Høyres Kunnskapsutvalg har de siste 3 månedene gjennomført en høring om kvalitet i barnehagene som akkurat er fullført. Partihøringen har vært behandlet i hele organisasjonen og det ble innsendt innspill fra fylkes- og lokalforeninger over hele landet.

Kvaliteten på innspillene har vært svært gode, og det er kommet inn tilbakemeldinger om høyt nivå på debattene på workshops landet rundt. Spesielt interessant er det at man flere steder har trukket frem at diskusjonen trakk inn mennesker som vanligvis ikke er med like mye i den politiske debatten.

Formålet med høringen var å legge føringer og gi innspill til utviklingen av Høyres kunnskapspolitikk innen tidlig innsats. De siste 10 årene har det foregått en formidabel utbygging av barnehagetilbudet. Av landets 4-5-åringer går nå over 97 prosent i barnehagen. Samtidig vet vi at kvaliteten i barnehagene varierer mye. Høyre har lenge ønsket at det skal være et sterkere innslag av pedagogisk virksomhet i barnehagen, som gjør at alle barn skal være bedre forberedt når de begynner på skolen. Men i hvilken grad barnehagen være skoleforberedende var noe vi måtte spørre organisajonen om.

Høyres lokallag er nær samstemt positive til at Høyre vil iverksette tiltak for å sikre god kvalitet i barnehagene. Mange er positive til pedagogisk innhold i barnehagene. Noen er bekymret for at barnehagen ikke må bli for skoleforberedende, og at vi derfor bør begrense oss til læring gjennom lek. Dette er et viktig innspill. Ellers noterte vi oss at det er stort rom for nytenkning til støtte til barnefamilier. Vi satt også veldig pris på de mange konkrete nye ideène som kom opp i arbeidet. Dette er akkurat den type politikkutvikling vi trenger dersom vi skal ha ny politikk å gå til valg på ved neste stortingsvalg. Det hadde ikke vært mulig uten deres deltakelse.

Prosessen fremover består i at innspillene fra høringen vil gå inn i en rapport utvalget «Kunnskap for alle» skal produsere i tillegg til at det naturligvis blir en del av det løpende politikkarbeidet på Stortinget. Vi vil holde dere oppdatert når vi når neste steg i dette arbeidet. Utvalget er for øvrig veldig åpen og positiv til innspill i vårt videre arbeid. Høstens tema er yrkesfag.