Aktivt arbeid mot ledighet

Trønder-Avisa skriver på lederplass 31.mars at Regjeringen opptrer passivt i møte med økende ledighet. Det er en urimelig og lite treffende virkelighetsbeskrivelse.

Mange næringer og enkeltbedrifter er nå inne i en periode med store og krevende omstillingskrav. Spesielt hardt rammer dette olje- og gassnæringen og verftsindustrien som følge av nedgangen i oljeprisen. Familier og enkeltmennesker er utsatt for stor grad av usikkerhet for egen jobb og økonomi. Jeg kan forsikre at Regjeringen tar disse utfordringene på største alvor.

 Regjeringen har som en av sine fremste ambisjoner å sikre høy sysselsetting og lav ledighet. Som en del av budsjettforslaget for 2016 la Regjeringen derfor fram en tiltakspakke for økt sysselsetting på i alt 4 mrd. kroner.  Hovedinnretningen av tiltakspakken er målrettet tiltak for økt aktivitet og flere arbeidsplasser.  Det ble foreslått en rekke tiltak innenfor vedlikehold og bygg, samt innovasjon og næring. I tillegg ble det foreslått flere tiltaksplasser.

 Videre inneholder budsjettet for 2016 en massiv satsing på vei og bane, forskning og utdanning. Det skaper både aktivitet og arbeidsplasser, og legger til rette for den langsiktige omstillingen som Norge må gjennom.

 Midlene i tiltakspakken er bevilget fra januar 2016. For en rekke av tiltakene brukes nå gjeldende rammeavtaler, oppdrag lyses ut i tråd med anbudsreglene eller tiltakene er under prosjektering og planlegging.

 Dette gjelder for eksempel økt vedlikehold av veg og bane på 770 mill. kr. Det vil gi utbedring av vei, økt asfaltering og fornying av jernbane, tiltak som vil merkes også i Trøndelag. I sum vil en sterk satsing på investeringer i infrastruktur flere steder i landet redusere næringslivets transportkostnader.

 Videre er 100 mill. kroner bevilget til oppgradering av forskningsfartøy og 300 mill. kroner til vedlikehold av Sjøforsvarets fartøy. Dette er avhengig av anbudsprosesser, men gir muligheter for maritim verftsindustri også i vår region.

I tiltakspakken er det satt av 589 mill. kroner til tiltaksplasser for ledige. Midler til plassene fordeles  geografisk etter regionenes behov for arbeidsrettet bistand.

Av 700 mill. kroner til bygg og vedlikehold, gjelder en stor andel mottaksplasser for asylsøkere. Hvor i landet disse mottakene vil bli plassert er ikke avklart, og vil blant annet avhenge av UDIs anbudsprosesser.

Det er også bevilget 350 mill. kroner til forskning og innovasjon. Ledig kapasitet og høy, relevant kompetanse gjør at Trøndelag vil være godt rustet til å vinne konkurransen om disse midlene.

 I tillegg vil jeg understreke betydningen av at Regjeringen har fremmet en skattereform som vil bidra til et bedre skattesystem og lavere skatter. Redusert selskapsskatt vil fremme investeringer i norsk næringsliv og legge grunnlaget for økt sysselsetting.

  Regjeringen følger utviklingen tett, og vurderer løpende ytterligere tiltak for å møte ledighetsutfordringene.