silje
Varaordfører i Verdal, Silje Sjøvold (H), hadde følgende kronikk på trykk i Avisa Innherred 01. mars

Omstilling for fornyet kraft i helse og omsorg

Store helse- og omsorgsoppgaver skal løses i Verdal kommune i årene framover. Med endringer i befolkningens alderssammensetning, mer komplekse omsorgsbehov og innbyggernes krav til kvalitet, må Verdal kommune tenke nytt rundt organiseringen av framtidas omsorgstjenester.
Morgendagens utfordringer kan ikke møtes med gårsdagens organisering. Verken kvaliteten eller ressursene vil da strekke til. Verdal kommune er blant de kommunene i Nord-Trøndelag som bruker mest ressurser på helse og omsorg, uten at vi nødvendigvis har et tilbud som favner flere, eller som er bedre enn i sammenlignbare kommuner. I en periode fram mot 2020 må Verdal kommune derfor evne å vri ressursbruken i helse- og omsorgssektoren for å kunne møte hver enkelt innbyggers behov, ung som gammel. Fra år 2022 vil antallet eldre over 80 stige betraktelig i Verdal kommune, sammenlignet med dagens situasjon. Dette gir et tidsvindu som gjør omstilling fullt mulig, men dette krever både vilje og samarbeid.

Mange kommuner henger enda igjen i tradisjonen der kongstanken er at en sykehjemsplass gir det ultimate omsorgstilbud. Forskere og helsemyndigheter har imidlertid siden årtusenskiftet anbefalt en sammenhengende trapp av tjenester, en omsorgstrapp, med fire trinn: Hjemmetjenester, omsorgsboliger med hjemmetjenester, omsorgsboliger med heldøgnsbemanning og sykehjem.

Etter budsjettvedtaket i desember 2015, er Verdal kommune er godt i gang med å komplettere denne omsorgstrappen. Med den omleggingen vi nå er i gang med, vil Verdal kommune styrke det nest høyeste trinnet i omsorgstrappen, nemlig omsorgsboliger med heldøgnsbemanning, samtidig som sykehjemmene skal tilrettelegges for å være rene behandlingsinstitusjoner. Et sykehjem er et sted for behandling av sykdom – en bemannet omsorgsbolig er et sted å bo. Dette fører til et mer mangfoldig tilbud som i større grad møter den enkeltes behov enn i dag. 

Verdal kommune må håndtere mer komplekse sykdomsbilder enn før, både som følge av den medisinske utviklingen og oppgaveforskyvningen mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Derfor stilles det høyere krav til faglighet ved sykehjemmene enn før. Sykehjemmet skal nå være en høykompetent behandlingsinstitusjon som skal stå klar for alle, uavhengig av alder, diagnose eller funksjonsnedsettelse. Sykehjemmet skal ikke være et sted hvor man bor over lengre tid, men et sted for behandling, korttidsplasser og akuttplasser. 

Morgendagens omsorgstilbud må legge til rette for aktivitet fremfor passivitet. God helse og livskvalitet handler ikke nødvendigvis om fravær av sykdom, men om mestring av hverdagen og egne helseutfordringer. Mange ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Det er derfor en del av kommunens strategi at flere skal kunne gjøre nettopp det, og leve aktive og selvstendige liv, med individuelt tilpassede tjenester, trygghet og verdighet.

Denne måten å organisere helse- og omsorgstjenestene på, er ikke ny. Verdal kommune ligger midt i løypa. Hurum i Buskerud var først ute i Norge med å utvikle omsorgstrappen tidlig på 1990-tallet. Stjørdal har gjort tilsvarende grep for lenge siden, mens Levanger, Steinkjer, Inderøy og Melhus er godt i gang med samme omlegging. Stjørdal kommune har omtrent 8000 flere innbyggere enn Verdal, og har 55 sykehjemsplasser, mens Verdal til sammenligning har hele 113. Nå skal vi ned på 89 sykehjemsplasser, og heller investere 110 millioner kroner i 55 nye omsorgsboliger, avhengig av hvilken dekningsgrad vi ønsker. Dette er ingen nedskjæring, men en investering for bedre og mer bærekraftige helse- og omsorgstjenester. 

Endringen i ressursbruken i hjemmetjenestene er heller ingen nedskjæring. Hjemmetjenestene kan også finne nye og bedre løsninger for å levere gode tjenester over tid. Omstilling betyr ikke nødvendigvis at noen skal behøve å løpe fortere. Innføring av multidose er et eksempel på et omstillingstiltak som nå innføres i hjemmetjenesten. Multidose er en bedre måte å styre medikamenter på. Slike tiltak gjør at de ansatte kan bruke mer tid på brukerrettet aktivitet.
 
Endringer kan være krevende for mange. Det har jeg full forståelse for. Som varaordfører er det imidlertid viktig for meg å være tydelig på følgende:

  • Ingen ansatte skal miste jobben.
  • Alle som blir berørt, skal høres.
  • Ingen skal få et annet omsorgstilbud enn det de har i dag. De som i dag bor på sykehjem, skal  fortsatt bo på sykehjem.
  • Lover og forskrifter gjelder fortsatt. Hvis du har rett på hjelp og støtte gjennom vedtak, så skal du få det omsorgstilbudet du har krav på.
Administrativt velger Verdal kommune nå å bruke mye tid på å lytte til alle som er berørt, og informere bredt om denne omstillingen. Tillitsvalgte og ansatte involveres i alle utviklings- og endringsprosesser. Det er også gjennomført samtaler med beboere på Ørmelen bo- og helsetun og pårørende enkeltvis. Dette for at alle skal være sikre på at de er trygge, og for at alle skal få svar på alle spørsmål de måtte ha.

Med den behovsrettede omstillingen i helse- og omsorgssektoren som nå gjennomføres i Verdal kommune sørger vi for å ruste tjenestetilbudet for å møte innbyggernes krav til kvalitet og kapasitet – også i fremtiden. 

Silje Heggdal Sjøvold
Varaordfører (H)
Verdal kommune