Et vekstkraftig NTE i folkets eie

Uttalelse fra Nord-Trøndelag Høyres Årsmøte 2016
Avtalen mellom Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner tar sikte på en sammenslåing den 1. januar 2018. I april 2016 vil Nord-Trøndelag fylkesting også beslutte hvordan eierskapet i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) for fremtiden skal fordeles mellom de nordtrønderske kommunene.

Etter fylkestingets etablering av NTE og utbyggingen i Follafoss i 1919, overtok NTE både kommunale kraftverk og private kraftlag i hele Nord-Trøndelag, og skaffet seg gradvis kontroll over det meste av kraftproduksjonen i fylket. NTE er et av landets største aktører innen kraftproduksjon, kraftleveranse og nettdrift. Bredbånd blir en stadig viktigere del av NTEs virksomhet.

NTE er bygd opp av de nordtrønderske strømkundene. Før liberaliseringen av kraftmarkedet i 1992 var ikke nordtrønderne bare bundet til NTE som kraftleverandør, men måtte tidvis også betale overpris, for å finansiere kraftutbygging. Godene av nordtrøndernes bidrag må tilfalle nordtrønderne alene, også etter en samling av Trøndelagsfylkene.

Fylkeskommunen har forvaltet energiressursene på vegne av nordtrønderne som likeverdige medborgere i fylket. Likeverdige medborgere har kunnet påvirke eierstyringen gjennom stemmeseddelen ved fylkestingsvalg. Det er ikke kommunene i seg selv, men borgerne, som fortsatt skal være de virkelige eierne. Kun ved å fordele aksjene i NTE etter kommunenes folketall, kan nordtrønderne prinsipielt behandles som likeverdige medborgere.

De kommunene som i dag er vertskap for NTEs kraftverk, har store skatteinntekter fra NTE. Dette omfatter bl. a. grunnrentebeskatning, konsesjonsinntekter, eiendomsskatt, hjemfallsinntekter og naturressursskatt. Alle inntekter fra eiendomsskatt og konsesjonsinntekter får kommunene beholde uten trekk i overføringene fra staten. Naturressursskatten regnes som skatt på inntekt og formue, og omfattes derfor av inntektsutjevningen i overføringene fra staten.  Dette er inntekter som kommunene får, uansett hvem som eier kraftverkene.

Det har vært overveid å organisere det kommunale eierskapet i et nytt, mellomliggende eierselskap, som blir eneeier i konsernets morselskap, NTE Holding. Etter den første høringsrunden er det ingen konsensus mellom kommunene om et mellomliggende eierselskap. Etter Nord-Trøndelag Høyres mening kan NTEs behov for samordnede signaler fra eierne bli godt nok ivaretatt gjennom generalforsamlingen og aksjelovens bestemmelser.

Nord-Trøndelag Høyre anmoder fylkestingsgruppen om å legge følgende til grunn ved behandlingen av eierskapet til NTE:


  • Ønsker å prioritere folketall når vi skal fordele
  • Anbefale kommunene å utøve eierstyring gjennom konsernets morselskap, ikke gjennom et mellomliggende eierselskap.
  • Ilegge kommunene som nye eiere av NTE færrest mulig begrensninger.
Enstemmig vedtatt på Nord-Trøndelag Høyres fylkesårsmøte, 6. mars 2016