Styrke vår forsvarsevne

Det er i dag en ny uro i verden. De gamle maktbalansene er i forskyvning eller press. Midtøsten er i en brytningstid og det er igjen usikkerhet i den tidligere østblokken. Ikke siden Den kalde krigen har vi opplevd lignende usikkerhet. Norge skal fortsette å være en bidragsyter til stabilitet i verden. Det krever fornyet satsing, innføring av ny teknologi, og opprettholdelse av samarbeidet med våre alliansepartnere. Regjeringen har lagt frem en storstilt langtidsplan for Forsvaret, som vi skal gjennomføre. Vi ønsker å sikre et helhetlig og balansert forsvar med gjensidig forstekende kapasiteter innen land-, sjø- og luftmakt. Vi vil videreutvikle det bilaterale forsvarssamarbeidet med USA, og opprettholde vår viktige NATO-allianse.

Noen konkrete tiltak:

 1. Styrke Forsvaret og ha som langsiktig ambisjon at vi skal oppfylle NATOs mål om å bruke 2 pst. av BNP på forsvaret.
 2. Sikre et helhetlig og balansert forsvar med gjensidig forsterkende kapasiteter innen land, sjø- og luftmakt.
 3. Styrke den operative kapasiteten i cyberforsvaret og etterretning i tråd med ny teknologi og krav til samordning.
 4. Videreutvikle det bilaterale forsvarssamarbeidet med USA når det gjelder forhåndslagring av materiell i Norge.
 5. Videreutvikle det nordiske forsvarssamarbeidet (NORDEFCO) som et tillegg til samarbeidet med våre allierte i NATO.
 6. Bekjempe internasjonal terrorisme gjennom et bredt sett av virkemidler: Politisk, økonomisk og gjennom deltakelse i internasjonalt samarbeid og internasjonale operasjoner.
 7. At politiet skal ha gode og effektive metoder for å bekjempe kriminalitet, men sikre at politimetoder alltid avveies mot hensynet til personvernet og rettssikkerheten.
 8. Intensivere innsats mot vold i nære relasjoner gjennom krisesentrene og andre kompetansemiljøer.
 9. Øke kapasiteten i politiets datakrimenheter for å møte nye utfordringer med kriminalitet og trusler på internett og sosiale medier.
 10. Styrke PST ytterligere for å sikre best mulig beredskap i kampen mot terror og radikalisering.
 11. Prioritere bekjempelse av organisert kriminalitet.
 12. Tillate bevæpning av politiet i særlige situasjoner når trusselvurderingen tilsier et ekstra sterkt behov for å beskytte sivilbefolkning og viktige samfunnsinstitusjoner.

Sikre beredskap mot kriser og terror

Dagens trusselnivå er av en ny karakter. Trusselbildet er mer usynlig, uforutsigelig og angrep kan komme uanmeldt. Europa opplever en ny form for terror, som overskrider landegrenser, og som opererer med død og ødeleggelse for øyet. Høyre mener det gjør det nødvendig å forsterke beredskapen mot anslag rettet mot norske borgere, institusjoner, næringsliv og sivil sektor. Høyre vil trappe opp det forebyggende arbeidet mot radikalisering og ekstremisme, og samtidig gi politiet og PST nødvendige metoder for å avdekke trusler fra ekstreme og militante grupper eller enkeltpersoner. Vi foreslår å styrke PST ytterligere for å øke beredskapen i kampen mot terror og radikalisering. Vi vil videreutvikle totalforsvarskonseptet for gjensidig sivil-militær støtte i fredstid, krise og konflikt. Vi ønsker best mulig digital etterretning, og vil tillate bevæpning av politiet i særlige situasjoner og på bestemte steder med større menneskemasser. Samtidig skal rettssikkerheten ivaretas og personvernet sikres mot unødvendig overvåkning.

Noen konkrete tiltak:

 1. Styrke PST ytterligere for å sikre best mulig beredskap i kampen mot terror og radikalisering.
 2. Prioritere bekjempelse av organisert kriminalitet.
 3. Trene de ulike nødetatene og beredskapsaktørene for å forbedre samhandlingen mellom disse.
 4. Fortsette å forbedre samarbeidet mellom Forsvaret, politiet og andre sivile myndigheter.
 5. Videreutvikle totalforsvarskonseptet for gjensidig sivil-militær støtte i fredstid, krise og konflikt.
 6. Ha god digital etterretning og nasjonal koordinering som sikrer Norge mot alvorlige cyberangrep, id-tyveri og spionasje mot myndigheter, bedrifter og enkeltpersoner.
 7. Sikre samarbeid mellom beredskapsmyndigheter og humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner som ivaretar beredskaps- og redningsfunksjoner i samfunnet. 
 8. Tillate bevæpning av politiet i særlige situasjoner når trusselvurderingen tilsier et ekstra sterkt behov for å beskytte sivilbefolkning og viktige samfunnsinstitusjoner.


Tilbake til programsiden

Gi ditt innspill