Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.

Se vår politikk

Kunnskap i skolen

Kunnskap er det viktigste i skolen. Et høyt kunnskapsnivå styrker elevenes fremtidsmuligheter, og alle barn i Moldeskolene skal få utviklet sine evner og sitt talent. Høyre mener de tiltakene kommunen setter i verk må være rettet inn mot å heve kunnskapsnivået og kvaliteten i Moldeskolene.

Bedre barnehager

Molde kommune skal sørge for at alle foreldre som ønsker det, har mulighet til å benytte barnehage til sine barn. Det skal være variasjon og valgfrihet i tilbudet.

Kvalitet og verdighet i omsorgen

Molde Høyres mål i eldre-, helse- og sosialpolitikken er å gi trygghet, verdighet og valgfrihet for alle. Våre eldre er gamle nok til å bestemme selv, og Molde Høyre vil legge til rette for større valgfrihet og mangfold i tilbudene slik at den pleietrengende skal få mer reell innflytelse over hvordan pleien skal ytes og av hvem.

Kultur, fritid og idrett

Kultur, fysisk aktivitet, friluftsliv og frivillig engasjement utfordrer, stimulerer, underholder og utvikler oss hele livet. Disse aktivitetene gir opplevelser og mening i hverdagen og legger grunnlag for utvikling og læring. Dette er også aktive folkehelsetiltak for alle, i alle aldre og uavhengig av kulturell bakgrunn.

Torgeir Dahl - Ordførerkandidat, Molde

Torgeir Dahl

Ordførerkandidat, Molde

Kontakt

Molde Høyre

Inger Lise Trønningsdal

Leder
Telefon 90052902

Odd Harald Karlsen

Fylkessekretær
Telefon 92803307

Våre folk