-De gode nyhetene for Nord-Trøndelag står i kø

- Vi ser en offensiv regjering, som nok engang leverer på viktige områder for oss i Nord-Trøndelag. En regjering som gjør det lettere å skape arbeidsplasser i distriktene, muligheten til å ha det trygt uansett hvor man bor og som styrker velferden vår.

Det er stortingsrepresentant Elin Agdesteins første reaksjon på regjeringens budsjettforslag.

- Regjeringen viderefører den storstilte satsingen på vei og jernbane. Dette har kommet oss til gode også tidligere. Vi skal ikke glemme at tre av oppstartsprosjektene til Nye Veier ligger i Trøndelag og vil bety mye for oss alle. For vår del er vi i mellom en del prosjekter nå, men midtrekkverk Vassmarka-Ronglan blir videreført i 2017 og vi vet hvor utrolig viktig dette er for trafikksikkerheten og muligheten til å ferdes trygt på veiene våre. E6 er ryggraden gjennom landet og vår hovedferdselsåre. Den må være trygg og ha god kapasitet – der har denne regjeringen levert langt over hva tidligere regjeringer har gjort, ved at samferdselsbudsjettet er økt med nesten 50 %. 

I tillegg tar vi et kjempeskritt med elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen og det blir avsatt midler til Hell-Værnes med ny sporplan og dobbeltspor på ny bro over Stjørdalselva.

Langs E14 blir det utbedringer av Forra bru og Renå bru i Stjørdal og Meråker kommuner.

Planleggingsprosjektene for Åsen-Steinkjer og E6 Grong-Nordland grense får bevilgninger.

I Steinkjer etableres en av fem nasjonale beredskapsterminaler for å bedre vilkårene for godstransport på bane. Vi vil få se en prioritering av flom- og rassikring i Nord-Trøndelag i 2017. Vi vet at mennesker både bor og reiser i områder hvor de føler seg utrygge, så dette blir et viktig arbeid.

Agdestein er også glad for realiseringen av Saemien Sijte. -Et nytt sørsamisk museum- og kultursenter er viktig for både identiteten til sørsamene, men også for alle oss andre som bør ha kunnskap om både nær og fjern historie. Det blir avsatt seks millioner kroner til planlegging i 2017.

Også Namsos kan glede seg. Det blir gitt investeringstilskudd på 3,8 millioner kroner til nytt besøksbygg for Museum Midt ved anlegget Spillum Dampsaga og Høvleri i Namsos.

-Det blir avsatt 16,5 millioner til Kråkøy fiskerihavnanlegg i Vikna. At vi sikrer infrastrukturen for denne næringen vil være et viktig bidrag til videre vekst, sier Agdestein som tror at utbygging av en bedre havneinfrastruktur vil føre med gods fra vei til sjø og færre vogntog på veiene.

Selv sitter Agdestein i utenriks- og forsvarskomiteen. Hun er fornøyd med alt Forsvaret blir tilgodesett med i Trøndelag. -Vi har fått tilført mange viktige oppgaver for fremtiden og oppbyggingen er allerede i gang for full fart. Bare i 2017 blir det brukt 20 millioner på prosjekter. Byggingen av verksted på Frigård fortsetter, Ørland bygges videre ut for å ta imot kampfly og Forsvaret vil starte etableringen av flere kapasiteter på Værnes.

Regjeringen har også varslet en historisk satsing på tidlig innsats i barneskolen. Over ti millioner kroner ekstra gis til kommunene i Nord-Trøndelag for at barna skal få lære mer på skolen. Akutten i Nord-Trøndelag får ytterligere 900 000,-. Et prosjekt i regi av Bufetat som blant annet har opprettet et felles døgnbasert akuttilbud innen barne- og ungdomspsykiatrien.

I tillegg vil fylket nyte godt av midler til en rekke områder som er viktige for distriktet og ikke minst Nord-Trøndelag. Det blir en ytterligere styrking av næringsrettet forskning og innovasjon. Siden regjeringen tok over i 2013 er dette økt med 2,8 milliarder. 1,1 milliarder av dette er ordninger som blant annet nordtrønderske bedrifter kan søke om. Det settes av over 93 millioner kroner i en pott som kan søkes på for bredbåndsutbygging i områder hvor det ikke er lønnsomt å bygge ut. Det er nok et eksempel på at regjeringen legger forutsetningene på plass for distriktsarbeidsplasser.

Nord Universitet vil få 2 millioner kroner til nye rekrutteringsstillinger i 2017 og Nord-Trøndelag er et av fire fylker som får tildelt 45,2 millioner kroner til en utvidet TT-ordning for rullestolbrukere.