Flere får barnehageplass

I disse dager har over 42.000 norske ettåringer sin aller første dag i barnehagen. Nytt av året er at retten til barnehageplass nå er utvidet til også å gjelde barn født i september og oktober. Denne utvidelsen kom til etter en enighet mellom samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.
For mange barnefamilier er det svært gode nyheter at enda flere barn nå får tilbud om barnehageplass. Alle barn som fyller ett år i perioden 1. september til 31. oktober, har nå rett på barnehageplass innen utgangen av den måneden de er født i. Barn som fyller ett år innen utgangen av august, har som tidligere rett til plass i løpet av august. Det betyr at om lag 240 flere barn i Nord-Trøndelag får tilbud om plass i år sammenlignet med fjoråret.

Barnehagepolitikken har så langt i hovedsak handlet om å skaffe barnehageplass til alle. Nå må vi intensivere arbeidet for å sikre innholdet i barnehagene, at tilbudet skal være av høy kvalitet. Som forelder skal du kunne føle deg trygg på at barnet ditt blir tatt godt vare på og får utvikle seg gjennom pedagogisk tilrettelagte aktiviteter, læring, lek og trygge opplevelser.

Regjeringen satser derfor mye på etter- og videreutdanning for alle yrkesgrupper i barnehagene. Foreldre spiller også en viktig rolle gjennom å stille krav til kvaliteten på barnehagetilbudet. Et nyttig hjelpemiddel er nettstedet Barnehagefakta.no, der du finner oversikt over blant annet bemanning og utdanningsnivå hos de ansatte i alle landets barnehager.

Gratis kjernetid for treåringer
I august i fjor ble det innført gratis kjernetid i barnehage for alle fire- og femåringer fra familier med lav inntekt. Fra 1. august i år utvides ordningen med gratis kjernetid i barnehagen slik at også treåringer fra familier med lav inntekt får rett til gratis barnehage 20 timer i uken. Inntektsgrensen for å kunne bli med i denne ordningen i barnehageåret 2016/2017 er satt til 417.000 kroner for hele husholdningen.For Nord-Trøndelag betyr det at 230 treåringer nå får rett til gratis kjernetid. Tidligere forsøk med gratis kjernetid viser også at det har positiv effekt på skoleresultatene til barn med innvandrerbakgrunn, og bidrar også til god integrering ved at flere innvandrere benytter seg av barnehagetilbudet.

Regjeringen har også lagt til rette for at 2- og 3-åringer i asylmottak som er innvilget opphold, skal få tilbud om gratis kjernetid i barnehage slik at de lærer norsk raskere og får en god start i et nytt land.

Vi i Høyre er overbevist om at barnehagene og skolene er blant de viktigste arenaene vi har for å lykkes med integrering. Vi vet at mange barn begynner på skolen uten å kunne norsk godt nok. Vi vet også at for noen foreldre er prisen en grunn til at de velger ikke å ha barna sine i barnehagen.

Tilgjengelighet til gode barnehager bidrar til å gi barn en god start på livet. Ved å utvide ordningen og innføre gratis kjernetid for flere, gir vi de barna som kanskje trenger det mest muligheten til å gå i barnehage tidlig. Barn og unges oppvekstsvilkår er og vil være blant de viktigste prioriteringene for Høyre.