylkesårsmøtetn
n
n
Navneforslag til kandidater på verv i fylkesorganisasjonen
n
Sak 11 Arbeidsmål for den neste periodenn
n
n
Sak 12 Innkomne saker til årsmøtet
n
Sak 13 Saker som fylkesstyret eller sentralstyret forelegger
n
Sak 14 Orienteringer:
n
Siste avlagte årsregnskap (2017) med revisjonsberetning (tas til orientering)
n
Regnskapsrapport fra 1. januar 2018 til siste månedsslutt før årsmøtet og budsjett for 2019 (tas til orientering)
n
n
n
n
Svært enkel servering.
n
n
n
n
Saker som medlemmene ønsker tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende senest to uker før møtet.
n
n
n
n
Vel møtt!
n
n
n
n
Mvh
n
for Lillesand Høyre
n
n
Otto Randøy
n
n
lokalforeningsleder
n

n
n