Tidlig innsats

Høyres viktigste prosjekt i skolen er å skape en skole hvor elevene lærer mer. Det utvisker sosiale forskjeller og gir våre barn like muligheter til å lykkes. Da må vi fortsette arbeidet med å skape en kunnskapsskole som gir muligheter for alle. For mange elever blir hengende etter tidlig i skoleløpet. Mange elever går ut av grunnskolen uten å ha med seg de grunnleggende verktøyene de trenger for å klare seg, for få fullfører videregående opplæring, og for mange ender opp utenfor arbeidslivet. For at ingen elever skal bli hengende etter tidlig i skoleløpet vil Høyre sette inn innsatsen tidligere i skolen. Høyres programkomite vil ha en forsterket satsing på tidlig innsats i 1.-4. klasse. 

Noen konkrete tiltak:

 1. At alle barn skal kunne norsk før de begynner på skolen, og at barnehagen skal ha klare mål for sitt språkarbeid.
 2. Innføre en bemanningsnorm i barnehagen innen 2020.
 3. Ha en forsterket satsing på tidlig innsats i 1.-4. klasse og prioritere at alle elever lærer å lese, skrive og regne.
 4. Innføre en rett til ekstra oppfølging for elever som strever med lesing, skriving og regning.
 5. Reformere spesialundervisningen slik at mer av innsatsen settes inn tidlig i utdanningsløpet.
 6. Styrke den tverrfaglige satsingen på flere helsesøstre og andre yrkesgrupper i skolen og SFO.

Mer ansvar og oppfølging av skoleeiere for å få bedre skoleledelse

Det er for store kvalitetsforskjeller mellom skoler, og det er økende forskjeller mellom kommuner og fylker. Til syvende og sist går dette utover barna som ikke lærer nok i skolen. Derfor vil vi innføre en nasjonal ordning for å veilede og følge opp skoleeiere og skoler med vedvarende svake resultater. Vi vil at skoleeiere skal kartlegge læringsresultatene gjennom hele skoleløpet og sikre full åpenhet om resultater på skolenivå. Dette for å få bedre kunnskap om hva som bidrar mest til elevenes læring. Midlene som staten bruker til skoleutvikling med mål om at skoleutvikling primært skal skje gjennom samarbeid mellom kommuner og de høyere utdanningsinstitusjonene. Vi vil ha høyere forventninger til at kommunenes og fylkeskommunenes skoleeierskap, samtidig som kommunene skal få tettere oppfølging.

Noen konkrete tiltak:

 1. Innføre en nasjonal ordning for å veilede og følge opp skoleeiere og skoler med vedvarende svake resultater. Kommuner med svake skoleresultater skal få pålagt bistand fra et nasjonalt veilederkorps.
 2. At skoleeiere skal kartlegge læringsresultatene gjennom hele skoleløpet og sikre full åpenhet om resultater på skolenivå.
 3. At skoleeiere må utvikle gode rutiner for å sikre god informasjonsflyt om elevene ved alle overganger til ny skole i løpet av utdanningsløpet.
 4. Styrke kompetanse- og forskningsmiljøer om skoleeierrollen og stimulere til deling av beste praksis.
 5. Gjøre rektorutdanningen til et permanent utdanningsprogram.
 6. Vri midlene som staten bruker til skoleutvikling med mål om at skoleutvikling primært skal skje gjennom samarbeid mellom kommuner og de høyere utdanningsinstitusjonene. 


Tilbake til programsiden

Gi ditt innspill