Budsjett 2022 og handlings- og økonomiplan 2022-2025

Utfasing av kommunal eiendomsskatt

Malvik Høyre har gått til valg på at vi ønsker å fjerne eiendomsskatten.

Vi stemte imot innføring av eiendomsskatt i 2013, og vi har stemt imot dette punktet i budsjettet hvert år siden. Vi har ved hver budsjettbehandling de siste 7 år lagt frem lagt frem konkrete forslag om halvering og fjerning av eiendomsskatten.
Vi er hver gang blitt nedstemt av et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk venstreparti, Venstre, og MDG. Disse er og har vært garantisten for videre eiendomsskatt i Malvik kommune.

Malvik Høyre ønsker fortsatt å fjerne eiendomsskatten, men må bare legge til grunn at det er ingen signaler i flertallet som tilsier at det er flertall for dette. 

Malvik Høyre håper derfor at man kan få flere partier med på å se på mulighetene i fremtiden.

Hvor avhengig er Malvik kommune av eiendomsskatten?

Malvik Høyre ønsker foran alt annet en ansvarlig forutsigbar økonomistyring i kommunen. Vi har vært med å vedta flere store utbygginger av både skole og barnehage, og ønsker selvsagt ikke å rokke ved disse prosjektene.

Samtidig vet vi at vann og avløpsgebyrene kommer til å øke med 10 % hver år fremover. Dette er en økning som kommer på toppen av eiendomsskatten og dagens kommunale avgifter. Det blir derfor dyrere og dyrere å være innbygger i Malvik.

Les også:
Økte avgifter

Vi ønsker derfor at kommunedirektøren i forbindelse med budsjett 2023 legger frem et budsjett nummer to, der han har halvert eiendomsskatten i forhold til dagens budsjett. Videre at det legges frem en justert økonomiplan for 2024, der eiendomsskatten er fjernet helt.

Malvik Høyre vil gjerne ha tall på bordet som viser hvilke konsekvenser fjerning av eiendomsskatten gir for fremtidige kommunebudsjett, dersom man trapper ned eiendomsskatten over 2 år.
Høyre foreslår derfor at kommunedirektøren, i forbindelse med fremleggelse av budsjett 2023 og handlings- og økonomiplan 2023-2026,  legge frem hvilke økonomiske konsekvenser det innebærer for Malvik kommune å halvere eiendomsskatten for 2023, og fjerne den helt fra 2024.
 
Videreføring av mobbeombud i 100% stilling

Malvik Høyre har programfestet at vi vil videreføre et mobbeombud i 100% stilling.
Mobbeombudet skal støtte og veilede barn, elever, foresatte og ansatte slik at barn og unge får ivaretatt sine rettigheter til et trygt og godt miljø i barnehage og grunnskole. Stillingen skal ha en tydelig arbeidsinstruks, og være en uavhengig stilling.
Stillingen skal ikke kombineres med andre forfallende arbeidsoppgaver.

Les også:
Vi må opprettholde det kommunale mobbeombudet.

Selv om vi har et mobbeombud på fylkesnivå, så har antall henvendelser i prøveperioden vist at det også er behov for et ombud på kommunalt nivå. Det skal være et lavterskeltilbud.
Etter at det ble kjent at rådmannen foreslår å fjerne dagens mobbeombud etter den vedtatte prøveperioden, har mange tatt kontakt og fortalt hvordan mobbeombudet har bidratt til å gjøre hverdagen god for mange barn som ikke har hatt det trygt og bra i skole og barnehage.
Det forteller oss at det er behov for et uavhengig ombud, som kan gi råd og veiledning, og være til hjelp i en vanskelig mobbesituasjon.
 
Høyre foreslår derfor at ordningen med eget mobbeombud i Malvik kommune videreføres som en 100% permanent stilling etter utløpet av prosjektperioden 31. mars 2022. Stillingen plasseres under barne- og familietjenesten, og finansieres innenfor budsjett for oppvekst og kultur. Eget mobbeombud i Malvik kommune videreføres for å sikre et langsiktig og forutsigbart arbeid mot mobbing, for et trygt og godt barnehage- og skolemiljø i kommunen.

Les også:
Det er nødvendig med et eget mobbeombud

Forslagene vil bli fremmet i formannskapet tirsdag 23 november, og fulgt opp i kommunestyre 13 desember.  

Private barnehager
 
Videre jobber vi med å se nærmere på overføringer og rammebetingelser i kommunen til private barnehager. Der har vi foreløpig ikke kommet frem til noe konkrete forslag.
 
Vi har fått en konkret henvendelse fra en privat barnehage, og vi er opptatt av at alle private barnehager skal behandles likt av kommunen. Vi ønsker derfor å se litt nærmere på rammebetingelser og overføringer, og om det er nødvendig å gjøre noe med støtten.
 
Hittil har flertallet i Malvik kommune vært relativt negativ til private barnehager, men det er på det rene at kommunen er avhengig av også de private barnehagene for oppfylle kravet til full barnehage dekning. Det bør derfor også være i det politiske flertallets interesse å sørge for at de private barnehagene fortsatt kan drive, slik at de ikke maler seg opp i et hjørne det er vanskelig å komme seg ut av.