Nominasjonsmøte 8. november

n Nominasjonsmøte Lillesand Høyre 8. november kl 1900. Bystyresalen, Lillesand Rådhus.

Med dette innkalles til nominasjonsmøte 8. november klokka 1900 i Bystyresalen, Lillesand Rådhus.n
n
n
n
Nominasjonskomitéens innstilling er tatt inn nederst.
n
n
n
n
Saksliste
n
n
n
n
n

1. Åpning av nominasjonsmøtet

n

2. Stemmeberettigede medlemmer tilstede

n

3. Godkjenning av innkalling

n

4. Valg av møteleder, referent og bisitter

n

5. Spørsmål om åpent/lukket møte

n

6. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

n

7. Valg av tre medlemmer til tellekorps

n

8. Nominasjonskomiteens redegjørelse og presentasjon av kandidatene

n

9. Nominasjon av kandidater til valglisten 2019 – 2023

n

10. Valg av to tillitsmenn for listen

n

11. Nominasjonsmøtets godkjenning av at lokallagsstyret gis fullmakt til å supplere listen ved eventuelt forfall

n
n
n
n
n
n
Stemmerett har de som har vært medlemmer i lokalforeningen minst 4 uker, og har betalt årets kontingent senest før møtet begynner.
n
n
n
n
n
n
n

Voteringsreglement

n
  n
 1. Hvis det foreligger forslag på mer enn én kandidat til en plass, skal skriftlig votering foretas.
 2. n
 3. Skriftlig votering kan forlanges av et medlem også der hvor det kun er én kandidat.
 4. n
 5. Ingen kandidat er valgt før absolutt flertall (50% av stemmene) er oppnådd.
 6. n
 7. Blanke stemmer skal ved opptelling ikke regnes som en del av totalen hvorfra man regner absolutt flertall. Det vil si at en kandidat for å ha absolutt flertall skal ha halvparten eller mer av de gyldige stemmer avgitt for kandidaten(e).
 8. n
 9. Dersom det er mer enn to kandidater og ingen oppnår absolutt flertall i første valgomgang, foretas ny votering hvor den som fikk færrest stemmer i foregående votering faller ut. Slik fortsetter man til en kandidat har oppnådd absolutt flertall.
 10. n
 11. Ved stemmelikhet mellom to kandidater der hvor kun to kandidater gjenstår, foretas ny votering. Hvis det fortsatt er stemmelikhet foretas loddtrekning.
 12. n
 13. Stemmesedler regnes som ugyldige og skal forkastes hvis:
 14. n
 15. n
   n
  1. Annen enn den foreskrevne stemmeseddel benyttes
  2. n
  3. Det er skrevet et annet navn enn de navn som er i forslag
  4. n
  5. Det er skrevet mer enn ett navn på stemmeseddelen
  6. n
  n
 16. n
Taletidn
n
  n
 1. Normalt skal intet innlegg overskride 3 minutter, men i spesielle tilfelle kan møteleder innvilge utvidet taletid.
 2. n
 3. For den enkelte kandidat på plass 2 til og med 5 begrenses antall innlegg til 3. Kandidater fra plass 6 og utover begrenses til 2 innlegg.
 4. n
  n
  n
  n
  n
  n
  n
  n
 5. Etter at et kandidatvalg er tatt opp til votering er det ved eventuelt omvalg ikke adgang til flere innlegg.
 6. n
 7. Møtelederen kan innføre kortere taletid dersom hensynet til møtets avvikling tilsier det.
 8. n
  n
  n
n
n
n
n
n
n
n
Vel møtt!
n
n
n
For styret i Lillesand Høyren
  n
  n
  n
  n
  n
  n
  n
  Otto Randøy (leder)
  n
  n
  n
  n
  n
  n
  n
  Vedlegg: mottatt fra nominasjonskomitéen
  n
  n
  n
  n
  n

  Nominasjonskomiteen har nå avsluttet sitt arbeid og ber deg som sitter på medlemslista om å sende til våre medlemmer.

  n

  Det har vært et krevende arbeide med mange forslag og svært gode kandidater.

  n

  Nominasjonskomiteen har gjort vurderinger i forhold til alder, bosted, erfaring, kompetanse og har lagt stor vekt på innkomne stemmer fra medlemmene og legger frem følgende forslag til nominasjonsmøtet:

  n

  (1. Einar Holmer-Hoven er allerede nominert)

  n

  2. Siren Thorvaldsen

  n

  3. Kristin Gustavsen

  n

  4. Jørgen Heimsæter

  n

  5. Johannes Vallesverd

  n

  6. Kari Lise Svaleng

  n

  7. Otto Randøy

  n

  8. Fredrik Lossius

  n

  9. Frida Glamsland

  n

  10. Lise Andersen

  n

  11. Rune Blix

  n

  12. Kjell Jørgen Ribe

  n

  13. Kerstin Thoresen

  n

  14. Roy Kenneth Jenssveen

  n

  15. Anne Lise Taraldsvik

  n

  16. Knut Halvor Rismyhr

  n

  17. Aina Malmstein

  n

  18. Lars Gunnar Nag

  n

  19. Natasja Smits

  n

  20. Gabriel Flørenes Knudsen

  n

  21. Ingvill Ohr

  n

  22. Morten Min Aslaksen

  n

  23. Anne Rød Moen

  n

  24. Svein Olav Olsen

  n

  25. Celine Juni Frostmann Walle

  n

  26. Kjetil Hovde

  n

  27. Hassan Jacobsen

  n

  28. Tina-Sofie Norli Larsen

  n

  n
  n

  n

  Komiteen har bestått av: Kari Erdvik, Theis Töpfer, Dina Stendal, Jan Storsveen og Arne Thomassen (leder).

  n

  Spørsmål rettes til nominasjons komiteens leder på telefon 91343905

  n

  n

  Arne Thomassenn
  n

  n
  n
  n
  n
  n
  n

  n
  n