Krisemaksimering fra Ap

Norge er i en krevende økonomisk situasjon, først og fremst som følge av kraftig fall i oljeprisen. Sør- og Vestlandet er hardest rammet. Situasjonen vi opplever er en krise for menneskene som mister jobben, for familiene og for bedriftene som må si opp folk.

I en patospreget kronikk i Trønder-Avisa 2.august, forsøker partisekretær i AP Kjersti Stenseng å utnytte denne vanskelige situasjonen til å skape et inntrykk av en generell ledighetskrise samtidig som hun anklager regjeringen for passivitet. Jeg blir provosert når Arbeiderpartiet prøver å fremstille det som om de har monopol på å bry seg. Det finnes heller ingen enkle politiske grep for å skape nye jobber, slik AP gir inntrykk av.

Å sikre arbeidsplassene er jobb nr 1 for regjeringen. Derfor har regjeringen fulgt opp anbefalingene fra fagøkonomene, og ført en godt tilpasset finans- og pengepolitikk. Det er bevilget fem milliarder kroner til en målrettet tiltakspakke for de områdene av landet som har fått merke konsekvensene av fallet i oljesektoren mest. Skoler og sykehjem pusses opp, bygging av veier og jernbane fremskyndes.

Regjeringens økonomiske politikk virker og bidrar til at personer som ellers ville vært ledige, nå er i arbeid. Samtidig har en lav kronekurs og moderate lønnsoppgjør bidratt til å styrke andre sektorer i norsk økonomi.

De ferskeste NAV-tallene viser at 3,2 prosent er helt ledige. I Rogaland, hvor situasjonen er mest krevende, er tallet 4,6 prosent.

En del Arbeiderpartipolitikere bruker nå krisebegrepet ukritisk. Jeg tror det offentlige ordskiftet er tjent med å nyanseres, slik at realitetene kommer bedre frem. Bildet er nemlig ikke helsvart, tvert om.

Ifølge NAV-tallene er en todelt utvikling i arbeidsledigheten i Norge. I 12 av 19 fylker går ledigheten tilbake, Det gjelder blant annet her i Trøndelag, Innlandet og Nord-Norge. Situasjonen ser ut til å stabilisere seg på Sør- og Vestlandet. Regjeringen følger utviklingen i økonomien og arbeidsmarkedet tett, og skulle situasjonen forverre seg skal ingen være i tvil om at den vil bli møtt den med ytterligere tiltak for å sikre arbeidsplassene.

Bare denne uken har det kommet nye tall som gir grunnlag for fornyet optimisme. Industrimålingen er den beste siden mars 2012 og turistnæringen går mot et nytt rekordår. Oljeprisen er på vei opp. Dette er positive signaler som Arbeiderpartiet helst vil overse. De forsøker i stedet å svartmale situasjonen. Det er ikke godt lederskap å krisemaksimere, og det bør AP slutte med.

Der finanskrisen var en kortsiktig finansiell utfordring, står Norge nå overfor mer fundamentale utfordringer. Vi skal bygge nye næringer for fremtiden, møte eldrebølgen og digitaliseringen, og dette skal gjøres innenfor rammen av et lavutslippssamfunn.

Derfor gjennomfører regjeringen en rekke tiltak og reformer som øker samfunnets langsiktige evne til verdiskaping. Siden regjeringsskiftet har andelen oljepenger som går til samferdsel, forskning, utdanning og reduksjoner i skattebyrden blitt om lag doblet. Sentralt står skattereformen, som Arbeiderpartiet har vært med på, men som Stenseng åpenbart ikke mener bidrar til flere arbeidsplasser.

For Høyre er det en viktig rettesnor at vi må skape før vi kan dele. Derfor må vi skape mer, ikke skatte mer skal vi sikre fremtidens velferd. De nye jobbene skal først og fremst skapes i det private næringslivet, ikke i offentlig sektor. Det skal skje i industrien og i små og mellomstore familieeide bedrifter. Da trenger vi en skattepolitikk som gir næringslivet økt omstillingsevne og konkurransekraft og som setter bedriftene i stand til å ansette flere.

Norge er fortsatt et land med små forskjeller, høy velstand og et sterkt næringsliv. Slik ønsker Høyre at det fortsatt skal være, gjennom å føre en politikk som leder oss gjennom krevende tider og trygger Norge for fremtiden.