Fremtidens forsvar - Norges sikkerhet først

Resolusjon 2 - Nord-Trøndelag Høyres Årsmøte 2016
Nord Trøndelag Høyre erkjenner at vi står foran et avgjørende veivalg for hva slags forsvar vi skal ha i Norge i fremtiden. Vi vil at Norge skal ha et sterkt forsvar som kan håndtere skiftende utfordringer i det enhver tid gjeldende trusselbildet, herunder ivaretakelse av totalforsvarskonseptet. 

Den sikkerhetspolitiske situasjonen for Norge har endret seg betydelig. Vi befinner oss i dag i en komplisert og uforutsigbart trussel- og risikovirkelighet. Dette ble nylig bekreftet både i trusselvurderingen fra PST og Etterretningssjefens årlige rapport. Den sikkerhetspolitiske situasjonen preges av økt uforutsigbarhet og usikkerhet knyttet til våre nærområder. Men vi ser også betydelig utenlandsk etterretningsaktivitet rettet mot vitale samfunnsinstitusjoner og næringsliv av vesentlig betydningen for verdiskapningen i Trøndelag.

I øst fører Russland en mer aggressiv utenrikspolitikk og har utviklet en betydelig økt militær evne, og med vilje til å bryte folkeretten og bruke militær makt for å fremme sine interesser. Videre representerer utviklingen i Midtøsten en humanitær katastrofe med sikkerhets- og forsvarspolitiske implikasjoner. Aktørbildet i konflikten er uoversiktlig med geopolitiske konsekvenser og terrortrusselen kjenner ikke lenger noen grenser.

Nord Trøndelag Høyre setter Norges sikkerhet først og forventer en vedvarende økt vilje til å satse på Forsvaret gjennom økte, stabile og forutsigbare rammevilkår, kombinert med en vilje til stadig fornyelse, høyt investeringsnivå og fortsatt effektivisering internt i sektoren. 

Nord Trøndelag Høyre mener vi må ruste Norge for fremtiden og prioritere forsvarets operative evne, slik at vi blir i stand til å håndtere det uforutsigbare og møte raske endringer i trusselbildet. Dette innebærer et moderne og godt utrustet forsvar, og fortsette styrkingen av forsvarets stilling i Trøndelag. 

Forsvaret i Trøndelag har en viktig rolle siden vi har både kampflybase, HV og forhåndslagre flere steder i regionen. Nord Trøndelag Høyre vil at vår politikk skal bygge på de grunnleggende verdier vi deler med våre allierte i NATO. Det nye trusselbildet minner oss om hvor viktig det er å styrke NATO-samarbeidet og vårt eget forsvar. NATO-solidariteten og forpliktelsene er helt avgjørende forutsetninger for Norges sikkerhet. Vi mener at forsvar av landet er en av statens kjerneoppgaver, som må prioriteres høyt, også i krevende økonomiske tider. Forsvaret må kunne levere på troverdighet og virke tilstrekkelig avskrekkende for å kunne forsvare norsk og alliert territorium. 

Nord Trøndelag Høyre vil derfor: 

  • Fortsette den årlige styrkingen av forsvarsbudsjettene som regjeringen har påbegynt. Dette er helt nødvendig, fordi Forsvaret har vært underfinansiert gjennom mange år.
  • Øke budsjettrammen i den neste langtidsplanperioden betydelig utover Forsvarssjefens budsjettramme i forsvarssjefens fagmilitære råd 
  • Sørge for tilstrekkelige økonomiske vilkår for trening, vedlikehold, oppgradering og rekruttering av egnet og motivert personell. Sjøheimevernet må opprettholdes og HV ikke svekkes, for å kunne sikre og beskytte objekter av nasjonal betydning i Trøndelag. 
  • Sikre en årlig jevn vekst av forsvarsbudsjettet og ha 1,8% av BNP i 2020 som delmål. 
  • At Norge skal nå den vedtatte NATO-ambisjonen om et forsvarsbudsjett på to prosent av BNP innen 2024 og samtidig opprettholde minst 20 prosent investeringsandel.
  • At dette skal innbefatte en fornyelse av Ubåtvåpenet med nye fartøyer, og Orion overvåkingsfly.
  • Videreføre utbyggingen av Ørland kampflybase og innfasing av nye kampfly i henhold til vedtatt plan.
  • Styrke Hærens kampkraft gjennom flere operative enheter


Enstemmig vedtatt på Nord-Trøndelag Høyres fylkesårsmøte, 6. mars 2016