Skatt, eierskap og byråkrati

Resolusjon 5 - Nord-Trøndelag Høyres Årsmøte 2016
Nord-Trøndelag Høyre er opptatt av å oppfylle valgløfter om skattelette.  For at dette skal bli reelt, må staten redusere sine utgifter.  Nord-Trøndelag Høyre mener det er et stort potensiale for utgiftsreduksjon i å redusere byråkratiet.  Vi er i ferd med å skape oss et offentlig byråkrati som virker sterkt hemmede både på enkeltmennesker og på bedriftenes muligheter for utvikling og vekst.  

Skal vi få flere arbeidsplasser er norsk kapital utrolig viktig, ikke minst i alle småbedriftene. Høyre må gjøre synlige og gode tiltak for småbedriftene og norsk kapital. Skatt skal betales etter evne, men må baseres på netto inntjening. Både formueskatt og eiendomsskatt er en skatt som i dag ikke er knyttet opp mot netto inntjening. For en bedrift, et enkeltpersonforetak eller en person, kan skatter knyttet til formue og eiendom som ikke er begrenset i forhold til inntjening, karakteriseres som konfiskering av eiendomsrett.  Vi har mange nok eksempler på at næringsdrivende har måttet selge unna deler av bedriften sin for å kunne betale formueskatt eller eiendomsskatt.  For bedrifter som i perioder ikke går med overskudd hjelper det lite at eiendomsskatten er fradragsbar.

For svært mange bedrifter og enkeltpersonforetak vil det å basere skatt på inntjening et langt viktigere grep å ta enn å redusere skattesatsen fra 27 til 22 %. Bedrifter eller personer som har en betydelig netto inntjening har større skatteevne og langt bedre rustet til å betale 27% skatt, og det er en langt mindre belastning for disse å betale formues- og eiendomsskatt enn for bedrifter/personer med lav eller ingen inntjening.  Høyre bør se alle disse skatteformene i sammenheng.   

 • Høyre bør velge å redusere skatten for bedriftene inkludert enkeltpersonforetakene. 
 • I en periode med stor sannsynlighet for betydelig økt arbeidsledighet, bør reduksjon av skatt settes politisk like høyt som midler til helse, omsorg og utdanning. 
 • Fjerning av enkelte fradrag vil skape betydelige debatt – alle som i dag har nytte av et fradrag vil sloss i mot.  Skal man redusere fradragene, bør det kanskje skje i form at det innføres en faktor (f.eks. starter med 0,9) så bruker man et visst antall år på fjerning av fradrag, slik at fradragenes effekt reduseres over et visst antall år.  
 • Høyre bør være forsiktig med å sette det ene fradraget opp mot det andre.
 • Høyre skal gå for totalt reduserte skattesatser, ikke bare omfordele skattebyrden.
 • Det er nok mva (merverdiavgift) i dag, staten skal ikke verken øke satser eller utvide grunnlaget.
 • Nord-Trøndelag Høyre ønsker at man legger bedre faglige vurderinger opp i mot Grønn skatt. Prinsippet for Høyre må være at det skal lønne seg å velge alternativ som er til minst belastning for miljøet samtidig må det ses i sammenheng med tidligere råd fra staten og samfunnsnytten. (sett opp i mot f.eks. produksjon av rødt kjøtt) 
 • Det eneste Høyre kan stå seg på over tid, er å redusere det totale skattetrykket, fjerne eiendom- og formuesskatten og finansiere dette gjennom reduserte offentlige utgifter ved en radikal reduksjon av offentlig byråkrati, lover, regler og forordninger.
 • Det må ikke etableres ny nasjonal eiendomsskatt. Å innføre nye skatter er ikke forenlig med løftet om skatteletter. Selv om skatten i utgangspunktet er moderat, er det en åpning for at den utvides ytterligere Nord-Trøndelag høyre mener statlig pengebruk må reduseres og en nasjonal eiendomsskatt blir således ikke mer rettferdig enn den kommunale
 • Privat eierskap: 
 • Gi redusert inntektsskatt i en oppstartsperiode.  Inntil formues- og eiendomsskatt er utfaset: Gi et generelt fritak for formueskatt og eiendomsskatt i 10 år for nystartede bedrifter og ved produksjonsutvidelser av et visst omfang (primært fjern både eiendoms- og formuesskatten).  Da er man motivert til å tjene penger, fram for å ha alle verdens støtteordninger for nyetablere (svært mange av de beste oppstartsbedriftene har ikke fått støtte gjennom offentlige ordninger).
 • All skatt bør være basert på netto inntjening. Høyre bør gå inn for å heve innslagspunktet til minst 25 mill og på sikt få fjernet både formue- og eiendomsskatten.
 • Fortsette jobben med å ta knekken på tidstyver og overdreven rapportering.  For selvstendig næringsdrivende har det blitt langt mer arbeidskrevende å følge alle bestemmelser, fylle ut alle skjema, rapporteringer mm.  Svært mye kan gjøres langt enklere eller rett og slett fjernes.
 • Det bør innføres et skattefradrag for ansatte som kjøper aksjer i sin egen arbeidsplass. Vi trenger småkapitalistene. Norge er et av de land i Europa med lavest andel privategenkapital. På Børsen er det 7-8 % av verdiene som er eid av norsk kapital. I Sverige er det dobbelt så mye.
 Enstemmig vedtatt på Nord-Trøndelag Høyres fylkesårsmøte, 6. mars 2016