Politikk

Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.

Våre hovedsaker

Muligheter for fremtidens Ålesund

Ålesund Høyre vil sørge for at kommunen har et tjeneste- og velferdstilbud som er av høy kvalitet for alle innbyggerne. Vi vil sikre valgfrihet og muligheter slik at alle kan skape det beste for seg og sine nærmeste.

Skole, barnehage og oppvekst

Ålesund Høyre vil legge til rette for livslang læring. Ålesunds barn og unge skal vokse opp i en kunnskapsby med Norges beste barnehager og skoler. De skal møte en skole som gir alle elever muligheten til å realisere sine drømmer og ambisjoner, og en barnehage som gjennom lek og læring skal danne grunnlaget for at barna lykkes i skolen.

Kvalitet og valgfrihet i omsorgen

Ålesund har stor fagkompetanse innenfor mange viktige fagområder, og det er viktig at ressursene brukes på en god måte. Høyre vil sette den enkelte i sentrum og bidra til at man i så stor grad som mulig kan mestre sin egen hverdag og livssituasjon. Høyre vil ta i bruk velferdsteknologi i mye større grad, noe som gjør at flere kan bo lengre i eget hjem. Alt forebyggende og helsefremmende arbeid bør foregå i så nær tilknytning til hjemmemiljøet og pårørende som mulig.

Kultur, idrett og friluftsliv

Ålesund har et rikt og mangfoldig kulturliv. Kommunen skal være en aktiv medspiller for kulturen og idretten ved å gi eksisterende aktører det spillerommet de fortjener og legge til rette for etablering av nye tilbud. Gode kultur og fritidsaktiviteter er viktig for at Ålesundsregionen skal kunne videreutvikle seg til et enda mer attraktivt sted.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med. Eller  Les vårt program.

 • 1. Muligheter for fremtidens Ålesund

  Ålesund har et hav av kvaliteter som vi kan være stolte av. Et næringsliv i verdenstoppen, et kulturliv som er i stor utvikling, gode utdanningsmuligheter, og en beliggenhet og et særpreg som gjør oss unike. Vi er en kommune som over lang tid har opplevd vekst og fremgang. Denne utviklingen vil Høyre bygge videre på. 

  For at Ålesund skal bli et enda bedre sted å bo vil Ålesund Høyre: 

  Sørge for at kommunen har et tjeneste- og velferdstilbud som er av høy kvalitet for alle innbyggerne. Vi vil sikre valgfrihet og muligheter slik at alle kan skape det beste for seg og sine nærmeste. For å kunne skape trygge og spennende arbeidsplasser vil vi legge til rette for at næringslivet skal få gode vilkår og arbeidsforhold. 

  • Høyre vil videreutvikle Ålesund som et konkurransedyktig landsdelssenter mellom Bergen og Trondheim basert på regionens styrke og et omstillingsdyktig næringsliv. Det vil sikre innplassering av statlige funksjoner og arbeidsplasser som naturlig hører hjemme i landsdelen. Det er en forpliktelse som spenner utover den nye kommunen og som samtidig gir oss muligheter til å utvikle et regionalt samarbeid for hele Nord -Vestlandet. 
  • Høyre vil utvikle attraktive byrom med næringsliv, handel, service, fritid og kultur i bysentrum og på Moa. Gjennomføringen av «bypakken» må starte snarest. Planene for sjøfronten på sørsida er et viktig bidrag til et levende bysentrum. 
  • Høyre vil videreutvikle kvaliteten og bredden i kommunens tjenestetilbud. Vi vil ha en helhetlig plan og likeverdige tilbud og for alle bydeler. Det gir mangfold, trivsel og trygghet for innbyggerne. For å kunne utvikle gode tjenester og service må vi ha en sunn og god økonomi. 
  • Høyre vil ha en eldreomsorg der alle kan bo hjemme så lenge som mulig. Moderne velferdsteknologi kan på mange områder tas i bruk for å oppnå dette. Samtidig skal tilbudet av boliger, bofelleskap og sykehjem gi trygghet. 
  • Høyre tror på en skole som stiller krav til innsats og der godt miljø forebygger mobbing. Vi vil ha barnehager med lek, læring og integrering i samarbeid med private. Vi vil stimulere utvikling av kultur og idrett. Vi ønsker å bedre vedlikehold og håper etter hvert å kunne øke takten i nye skolebygg. Dyktige lærere og motiverte lærere, sammen med god skoleledelse, er de viktigste faktorene for en god skole. 
  • Høyre ser arbeidsinnvandrere og flyktninger som viktige og positive bidrag til byens miljø, arbeids- og kulturliv. Ålesund kommune er blant de aller beste i landet når det gjelder å integrere og bosette flyktninger. I godt samarbeid med næringslivet lykkes de fleste å komme i arbeid. Denne positive utviklingen må følges opp videre. 
  • Høyre vil ha et tillitsfullt og tett samarbeid mellom kommunens ansatte og politikerne. Godt samarbeid innad i det politiske miljøet er også svært viktig. Dette vil skape en plattform for å styre kommunen på en god måte. Tillit og trygghet gir rom for å finne gode og smarte løsninger i organisering og utvikling av tjenestetilbudet. Målet er at tjenestene skal tilrettelegges og styres i nært samarbeid med de som «gjør jobben». 
  • Høyre vil tilrettelegge for bedre tilgang på næringsareal. Selv om vi skal samarbeide med nabokommunene om store utbygginger, er det viktig å utnytte de mulighetene vi har innenfor kommunen bedre. Planarbeidet i kommunen må styrkes for å få dette til. Innovative bransjer og klynger må få vilkår til å vokse sammen med den øvrige bredden i byens næringsliv. 
  • Høyre vil drive en ansvarlig økonomisk politikk med langsiktige prioriteringer og systematisk forbedringsarbeid slik at driften til enhver tid er tilpasset de økonomiske rammene. Høyre vil aktivt søke å inngå forpliktende samarbeid i bystyret for å nå et slikt mål. For å sikre driften og opprettholde et høyt tjenestenivå har det vært nødvendig å øke eiendomsskatten midlertidig. 
  • Høyre vil være med på skape en ny og større kommune. Vi skal gå i spissen for å sikre en prosess med gjensidig respekt hvor alle kommuner møtes som likeverdige parter for å finne gode måter å organisere den nye kommunen på. Vi vil ha trygge og likeverdige tjenester og tilbud der innbyggerne bor. Vi har et felles arbeids- og boligmarked. Sammen vil kultur, idrett og frivillighet skape entusiasme og identitet. Samtidig vil vi bygge videre på den posisjonen byen har som sentrum for Sunnmøre, regionen og landsdelen. Høyre vil at planleggingen av den nye kommunen skal gjennomføres i løpet av valgperioden. I denne perioden vil vi samarbeide nært med nabokommunene innenfor samferdsel og når det gjelder større utbygginger. Samtidig skal vi planlegge og utnytte ledige områder og arealer i egen kommune. 
  • Høyre vil at den nye kommunen skal overta deler av oppgavene som fylkeskommunen i dag har ansvaret for. Dette gjelder særlig samferdselsplanlegging, næringsutvikling og ansvaret for videregående skoler. Den nye kommunen vil kunne få over en tredjedel av fylketes befolkning. I en videre målsetting kan Søre Sunnmøre og nabokommuner i Romsdal og Nordfjord naturlig høre hjemme i en ny regionkommune. 
  • Høyre skal være pådriver for utbygging og modernisering av sykehuset i Ålesund. Helseministeren har slått fast at Ålesund skal ha det største og mest differensierte tilbudet i Møre og Romsdal. I prosessen med bygging av fellessykehus for Nordmøre og Romsdal, vil Ålesund Høyre jobbe for å videreføre Ålesund som fylkets største sykehus.
 • 2. Skole, barnehage og oppvekst

  Ålesund Høyre vil legge til rette for livslang læring. Ålesunds barn og unge skal vokse opp i en kunnskapsby med Norges beste barnehager og skoler. De skal møte en skole som gir alle elever muligheten til å realisere sine drømmer og ambisjoner, og en barnehage som gjennom lek og læring skal danne grunnlaget for at barna lykkes i skolen.

  De gode forutsetningene skaper vi gjennom tidlig innsats, god faglig kvalitet, tiltak som fremmer lærelyst og trygge omgivelser. Vi skal arbeide for læring fra ung alder og en faglig sterk Ålesundsskole som ruster de unge for fremtidige samfunnsutfordringer. 

  Dyktige og motiverte lærere er den viktigste enkeltfaktoren for å skape en god skole. Det er derfor viktig å gi lærerne den støtten de trenger i hverdagen for å utføre sitt arbeid på best mulig måte.

  Ålesund Høyre vil:

  • At skolens innhold skal stå i fokus, med satsing på mangfold, valgfrihet og individuell tilpasning.
  • Støtte det viktige arbeidet lærerne gjør og styrke gode lærekrefter ytterligere gjennom å tilby etter- og videreutdanning.
  • Ha tidlig oppfølging av elever som har ekstra behov, slik at alle får de best muligheter til å fullføre hele skoleløpet.
  • Fortsette satsingen på kunnskap og prioritere de grunnleggende fagene norsk, matematikk og engelsk.
  • Aktivt arbeide for å styrke og videreutvikle gode lærere og satse på skoleledelse, slik at man sikrer et sterkt og tydelig lederskap i Ålesundsskolen.
  • At kommunen skal jobbe for å styrke kvaliteten i barnehagene, gjennom å samle det kommunale barnehagetilbudet i større enheter. På denne måten kan man sikre at det blir et tilstrekkelig barnehagetilbud i alle bydeler.
  • Spesielt jobbe for at det etableres en ny barnehage på Ellingsøya.
  • Ha et tydelig ordensreglement og gi skolene muligheten til å håndheve det. 
  • Styrke samarbeidet mellom skole og næringsliv gjennom hele utdanningsløpet.
  • Fortsette samarbeidet med de videregående skolene for å gi ungdomsskoleelever som ønsker det, tilbud om opplæring i fag fra videregående.
  • At kommunens skoler skal ha en strategi for å forebygge og bekjempe mobbing. Det er både et ledelsesansvar, et ansvar for lærere og et samfunnsansvar å udøve nulltoleranse i slike saker. I Ålesund skal det være et prinsipp om at den som mobber skal flyttes, ikke den som blir mobbet.
  • At ordningen med anonym retting av heldagsprøver skal videreutvikles gjennom tett samarbeid med elever og lærere.
  • Arbeide for at rehabiliteringen av Kolvikbakken Ungdomsskole skal gjennomføres i flere byggetrinn, slik at man sikrer fremgang i prosjektet, til tross for en stram kommuneøkonomi.
  • Det skal avsettes midler til planlegging av rehabilitering og utbygging av Hessa og Emblem barneskole. På denne måten er man sikret en snarlig realisering av prosjektene når kommunen får et større økonomisk handlingsrom.
  • Vurdere å justere skolegrensene for å sikre at strukturen er basert på nåværende og fremtidig befolkningsutvikling.
 • 3. Kvalitet og vargfrihet i omsorgen

  Fremtidens helse- og omsorgstjenester krever nytenkning og et individrettet fokus. Brukerne og pårørende sin stemme må stå sentralt i å videreutvikle fremtidens omsorg. Ålesund har stor fagkompetanse innenfor mange viktige fagområder, og det er viktig at ressursene brukes på en god måte. Høyre vil sette den enkelte i sentrum og bidra til at man i så stor grad som mulig kan mestre sin egen hverdag og livssituasjon. Høyre vil ta i bruk velferdsteknologi i mye større grad, noe som gjør at flere kan bo lengre i eget hjem. Alt forebyggende og helsefremmende arbeid bør foregå i så nær tilknytning til hjemmemiljøet og pårørende som mulig. 

  Det er viktig for Høyre at kommunens helse- og omsorgstjenester bidrar til trygge, gode og stabile forhold gjennom alle livets faser. De fleste mestrer dette til gjennom egen innsats og egne løsninger gjennom hele livet. Men for enkelte vil man noen ganger trenge hjelp fra kommunen til å klare seg, da er det viktig at man får hjelp når man trenger det. 

  3.1 Forebyggende arbeid 

  Ålesund Høyre vil:

  • Jobbe for nok ressurser i skolehelsetjenesten slik at kommunen kan drive mer forebyggende og helsefremmende arbeid for barn og unge.
  • Ta initiativ til et samarbeid med fylkeskommunen om å utvikle ny helsestasjon for ungdom i sentrum, i forbindelse med bygging av ny videregående skole på Sørsida.
  • Ha nulltoleranse for narkotika og sørge for at det jobbes forebyggende mot rusmisbruk gjennom alle tjenester som retter seg mot barn og unge. Sørge for et tilgjengelig lavterskeltilbud til rusmisbrukere som gir trygghet og hjelp, og jobbe for et godt ettervern.
  • Jobbe for at barn og unge skal få en trygg og god oppvekst, og gi støtte foreldre og foresatte som trenger oppfølging, gjennom et sterkt barnevernstilbud i kommunen.

  3.2 Hjelp når du trenger det

  Ålesund Høyre vil:

  • Lytte til pårørende og samarbeide om å finne gode løsninger for den enkelte.
  • Jobbe for at barn og unge som sliter med psykiske vansker kan få god og effektiv tilgang på den hjelpen de trenger. Fortsette det gode arbeidet med å få unge utenfor arbeidslivet tilbake i jobb, og innføre aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere som er arbeidsfør. Stimulere til opplæring og motivasjon for de som står utenfor arbeidslivet gjennom opplærings- og arbeidstrening.
  • Gi trygghet og hjelp til mennesker som sliter med psykiske lidelser gjennom blant annet lavterskeltilbud.
  • Fortsette satsningen på en regional legevakt fylt med kompetanse og trygghet for regionens innbyggere.
  • Bevare viktige funksjoner for innbyggere i regionen gjennom overgrepsmottak og krisesenter for kvinner og menn.
  • Jobbe aktivt for å nå målene i boligsosial handlingsplan slik at flere av de som har akutt behov for bolig, eller behov for tilrettelagte boliger får hjelp når de trenger det.
  • Sikre at flyktninger som bosettes i Ålesund får et godt og helhetlig tilbud. Bosted, utdanning og jobb er et viktig grunnlag for å skape et nytt liv i Ålesund. 

  3.3 Valgfrihet og kvalitet i omsorgen

  Ålesund Høyre vil:

  • Samarbeide med frivillige aktører for å forebygge ensomhet og legge til rette for at alle skal kunne ha et aktivt liv, som blant annet innebærer fysisk aktivitet.
  • Jobbe for et differensiert omsorgstilbud, som innebærer en satsing på bokollektiv og tilrettelagte boliger for eldre, i samarbeid med frivillige og private aktører. Høyre ønsker å legge til rette for at innbyggerne skal kunne bo hjemme så lenge som mulig, og at de får en verdig alderdom ved et av Ålesunds omsorgstilbud når behovet inntrer.
  • Jobbe målrettet og aktivt for en god demensomsorg, og for å skape demensvennlig samfunn. Høyre vil jobbe for et samspill mellom kommunens tjenester, frivillighet og samfunnet for å tilrettelegge for de med ulike demensdiagnoser til å fungere bedre og lenger i hverdagen.
  • Arbeide for at omsorgstjenestene i kommunen organiseres etter LEON-prinsippet slik at ressursene utnyttes på en best mulig måte. Slik vil innbyggerne oppleve trygghet og forutsigbarhet fra de omsorgstjenestene de har behov for.
  • Satse på velferdsteknologi som gjør det lettere og tryggere for flere å bo hjemme lenger.
  • Sikre valgfrihet og fritt brukervalg innen hjemmetjenesten.
  • Sikre smertelindring til pasienter gjennom tilbud om palliativ behandling.
  • Satse på utbygging av tilrettelagte boliger for eldre gjennom samarbeid med private aktører.
  • Jobbe for at alle som får langtidsplass på sykehjem, skal få tilbud om å bo på enerom.
  • Legge til rette for at området på Borgundveien 199 skal kunne utvikles til et omsorgssenter, i en ny bygningsmasse, med et differensiert botilbud, gjerne i samarbeid med private aktører.
  • Legge til rette for alternative former for senior- og eldreboliger, i samarbeid med private og frivillige aktører. 

  3.4 Ålesund som regionsykehus og Ålesund som knutepunkt for beredskap 

  Ålesund Høyre vil:

  • Jobbe for at Ålesund sykehus beholder og utvikler sin posisjon som fylkets største og mest differensierte sykehus.
  • Jobbe for at Ålesund sykehus sine ombyggingsplaner blir satt på dagsorden så raskt som mulig, slik at en kan få ta fatt på sykehusets største utfordring – en opprustning av den eldste bygningsmassen.
  • Arbeide for at Ålesund fortsatt skal være et knutepunkt for krisehåndtering og beredskap hvor alle akuttetatene, AMK, 110-sentral og operasjonssentral inngår som en viktig helhet.
 • 4. Kultur, idrett og friluftsliv

  Ålesund har et rikt og mangfoldig kulturliv. Kommunen skal være en aktiv medspiller for kulturen og idretten ved å gi eksisterende aktører det spillerommet de fortjener og legge til rette for etablering av nye tilbud. Gode kultur og fritidsaktiviteter er viktig for at Ålesundsregionen skal kunne videreutvikle seg til et enda mer attraktivt sted.

  Ålesund Høyre vil:

  • At Ålesund skal være det kulturelle tyngdepunktet på Nord-Vestlandet.
  • Kommunen skal være en aktiv medspiller i arbeidet med å få realisert planene om studenthus i sentrum.
  • At kulturskolen skal videreutvikles for å gi et bedre tilbud til barn og unge, gjennom etablering av ny kulturskole på Sørsida.
  • Sikre areal for fremtidige kulturtilbud på Sørsida i Ålesund.
  • Fritidsklubbprosjektet Arena skal videreutvikles i tett samarbeid med ungdommen.
  • Bygge hall i Osane på Hessa, når kommunen har økonomisk handlingsrom til å gjøre det.
  • At det tilrettelegges for barne- og ungdomsaktivitet i hele kommunen, gjennom å etablere ”åpen hall” i alle bydeler.
  • Videreføre ordningen med forskuttering av spillemidler for å støtte idretten.
  • Sikre driften av idrettshallene gjennom et tett samarbeid med idrettslagene.
  • Videreføre det verdifulle samarbeidet med frivillige aktører om turområdene i kommunen.
  • Videreføre arbeidet med turstien fra Bogneset til Furmyra, og søke samarbeid med frivillige aktører som ønsker å bidra i arbeidet.
  • Ivareta friluftsområder i alle bydeler.
  • At kommunen jobber målrettet for å sikre gode rammebetingelser for museumene, jugendstilsenteret og andre sentrale kulturinstitusjoner i byen.
  • Gjøre sjølivet og holmer mer tilgjengelig gjennom tilrettelegging for bygging av flere småbåthavner.
  • Legge til rette for bygging av badeland.
 • 5. Miljø, samferdsel og kollektivsatsning

  Klimautfordringene er globale, men de må løses lokalt, også i Ålesund. Klimautfordringene handler ikke bare om å redusere forbruket, men om å endre forbruksmønsteret. Den klart største kilden til miljøutslipp i norske byer er transportsektoren. Den viktigste miljøplanen for Ålesund er bypakken. Hele transportsystemet skal utvikles til effektiv standard. Denne satsningen vil øke attraktiviteten til sykkelbyen Ålesund. Trafikknutepunktene skal rustes opp og ny busstasjon i sentrum bygges. Målsetningen er en mangedobling av kollektivreisende i kommunen.

  Ålesund Høyre vil:

  • Realisere innholdet i bypakken så raskt som mulig.
  • Sikre grøntareal og friområder i Ålesund.
  • Fortette boligbyggingen rundt kollektivknutepunktene og kollektivaksen.
  • Satse videre på miljøteknologi. 
  • Bygge miljøvennlig og fremtidsrettet. 
  • Gjennomføre lønnsomme miljøinvesteringer som å innføre LED gatelys, oppgradere energiklasse for nye bygg og gjennomføre ENØK-tiltak i eldre bygninger.
  • Følge opp arbeidet med forurensningsproblematikken i Borgundfjorden og Aspevågen.
  • Sørge for at Bypakken også er en kollektiv og miljøpakke, hvor sykkelvei fra sentrum til Moa, ny busstasjon og kollektivsatsing med sanntidsinformasjon må stå sentralt.
  • Gjennom ÅRIM- samarbeidet sikre en effektiv og miljøvennlig renovasjon og avfallshåndtering for våre innbyggere.
  • Være en aktiv pådriver og støttespiller for regionale samferdselsprosjekt, spesielt for Hafast og nord-sør aksen i regionen.
  • Være en aktiv pådriver for å tilpasse de viktige hurtigbåtforbindelser til pendlere og for deltagelse i kulturlivet.
 • 6. Bærekraftig økonomi

  Perioden 2011-2015

  En ambisiøs utbygging av velferdstjenestene i Ålesund har ført til større utgifter enn inntekter i valgperioden 2011-2015. Perioden har også vært preget av vekslende flertall i bystyret i den økonomiske politikken. Den økonomiske ubalansen var ved utgangen av 2014 så stor at Høyre så seg nødt til å være med på å øke eiendomsskatten. Utgiftene ble anslått til å være om lag 120 million kroner større enn inntektene, og halvparten av dette blir dekt inn gjennom den vedtatte økningen i eiendomsskatten. Resten av ubalansen skal dekkes inn ved å redusere utgiftene. Kommende valgperiode vil derfor bli preget av strenge økonomiske prioriteringer for å gjenreise økonomisk handlefrihet og få kommunen ut av ROBEK-lista. 

  Perioden 2015-2019 

  Ålesund høyre arbeider for at resten av den økonomiske omstillingen blir gjort ved tilpasninger av drifta, systematisk forbedringsarbeid med sikte på å jobbe smartere og uten å øke eiendomsskatten ytterligere (satsen skal ikke økes over 2 promille). Den økonomiske utfordringen gjør at en del av gevinstene ved å fornye, forenkle og forbedre må brukes til å gjenopprette balansen mellom utgifter og inntekter. 

  Ålesund Høyre vil:

  • Søke forpliktende politisk samarbeid med sikte på å sikre en ansvarlig økonomisk politikk med balanse mellom inntekter og utgifter.
  • Arbeide for å styrke gjensidig tillit mellom politisk ledelse, administrasjon og ansatte for å skape bedre løsninger og lykkes med nødvendige omstillinger.
  • Gjøre nødvendige prioriteringer mellom alle aktiviteter slik at det er balanse mellom inntekter og utgifter i budsjettet.
  • Legge vekt på rådmannen sitt ansvar og myndighet til å foreslå korrigerende tiltak når forventede utgifter er større enn vedtatt budsjettrammer, og aktivt bidra til å få vedtatt korrigerende tiltak slik at aktiviteten holdes innenfor vedtatte budsjett.
  • Evaluere erfaringene med bestiller- utfører- mottaker-modellen med sikte på å få bedre og raskere håndtering av budsjettavvik.
  • Unngå ytterligere økning i eiendomsskatten og vise tilbakeholdenhet med nye utgifter, gjøre harde prioriteringer og jobbe smartere. Ålesund Høyre ønsker ikke å øke eiendomsskatten ytterligere, og arbeider for at eiendomsskatten på sikt skal avvikles. 

  Ålesund Høyre vil:

  • Redusere enhetskostnadene i kommunale barnehager ned til landsgjennomsnittet ved å etablere en mer effektiv struktur hvor alle kommunale barnehager har minst 4 avdelinger. En slik endring vil også redusere utgiftene til private barnehager tilsvarende.
  • Endre bruken av skolens ressurser. Over 20 % av skolebudsjettene går med til å finansiere spesialundervisning. Høyre vil gjennom målrettet arbeid sørge for at andelen av midler som brukes til spesialundervisning omdisponeres, slik at mer midler i stedet kan brukes på å styrke den tidlige innsats de første årene av skoleløpet.
  • Innføre LEAN som arbeidsmetode i kommunen. LEAN er verdiskapende styring for å kartlegge, vurdere og optimalisere arbeidsprosesser og eliminere ineffektivitet, sløsing og unødig kompleksitet. Med LEAN gjennomføres de riktige tingene på de riktige stedene, til rett tid og i riktig mengde.
  • Gjennomgå kommunens arealutnyttelse for å få en enda bedre utnyttelse av bygnings-massen. Dette vil kunne spare kommunen for kostnader gjennom å redusere kommunens aktivitet på det private leiemarkedet og redusere behovet for å bygge nye kontorlokaler.
  • Avhjemle flere sykehjemsplasser. Statlige støtteordninger medfører at kostnaden per plass i sykehjem er større enn kostnaden per plass i omsorgsbolig med samme omsorgsnivå. Omsorgsboliger gir i tillegg beboeren større råderett over egen bolig.
  • Tilpasse skolekretsgrenser for å avhjelpe arealknapphet i skolen.
  • Se på byggeprosessene og vurdere om totalentrepriser basert på funksjonelle krav til bygninger kan bidra til bedre totaløkonomi i kommunale byggeprosjekt slik at flere får løst sine bygningsmessige behov innenfor begrensede økonomiske rammer.
  • At samlokalisering av omsorgstilbud skal vektlegges ved planlegging av nye boliger for personer med omsorgsbehov for å gi en rasjonell drift av tjenestene til brukerne.
  • Utvikle en mer langsiktig investeringsstrategi, som ser lenger frem enn økonomiplanens 4-år og som synliggjør fremtidig behov, handlingsrom og prioriteringer.
  • Samarbeide med de ansatte og administrasjonen og benytte deres kunnskap og potensialet for å identifisere forbedringstiltak. Ved å ta vare på og stimulere en samarbeidskultur basert på tillit og gjensidig respekt vil Høyre bidra til at gode ideer basert på forandring, fornying og forbedring blir identifisert og satt ut i livet.
 • 7. En fremtidsrettet by i en samlet og skapende region

  Ålesund skal være en fremoverlent og ambisiøs by på vegne av hele Sunnmøre. Vår region skal være et attraktivt sted å investere, arbeide og oppleve. Ålesund sine innbyggere skal møte en effektiv, moderne og imøtekommende kommune. Det skal være enkelt å drive virksomhet, og kommunen skal bidra til samarbeid mellom regionale aktører for å utvikle nye tiltak knyttet til entreprenørskap, innovasjon og regionsmarkedsføring.

  Sunnmøre har et næringsliv i verdensklasse. Men regionen er i en hard kamp om fremtidens arbeidskraft. For å legge forholdene til rette for at næringslivet på Sunnmøre kan vinne denne kampen, må vi satse på å samle regionen i større kommuner, bygge ut viktig infrastruktur og gi næringslivet friheten og rammebetingelsene de trenger. 

  Ålesund har lenge vært en by i vekst og Høyre ønsker enda flere innbyggere velkommen. For å kunne tilby urbane bykvaliteter og skaffe nok arbeidskraft til regionen, må vi legge til rette for en effektiv boligutbygging som gir et differensiert botilbud i Ålesund. Ålesund Høyre vil skape nye muligheter for kultur og næringsvirksomhet i byen. 

  Ålesund Høyre vil:

  • Stimulere til utvikling av kultur og idrett. Vi må utvikle attraktive byrom med næringsliv, handel, service, fritid og kultur i bysentrum og på Moa.
  • Verne om særpreget ved eksisterende jugendstilbebyggelse, nybygg i sentrum skal ha arkitektur og materialvalg av høy kvalitet.
  • Sørge for at private aktører innenfor både handel og kultur får spillerom til å utvikle seg. Det er de som driver butikken og skaper kulturen som best vet hvilke tilbud byen trenger.
  • Etablere lokale trafikksikringstiltak i bydelene og bygge ut gang- og sykkelvei gjennom bypakken.
  • Planavdelingen må styrkes for å få ned saksbehandlingstiden slik at viktige byggeprosjekter kan realiseres raskere. Kommunen skal være en effektiv og løsningsorientert samarbeidspartner.
  • Kommunen må være en aktiv samarbeidsaktør for næringslivet i regionen, det må derfor skapes flere møteplasser mellom kommunen og næringslivet. Politisk ledelse skal være en sentral pådriver for å skape slike møteplasser.
  • Vi må fortsette å si ja til nye, gode byggeprosjekter som bidrar til urbanisering. Det bør bygges mer konsentrert. Ved å tillate flere slike prosjekter sikrer vi boliger i alle prisklasser selv i sentrumsnære områder.
  • Det er viktig å legge til rette for at studentboliger bygges i sentrumsnære strøk.
  • Aktiviteten ved Skutvikterminalen flyttes til Flatholmen for å sikre langsiktige utviklingsmuligheter for havna.
  • Området ved containerhavnen i Skutvika bør benyttes til boligbygging, dette vil gi mange nye sentrumsnære boliger.
  • Bruke ulike former for offentlig-privat-samarbeid.
  • Legge til rette for mer fleksible åpningstider for butikker og jobbe for at Ålesund får status som turistby, slik at de butikkene som ønsker det kan få mulighet til å holde åpent på søndager.
  • At private og ideelle virksomheter skal ha en sentral rolle i å utforme fremtidens tjenestetilbud i Ålesund. 
  • Jobbe for å få realisert nytt Tinghus i Ålesund.
  • Jobbe for et tettere samarbeid med nabokommunene for å utnytte og tilby næringsareal i Ålesund og i nabokommunene på en mer helhetlig måte med et vidt regionsperspektiv. 

  7.1 Universitetsbyen Ålesund 

  Ålesund Høyre vil:

  • Ålesund kommune skal legge til rette for at Campus Ålesund styrkes og videreutvikles.
  • Kommunen skal bygge opp under og sikre at Høgskolen i Ålesund får muligheten til å utvikle seg som et attraktivt utdanningssted og forskningsmiljø, og at kommunen og Høyskolen i lag kan løfte Ålesund til å bli en attraktiv universitetsby ved sammenslåing med NTNU.
 • 8. En aktiv arbeidsgiverpolitikk
  Ålesund kommune skal være en attraktiv arbeidsplass med ansatte som leverer tjenester med høy kvalitet. Ålesund kommune har over 3000 ansatte som er den viktigste ressursen kommunen har for å levere gode tjenester. Ålesund Høyre vil satse på kompetansebygging og sterke fagmiljø. Samtidig som det er viktig å ta i bruk ny teknologi og være omstilingsdyktig for å utvikle gode måter å løse kommunens oppgaver på. 

  Ålesund Høyre vil:

  • Drive en god arbeidsgiverpolitikk som skaper grobunn for høy kompetanse og personlig utvikling for alle ansatte.

  • Satse på dyktige ledere, og gi dem støtte til å utvikle seg og sine ansatte.

  • Ha et inkluderende arbeidsliv og jobbe for at alle ansatte som har behov for tilpasninger på sin arbeidsplass får det.

  • Beholde viktig kompetanse i kommunen gjennom en aktiv seniorpolitikk.

  • Jobbe målrettet med å redusere sykefraværet.

  • Tilby fleksible arbeidstidsordninger og videreføre muligheten for mer fleksible turnusordninger, som for eksempel «Nordsjøturnus» i tett samarbeid med ansatte og tillitsvalgte.

Last ned vårt program her