Vår visjon

Høgre gjer Norge klar for framtida. Verda endrar seg i eit tempo vi aldri før har opplevd. Då er det vårt ansvar å ta vare på velferda for alle.

Våre hovedsaker

Helse og omsorg

Eit vel fungerande lokalsamfunn byggjer på at kvar og ein av oss tek ansvar for sitt eige liv og for sine nærmaste familie. Dei som heilt eller delvis ikkje er i stand til dette, må få tilrettelagt hjelp frå det offentlege. Ei god kommune vert i stor grad målt på korleis den gir bistand og hjelp til den som trenger dette.

Innbyggarmedverking

Giske kommune har hatt ei svært stor utbygging av nye bustadar dei siste åra og det er i stor grad fortetting i bustadområde, spesielt på Valderøya. Dette skaper utfordringar i lokalmiljø og store endringar for dei som bur i disse områda. For å skape ein større medverking i korleis lokalmiljøa skal utformast og utviklast må det gjerast grep for å skape større engasjement og eigarskap til dei planar som skal gjennomførast.

Skule og barnehage

For Giske Høgre er ein god barnehage- og skulepolitikk ein berebjelke i velferdssamfunn som vårt. For alle born og unge skal det vere mogelig å delta aktivt, og til å utvikle sine evner. Born byrjar på barnehage og skulen med stor iver og lærelyst. Giske Høgre ynskjer ein skule som tek vare på denne lærelysta, og tilpassar opplæringa etter den einskilde sine evner og behov.

Tilrettelegging for næring

Giske Høgre vil jobbe for at kommunen profilerer seg slik at den kan tiltrekke seg bedrifter som kan være med å styrke dei etablerte næringsmiljøa og flyplassen som ein viktig motor for etablering av ny verksemd.

Se vår politikk

Giske kommune

Møre og Romsdal

Kontakt

Sven Inge Molnes
Leder
Telefon: 91730167

Odd Harald Karlsen
Fylkessekretær
Telefon: 92803307

Aktuelt

Giske Høgre og sjukeheimsplassar

Takk for tilbakemeldinga Ivar Bjørn Roald, og at du er einig i behovet for fleire sjukeheimsplassar. Tala er henta frå Statistisk...

Sjøfart i stadig endring

I Giske kommune bor det mange familiar med éin eller fleire i arbeid på sjøen. Dei fleste er knytt til fiskeri, men mange óg innanfor...

Kalender

25 sep

Gruppemøte

Sted: Giske rådhus, møterom 3 vest
Dato: 25. sep 2017
Tid: 19:00
21 nov

Årsmøte

Sted: Giske rådhus, kommunestyresal
Dato: 21. nov 2017
Tid: 18:00
Se hele kalenderen

Våre folk