Hijabforbud i grunnskolen

Resolusjon 4 - Nord-Trøndelag Høyres Årsmøte 2016
Nord-Trøndelag Høyre vil at barn i grunnskolen skal skjermes fra å bruke hijab. Barnehijab som brukes i den hensikt å dekke til et barns seksualitet, er et tegn på alvorlige begrensninger i barn- og unges frihet. Dette er begrensninger som gjør at barna ikke får ta del i de rettigheter som vårt samfunn hegner om. Individuelle rettigheter som likestilling og menneskerettigheter skal gjelde for alle barn i våre skoler.

Parallelt må skolens arbeid med alvorlige begrensninger i barn og unges frihet styrkes, gjennom en økt satsning på flere minoritetsrådgivere. Det må også satses på dialog og kursvirksomhet om likestilling for innvandrerforeldre, gjennom å opprette flere lavterskeltilbud i Nord-Trøndelag, lignende som Flerkulturelt informasjons- og dialogsenter i Trondheim (FIDS), hvor kulturkonflikter kan løftes fram i samtaler og diskusjon. Videre må etater som arbeider med innvandrerfamilier kurses i kulturforståelse og kulturkonflikter.

Tvangsekteskap og alvorlige begrensninger i barn og unges frihet er et økende problem ifølge tall fra IMDI. De som arbeider tett på personer som står i faresonen for tvangsekteskap og alvorlige begrensninger i friheten, mottok 750 henvendelser i 2014, noe som var en økning fra tidligere år. Blant disse er også henvendelser fra unge kvinner som opplever et press fra familien om å bruke hijab. IMDI kartlegger hvert år hvor mange saker minoritetsrådgivere, integreringsrådgivere og kompetanseteamet har jobbet med.

Familiene dette dreier seg om kommer fra kulturer som er svært ulike de norske. Modellene for hvordan samfunnet er organisert og hvordan mennesker og kjønn fungerer sammen, er annerledes. Mange unge med minoritetsbakgrunn vokser opp i familier med et tydelig kjønns- og aldershierarki. Dette betyr at den rådende ideologien er basert på en autoritær livsstil, hvor foreldre er sterke autoritetsfigurer. Dette kan føre til at unge, særlig jenter, ikke er i stand til å motsi sine foreldre. Frykt for represalier, overdreven respekt og manglende «evner» til dialog og forhandling med foreldrene, kan ligge til grunn for at barn og unge opplever ekstrem kontroll.

Denne  oppdragelsesmodellen er ofte kjennetegnet ved at ungdommen:
 • ikke kan velge ektefelle selv
 • kan velge blant et begrenset utvalg, men en etnisk nordmann er utelukket
 • ikke fritt kan velge utdannelse
 • gjerne får følge av familiemedlemmer til og fra daglige gjøremål
 • er begrenset med tanke på omgang med venner fra skolemiljøet
 • kan møte krav om bruk av hodeplagg
 • kan møte krav fra foreldrene om hvilke klær hun/han skal ha på.
 • kan møte forventninger om å forholde seg til religionen
 • opplever «mas» fra foreldre og familie om ulike krav

Dette står i sterk kontrast til det moderne norske samfunnet som vektlegger individuelle rettigheter, selvstendighet og selvrealisering i barneoppdragelsen. Det legges vekt på å se verden fra barnets perspektiv og gjennom barnekonvensjonen og annet lovverk gis barnet rett til å bli hørt og å delta.

Innvandrerbarn må få oppleve at disse verdiene også gjelder for dem. Likestilling og menneskerettigheter skal også være deres samtidig som at deres rett til å bevare religion, kultur og identitet tas vare på.


Nord-Trøndelag Høyre vil:
 • at barn i grunnskolen skal skjermes fra bruk av hijab ved å forby bruken av hijab i skoletiden.
 • styrke arbeidet i skolen, mot alvorlige begrensninger i barn og unges frihet gjennom å satse på flere minoritetsrådgivere.
 • styrke dialogarbeid og kursing av innvandrerforeldre i likestilling gjennom å opprette senter som Flerkulturelt informasjons- og dialogsenter (FIDS).
 • gi Nav, politi, skole, fastleger og barnevern et kompetanseløft om alvorlige begrensninger i unges frihet og hvordan forebygge dette.

Vedtatt på Nord-Trøndelag Høyres fylkesårsmøte, 6. mars 2016