Høyre i front for bioøkonomien

Resolusjon 3 - Nord-Trøndelag Høyres Årsmøte 2016
Velferden i Trøndelag er avhengig av verdiskaping. Vi må skape verdier og arbeidsplasser for å sikre utvikling av samfunnet og muligheter for enkeltmennesker i hele Trøndelag. Det offentlige kan gjøre mye for å legge til rette for vekst, men ingenting kan erstatte drivkraften til enkeltmennesker som tør og vil satse på å skape sin egen arbeidsplass. 

Trøndelag har en rekke naturgitte forutsetninger for å skape vekst og muligheter for enkeltmennesker, fra kyst til fjell ligger enorme resurser som kan bidra til verdiskaping. Samtidig må vi erkjenne at en av våre hovedutfordringer i store deler av Trøndelag er å etablere arbeidsplasser, spesielt i privat sektor. Nord Trøndelag Høyre ser mange muligheter for Trøndelag, og resursene som vi har i skog og utmark gir oss et fortrinn, ikke minst i det grønne skiftet.

Ifølge rapporten skog 22 kan verdiskapingen i skogsektoren firedobles fra dagens nivå.  For å utløse dette potensialet er det helt nødvendig med endringer i rammebetingelser, holdninger og ambisjon for at skogen skal bli noe mer enn råvareleverandør og tilleggsnæring.
Vi trenger risikokapital og et sterkt privat eierskap i skogbruket. Vi trenger de uredde og nytenkende entreprenørene kombinert med eiere som vet at penger de satser forblir deres egne både ved suksess og fiasko. Den private eiendomsretten må ligge som en trygg bærebjelke for alle som vil investere.

I skog 22 foreslår skognæringen selv tiltak innen veg, skatt og eiendomsstruktur for å styrke konkurranseevnen. Regjeringen har gjennomført en rekke tiltak innen nettopp disse områdene. Det er viktig at disse satsingene videreføres. I tillegg må konsesjonsloven fjernes. Dette vil styrke privat eiendomsrett og bidra til en bedre eiendomsstruktur i skogbruket som er viktig for å utnytte potensialet.  

Nord Trøndelag Høyre ønsker å utvikle et kompetansemiljø for å utvikle kunnskap om bioøkonomi. Her har vi forutsetninger for å skape et ledende miljø inn i fremtidens næringer. Det må knyttes bånd og utvikles kompetanse mellom forskningsmiljø og videregående- og høgskolemiljø. Trøndelag som helhet er et stort jord og skogbruksfylke - og med et betydelig miljø innen bioteknologi - har Trøndelag alle muligheter til å utvikle og styrke fokuset på bioøkonomien og det grønne skiftet.

Nord-Trøndelag Høyre vil: 
  • Opprette et kompetansesenter for Bioøkonomi i forbindelse med planlagt kompetansesenter for landbruk Nord-Trøndelag. 
  • Jobbe for bedre insentiver som bidrar til at flere innovatører ønsker å jobbe opp i mot skogsektoren med fokus på Bioøkonomi. 
  • Videreføre klimaskogsatsingen i Nord-Trøndelag

Enstemmig vedtatt på Nord-Trøndelag Høyres fylkesårsmøte, 6. mars 2016