Vår visjon

Høgre gjer Norge klar for framtida. Verda endrar seg i eit tempo vi aldri før har opplevd. Då er det vårt ansvar å ta vare på velferda for alle.

Våre hovedsaker

Helse og omsorg

Eit vel fungerande lokalsamfunn byggjer på at kvar og ein av oss tek ansvar for sitt eige liv og for sine nærmaste familie. Dei som heilt eller delvis ikkje er i stand til dette, må få tilrettelagt hjelp frå det offentlege. Ei god kommune vert i stor grad målt på korleis den gir bistand og hjelp til den som trenger dette.

Innbyggarmedverking

Giske kommune har hatt ei svært stor utbygging av nye bustadar dei siste åra og det er i stor grad fortetting i bustadområde, spesielt på Valderøya. Dette skaper utfordringar i lokalmiljø og store endringar for dei som bur i disse områda. For å skape ein større medverking i korleis lokalmiljøa skal utformast og utviklast må det gjerast grep for å skape større engasjement og eigarskap til dei planar som skal gjennomførast.

Skule og barnehage

For Giske Høgre er ein god barnehage- og skulepolitikk ein berebjelke i velferdssamfunn som vårt. For alle born og unge skal det vere mogelig å delta aktivt, og til å utvikle sine evner. Born byrjar på barnehage og skulen med stor iver og lærelyst. Giske Høgre ynskjer ein skule som tek vare på denne lærelysta, og tilpassar opplæringa etter den einskilde sine evner og behov.

Tilrettelegging for næring

Giske Høgre vil jobbe for at kommunen profilerer seg slik at den kan tiltrekke seg bedrifter som kan være med å styrke dei etablerte næringsmiljøa og flyplassen som ein viktig motor for etablering av ny verksemd.

Se vår politikk

Giske kommune

Møre og Romsdal

Kontakt

Sven Inge Molnes
Leder
Telefon: 91730167

Odd Harald Karlsen
Fylkessekretær
Telefon: +4792803307

Aktuelt

Våre folk